Architektura právu

Architektura právu

V posledních měsících zaznělo na různých fórech, že se chystáme blíže podívat na možnosti interiérových (a možná i dílčích exteriérových) úprav naší fakulty. Vše začalo úvahami o úpravě prostoru nynějšího Coffee Break a bývalého knihkupectví. A když se budeme věnovat této části fakulty, považujeme za potřebné, aby byla její úprava v souladu s dalšími, o nichž se hovoří: se zmenšením vizuálního smogu, se studijními a odpočinkovými zónami v patrech, s budoucností květin v takzvaném bazénu a dalšími. Chceme ale zároveň, aby jakékoli úpravy komunikovaly s tím, jak naši fakultu postavili architekti před již téměř sto lety. Proto jsme se obrátili s žádostí o spolupráci na těchto úvahách k rozličným univerzitám, které se v České republice věnují architektuře a/či designu.

Ve snaze o vytvoření moderních prostor pro neformální setkávání studujících, vyučujících i zaměstnanců Právnické fakulty UK jsme se proto jako první z kroků revitalizace celé fakulty rozhodli realizovat interní projekt s názvem Revitalizace společných prostor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy: Architektura právu. Navázali jsme spolupráci se čtyřmi školami architektonického zaměření, jejichž studenti a studentky zpracovali koncepční námětové studie možných úprav, konkrétně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Vysokým učením technickým v Brně a Technickou univerzitou v Liberci.

V pondělí 10. října se uskutečnil workshop s Mgr. Martinou Koukalovou, PhD., historičkou architektury. Ten byl primárně určený právě osloveným studentům a studentkám architektonických oborů, za účelem seznámení se s konceptem práce arch. Kotěry a zejména pak arch. Machoně, kteří dali naší budově tvář. Účast ale byla otevřena i pro naše studující, a na workshop o budově fakulty pak plynule navázala neformální debata. Ta byla příležitostí pro setkání se studenty a studentkami ze spolupracujících univerzit.

Pozvánka na první workshop ke stažení ZDE.

V únoru 2023 byly z každé školy krom Technické univerzity v Liberci, která se nakonec věnovala jen částečným exteriérovým úpravám, vybrány tři nejlepší studentské práce, které splnily formální náležitosti a byly předloženy hodnotící komisi. Mezi hodnotící kritéria patřila návaznost na práci architektů Kotěry a Machoně, kteří stojí za výslednou podobou školy, dále koncepčnost, kreativita, plnění vize moderního prostoru pro setkávání, přívětivost pro uživatele, náročnost realizace, soulad s udržitelným rozvojem, jakož i kvalitní úroveň zpracování a dobrá úroveň prezentace.

Hodnotící komise rozhodla o tom, že vítězným návrhem se stala práce Kristýny Lipovské z Vysokého učení technického v Brně, kterou studentka zpracovala pod vedením Ing. arch. Viktora Svojanovského. Komisi zaujal zejména autorčin celostní koncept navržených úprav a její komplexní pojetí prostor fakulty, kam se při zachování původních klíčových prvků nebála zakomponovat i elementy nové a svou povahou výjimečné, ve snaze scelit vše do jednoho sourodého celku, což se jí dle názoru komise zdařilo právě i díky citlivému přístupu a správnému „nacítění“ atmosféry budovy. Autorka vítězného návrhu v předložené práci uvedla, že „návrh byl inspirován snahou o odlehčení přísných geometrických systémů, které jsou do budovy vetknuty, a zároveň přináší pocit povznesení se nad tíhou zodpovědnosti a rozhodování v oblasti práva“. V této souvislosti pak komise ocenila právě nadhled, který z návrhu vyplývá, ale i kultivovaný projev, čistotu a střídmost předložené studie, a v neposlední řadě i zajímavou práci se světlem a světelnými efekty, byť v praxi jen obtížně realizovatelnou s ohledem na památkově chráněný charakter budovy a tím daná specifika. I v pořadí druhé a třetí místo získaly práce studentů a studentek Vysokého učení technického v Brně, konkrétně návrh Lucie Keblovské na místě druhém a práce Zdeňka Tulise (oba též pod vedením Ing. Arch. V. Svojanovského) na místě třetím, který se ovšem o toto místo podělil s Marií Peršalovou z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (práce pod vedením Ing. arch. Michaela Baránka).

Spolupráce se školami přinesla fakultě řadu podnětů. Žádný z projektů sice nemůže být realizován jako celek, ale ukazují nám, jak můžeme pojmout budoucnost naší budovy.

Všechny v projektu vytvořené koncepční námětové studie budou představeny veřejnosti na květnové vernisáži na půdě PF UK, jejíž součástí bude i setkání s autorkami a autory vítězných prací. Představení bude zasazeno do širší debaty o proměně školy v dlouhodobém horizontu s přihlédnutím k aktuálním potřebám a s respektem k udržitelnému rozvoji. Místo, čas a program budou upřesněny v nejbližší době.

 

1. místo – Kristýna Lipovská návrh ZDE

2. místo – Lucie Keblovská návrh ZDE

3. místo – Marie Peršalová návrh ZDE

3. místo – Zdeněk Tulis návrh ZDE
 

 

Kristýna Adamčíková návrh ZDE

Bc. Adéla Burianová návrh ZDE

Daniela Dobrovičová návrh ZDE

Markéta Hašková návrh ZDE

Bc. Eliška Hejnyšová návrh ZDE

Radoslav Kmeco návrh ZDE

Marian Krcheň návrh ZDE

Bc. Barbora Křistková návrh ZDE

Michal Kunt návrh ZDE

Miroslav Novák návrh ZDE

Sára Prokopová návrh ZDE

Martin Vican návrh ZDE

BcA. Filip Vltavský návrh ZDE

Proběhla výstava, která přiblížila vizi budovy fakulty očima budoucích architektů

Ve dnech 17. 5. až 9. 6. 2023 se ve dvoraně Právnické fakulty konala výstava k internímu projektu Revitalizace společných prostor PF UK: Architektura právu.

Expozice byla slavnostně otevřena vernisáží, jíž předcházelo setkání s autorkami a autory návrhů úprav kavárny a společných prostor budovy fakulty. Těmi byli studentky a studenti Fakulty stavební v Brně (VUT) a Ostravě (VŠB-TUO) a Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně (UTB), z Liberce přijeli studenti prvního ročníku Fakulty umění a architektury (TUL), kteří zpracovali návrhy úprav prostoru před budovou fakulty. Vítězné návrhy prezentovali Kristýna Lipovská, Lucie Keblovská a Zdeněk Tulis (všichni z VUT) a Bc. Marie Peršalová (VŠB-TUO), program obohatila také přednáška bývalého děkana Technické univerzity v Liberci Ing. arch. MgA. Osamua Okamury.

Výstava sama pak byla zahájena za účasti děkana Právnické fakulty prof. JUDr. Radima Boháče, PhD. a proděkanky pro rozvoj fakulty JUDr. Věry Honuskové, PhD., která zároveň představila plán průběhu revitalizace budovy Právnické fakulty. Ocenila přitom, že vystavené studentské návrhy ukazují potřeby studentek a studentů jakožto většinových uživatelů budovy, ozřejmují možnosti i limity úprav, a především otevírají debatu, která je nutným a žádoucím východiskem pro celý proces revitalizace. Započatá diskuse bude pokračovat v průběhu léta a podzimu, kdy budou mít studenti a zaměstnanci fakulty prostřednictvím připravované ankety možnost vyjádřit svá přání, potřeby a postřehy, a kdy proběhnou další plánované akce, jako přednášky a besedy. Cílem těchto aktivit je přizvat všechny zúčastněné k debatě, jejímž závěrem by mělo být vyjasnění možností a požadavků a navazující konkretizace zadání revitalizačního projektu.