Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

 

Právněhistorické studie 48/1

Obsah

Editorial

Studie
- René Petráš: Vývoj a tradice právní úpravy cestovního ruchu
- Jan Rychlík: Právní regulace cestování do zahraničí v letech 1848-1989 (normativní přehled)
- Ivan Jakubec: Cestovní ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. Autonomismus a "demokracie" za protektorátu: cestovní meh
- Jan Štemberk: Cestovní meh v protektorátní legislativě
- Lukáš Novotný: Právní a správní aspekty rozvoje cestovního ruchu v NDR
- Jiří Šouša: Vybrané otázky československých amnestií trestněprávních deliktů ve 20. a 30. letech 20. století ve vztahu k národnostním menšinám
- Veronika Kleňová: In iure cessio hereditatis
- Osvaldo Sacchi: La regula iuris del giurista romano e i casi perplexi di Leibniz tra analogía e anomalía nel diritto

Studentské práce
- Katarina Kukanová: Pandořina skříňka: nároky Polska na náhradu škod způsobených nacistickým Německem v době druhé světové války a související majetkoprávní otázky. Část 1

Recenze
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. (Vladimír Kindl)
Kertzer, D. Papež a Mussolini (Radim Seltenreich)
Modzelewski, K. Barbarská Evropa (Radim Seltenreich)
Padovani, A. Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. - 1436) e la giurisprudenza del suo tempo (Miroslav Černý)

Zprávy
Mene Tekel 2018 (Adam Csukás)
Zpráva o pracovním semináři Únor 1948 (Daniela Němečková)
Labyrintem českých novověkých edic (Marek Starý)


Contents

Editorial

Research Papers
- René Petráš: History and Tradition of Legal Regulation of Tourism
- Jan Rychlík: Legal Regulation of Travelling Abroad between 1848 and 1989 (normative overview)
- Ivan Jakubec: Tourism within the Contexts of the Reich and Protectorate Politics and Legislation. Autonomism and "Democracy” in the Protectorate: Tourism
- Jan Štemberk: Tourism in the Protectorate Legislation
- Lukáš Novotný: Legal and Administrative Aspects of the Tourism Development in the GDR
- Jiří Šouša: Selected Aspects of Czechoslovakian Amnesties of Crimes in the 1920s and 1930s in Relation to National Minorities
- Veronika Kleňová: In iure cessio hereditatis
- Osvaldo Sacchi: The regula iuris of the Roman Jurist and the Perplexing Cases of Leibniz between Analogy and Anomalia in Law

Student Paper
- Katarina Kukanová Pandora’s Box: Claims of Poland for Compensation of Damage Caused by Nazi Germany during the Second World War and Related Issues of Property Rights. Part 1

Reviews
The historia litteraria in the Czech Lands from the 17th to the 19th centuries (Vladimír Kindl)
Kertzer, D. The Pope and Mussolini (Radim Seltenreich)
Modzelewski, K. Barbarian Europe (Radim Seltenreich)
Padovani, A. From Dawn to Twihght of the Commentary. Giovanni da Imola (1375 ca. - 1436) and Jurisprudence of His Time (Miroslav Černý)

Reports
Mene Tekel 2018 (Adam Csukás)
Infonnation about Workshop "Febmary 1948” (Daniela Němečková)
Through the Labyrinth of the Czech Modem Time Series (Marek Starý)
 

Celý obsah časopisu naleznete na: www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111