Aktuální číslo časopisu Právněhistorické studie

 

 

Právněhistorické studie 48/2

 

Editorial

 

Studie

Jozef Beňa Československé légie v Rusku – právne problémy

Jan Beránek USA vs. Henry Wirz – Kontroverzní počátek novodobých procesů s válečnými zločinci

Martin Gregor Reflexie československého práva v „Demokratoch“ Janka Jesenského

Michal Chorvát „Die Katze muss weg!“: odchod českého obyvateľstva zo Slovenska 1938

Maciej Jońca In dubio contra fiscum – A Few Remarks on the “Barbarian” Legal Principle

Harald Christian Scheu Role mateřských států v systému meziválečné ochrany národnostních menšin

Andrej Sulitka, Blanka Soukupová Memorandum Svazu Čechů–židů v Republice československé postoupené vládě během přípravy národnostního statutu v roce 1938

David Termer Premunicipální správa obce Curictae v Liburnii

 

Studentské práce

Tomáš Čentéš Komparácia ochrany ľudských, občianskych a politických práv občanov v medzivojnovej Československej republike a vojnovej  Slovenskej republike

Zdeněk Jiří Skupin Zahlazení odsouzení do roku 1928 s důrazem na období let 1852–1928

Vojtěch Vrba „Společná havárie“ a její středověký právní život v Baltském moři

 

Vzpomínky

Michal Skřejpek D. M. Peter Blaho

Vojtech Vladár Za profesorom Petrom Blahom

 

Recenze

Vladár, V. Dejiny cirkevného práva (Jan Beránek)

Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949 (Tomáš Gábriš, Róbert Jáger)

Fritz, R. – Rossoliński-Liebe, G. – Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939 (René Petráš)

Jouzová, M. – Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and Surroundings during the Holocaust. / Jouzová, M. – Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu (René Petráš)

Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters (Petra Skřejpková)

Jáger, R. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript (Ivana Šošková)

Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu (Jaromír Tauchen)

 

Výběr z aktuální české a slovenské právněhistorické literatury

 

 

Zprávy

Střední Evropa a vznik Státu Izrael (Jakub Hablovič)

Zpráva z vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí (Katarzyna Žák Krzyžanková)

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století (Daniela Němečková)

Československo v proměnách Evropy 20. století (Tereza Blažková, Daniela Němečková)

Kolegium římského práva v Pavii a letní škola v Neapoli aneb jak se o starověkém Římě dozvědět víc (Kamila Stloukalová)

Plus ratio quam vis – Ať rozum převáží nad silou (Kamila Stloukalová)

Medzinárodná vedecká konferencia: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín a rímskeho práva, Trnava, 2018 (Ivana Šošková)

 

 

Pozvánka na konferenci CEELHC

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Právněhistorické studie 48/2

 

Editorial

 

Research Papers

Jozef Beňa Czechoslovak Legions in Russia – Legal Problems

Jan Beránek USA vs. Henry Wirz: The Controversial Beginning of The War Crimes Trials in the Modern Era

Martin Gregor Reflections of Czechoslovak law in the “Democrats” by Janko Jesenský

Michal Chorvát “Die Katze muss weg!“: the Retreat of the Czech Population from Slovakia in 1938

Maciej Jońca In dubio contra fiscum – A Few Remarks on the “Barbarian” Legal Principle

Harald Christian Scheu The Role of  Kin States in the System of Interwar Protection of National Minorities

Andrej Sulitka, Blanka Soukupová Memorandum by the Union of Czech Jews in the Czechoslovak Republic Submitted to the Government during Preparation of the Nationality Statute in 1938

David Termer Pre-autonomous City Administration of the Curictae Municipality in Liburnia

 

Student Papers

Tomáš Čentéš Comparison of the Protection of Citizens‘ Rights in the Inter-war Czechoslovakia and the Wartime Slovak Republic

Zdeněk Jiří Skupin Spent Convictions up to the Year 1928, with Emphasis on Period of the Years 1852–1928

Vojtěch Vrba General Average and Its Life in Baltic Sea in Middle Ages

 

Memories

Michal Skřejpek D. M. Peter Blaho

Vojtech Vladár Professor Peter Blaho

 

Reviews

Vladár, V. Dejiny cirkevného práva (Jan Beránek)

Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949 (Tomáš Gábriš, Róbert Jáger)

Fritz, R. – Rossoliński-Liebe, G. – Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939 (René Petráš)

Jouzová, M. – Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and Surroundings during the Holocaust. / Jouzová, M. – Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu (René Petráš)

Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters (Petra Skřejpková)

Jáger, R. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript (Ivana Šošková)

Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu (Jaromír Tauchen)

 

Recent Czech and Slovak Legal History Literature – Selection

 

Reports

Central Europe and establishment of the State of Israel (Jakub Hablovič)

Report of Scientific Conference Constitutional Continuity of the Czech Republic with the Czechoslovak Tradition (Katarzyna Žák Krzyžanková)

Munich Agreement in the Context of European History of 20th Century (Daniela Němečková)

Czechoslovakia in the Transformation of Europe in 20th Century (Tereza Blažková, Daniela Němečková)

The Collegium of the Roman Law in Pavia and Summer School in Naples or How to Learn More about Ancient Rome (Kamila Stloukalová)

Plus ratio quam vis – Reason Before Force (Kamila Stloukalová)

International Science Conference: 6th Slovak-Czech Meeting of Doctoral and Post-Doctoral Students of Legal History and Roman Law, Trnava, 2018 (Ivana Šošková)

 

Invitation to the Conference CEELHC

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111