Doktorské studium

Doktorské studium

Právní úprava: Zákon o vysokých školách (zákon č.111/1998 Sb.), Statut Univerzity Karlovy, Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy, Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Absolventům studia je udělen titul Ph.D.

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Studium probíhá především formou konzultací se školitelem, popř. s dalšími akademickými pracovníky fakulty. Student se účastní nabízených přednášek, kolokvií, seminářů a konferencí pořádaných katedrami (ústavy) či fakultou. Studovat lze ve formě kombinované nebo prezenční. Studium se koná ve 13 českých doktorských studijních programech a v 1 anglickém doktorském studijním programu ve standardní době studia 4 roky.

Studium se koná v těchto programech:

 1. Teoretické právní vědy - Evropské právo;

 2. Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda;

 3. Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu;

 4. Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo;

 5. Teoretické právní vědy – Občanské právo;

 6. Teoretické právní vědy – Obchodní právo;

 7. Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;

 8. Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo;

 9. Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí;

 10. Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda;

 11. Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva;

 12. Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika;

 13. Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda.

 14. Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context. (Program v anglickém jazyce.)

 

Poplatek za studium v cizím jazyce (AJ): 1 000 Kč / akademický rok

 

Seznam garantů doktorských studijních programů

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. Návrh ISP sestaví student po dohodě se svým školitelem ve studijním informačním systému v termínu daném harmonogramem akademického roku. Prostřednictvím studijního informačního systému postoupí tento návrh školiteli.

Pokud školitel s návrhem ISP vysloví souhlas, předá jej prostřednictví studijního informačního systému ke schválení oborové radě. Oborová rada na svém zasedání posoudí návrh ISP, který jí byl předán. Pokud oborová rada vysloví s návrhem ISP souhlas, zaznamená pověřená osoba tuto skutečnost prostřednictvím studijního informačního systému, včetně hodnocení návrhu ISP oborovou radou.

Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s řádným odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a schvaluje oborová rada v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku pro doktorské studium. Student vytvoří a předá svému školiteli ve studijním informačním systému (SIS) návrh hodnocení průběhu studia, který školitel předá v SISu oborové radě. Oborová rada projedná návrh hodnocení průběhu studia a schválí na základě něj hodnocení průběhu studia.

Obligatorní součástí schváleného ISP každého studenta jsou tyto zkoušky, obhajoba disertační práce a další studijní povinnosti:

Seznam předmětů v Ph.D. studiu

Informace k předmětům v doktorském studijnímu programu v anglickém jazyce naleznete ZDE.

 • Obecné základy právní vědy: předmět garantovaný katedrou teorie práva a právních učení ve formě přednášek v zimním semestru 1. ročníku s navazující ústní zkouškou.
 • Akademické psaní a základy akademického řemeslapředmět v gesci Katedry právních dovedností. Podrobnosti k předmětu naleznete v sekci „Předměty“ v SISu, tedy zde:https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=d6ac7cc892dc49fd942c8c0b0c082b66&tid=1&do=predmet&kod=HD119 
  Předmět je doporučeno absolvovat v prvním roce studia a zanáší se do ISP také do 1. roku studia.
 • Teoretická a metodologická specifika vědy (následuje příslušný obor právní vědy): předmět garantovaný jednotlivými akademickými pracovišti, resp. jednotlivými garanty programů v podobě přednášek v 1. ročníku, umožňujících interakci s doktorandy jednotlivých programů a reflektujících specifické problémy daného oboru právní vědy.
 • Doktorandský seminář: prezentace rozšířeného projektu disertační práce koncem letního semestru 1. ročníku nebo počátkem zimního semestru 2. ročníku na setkání doktorandů příslušného programu v gesci garanta.
 • Zkoušky ze dvou světových jazyků: volba výběru náleží studentovi. Zkoušky se konají z těchto jazyků - anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Termíny zkoušek se stanovují průběžně na základě individuální domluvy se zkoušejícím z katedry jazyků, k tomu předmětu není výuka.
 • Státní doktorská zkouška: zajišťuje příslušný garant; podmínkou je splnění výše uvedených studijních povinností.
 • Obhajoba disertační práce: podmínkou obhajoby je publikace dílčích výstupů disertačního výzkumu, což znamená nejméně jednu publikaci k tématu disertační práce; lze doložit i potvrzení nakladatele, že vydá disertační práci jako celek.
 • Publikace: student studující v kombinované formě studia uvede minimálně 2 zamýšlené odborné publikační výstupy z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech., student studující v prezenční formě studia uvede minimálně 3 z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech (rok plnění záleží na studentovi).
  • V programu Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda v prezenční i kombinované formě studia bude nutné splnit alespoň 4 odborné publikační výstupy, z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech.
  • V programu Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (počínaje studenty, kteří budou přijati ke studiu v ak. roce 2022/23) v prezenční formě studia bude nutné splnit alespoň 4 odborné publikační výstupy a v kombinované formě studia 3 odborné publikační výstupy, z toho bude u obou forem studia publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech.
 • Konference: aktivní účast na vědeckých konferencích je základní formou prezentace vědeckých poznatků. V prezenční formě studia je povinná aktivní účast na min. třech konferencích, v kombinované formě studia na dvou.
  • V programu Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda v prezenční i kombinované formě studia bude nutné splnit alespoň čtyři aktivní účasti na vědeckých konferencích.
  • V programu Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (počínaje studenty, kteří budou přijati ke studiu v ak. roce 2022/23) v prezenční formě studia je nutné splnit alespoň čtyři aktivní účasti na vědeckých konferenci a v kombinované formě studia tři aktivní účasti.
 • Stáže: podle schválené akreditace má mít doktorské studium zahraniční přesah, k čemuž fakulta zajišťuje pestrou paletu finančních zdrojů. Student v prezenční formě musí strávit v zahraničí alespoň měsíc. Může jít o semestrální či dvousemestrální pobyty v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod. Za účelem zvýšení flexibility je však fakulta připravena financovat i kratší pobyty (1 měsíc, resp. 2x dva týdny) za účelem konzultací se zahraničními odborníky se specializací na téma disertační práce, studia v knihovnách a archivech, realizace stáží na relevantních institucích apod. Do ISP je možné uvést i účast na zahraničních konferencích, byť třeba jen pasivní. 
 • Studenti v prezenční formě se zapojují do výuky, obvykle ve druhém a vyšších letech studia. Také to je účelné uvést v ISP.

V ISP studentů v prezenční formě studia se uvádí, jak bude probíhat vědecko-výzkumná činnost, resp. jakých projektů se zamýšlejí účastnit. Podle zařazení školitele by mělo jít o některý z programů Progres, řešených na zdejší fakultě, a projektů specifického výzkumu SVV. Student by měl rovněž předložit projekt do soutěže GA UK, a to buď již v prvním, spíše však až ve druhém roce studia (v zásadě projekt disertační práce). Pokud je školitel řešitelem projektu GA ČR, UNCE, Primus atd., je vhodné zapojení i do těchto projektů (rešerše, pomoc při přípravě konferenčních vystoupení apod.). Zapojení do projektů představuje pro doktoranda benefit edukační, také však doplnění příjmů v podobě stipendií apod.

Pro studenty v kombinované formě platí vše v přiměřené míře, tzn. zapojení do projektů je vhodné, nicméně odvozené od možností doktoranda i školitele. Publikace jsou předepsány nejméně dvě, podle dohody se školitelem však i více, opět především k tématu disertační práce. Kromě prezentace svého výzkumu v psané formě je třeba se zavázat rovněž k nejméně dvěma konferenčním vystoupením. Interakce se zahraničím je nutností, zohledňují se však nejen vzdělávací a badatelské pobyty, nýbrž i kratší stáže, účast na zahraničních konferencích atd. Nelze být doktorandem Univerzity Karlovy a během studia nikdy nevycestovat. Je však možné v ISP a ve zprávách hodnotících jednotlivé roky využít zahraničních cest a pobytů v rámci svého zaměstnání. ISP bez plánovaných publikací, konferencí a zahraničního pobytu nemůže být schválen.

Konkrétní lhůty pro složení těchto zkoušek, státní doktorské zkoušky, obhajoby disertační práce a ostatních studijních povinností si stanoví student v ISP, nejpozději však do konce čtvrtého roku studia.

Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit až po splnění všech předmětů. Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce odevzdá student přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zprávu školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena školitelem a garantem programu.

Podobu disertační práce určují Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy, Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a opatření děkana č. 13/2019, kterým se mění opatření děkan č. 17/2017, o závěrečných pracích. Název disertační práce se při odevzdání nesmí odchylovat od názvu práce zadané v ISP studenta, který byl schválen oborovou radou. Schválený název disertační práce se vkládá do studentského informačního systému.

Studium v doktorském studijním programu se ukončuje úspěšnou obhajobou disertační práce. Podmínkou přihlášení se k obhajobě disertační práce je publikace jejích dílčích výstupů. Doktorand musí doložit (a školitel ověřit), že byla publikována celá, či její část v podobě článku či knižní kapitoly, případně potvrzení vydavatele, že se publikace chystá. Zákon o vysokých školách 111/1998 sb. § 47 odst. 4 stanoví, že disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. S přihláškou k obhajobě disertační práce se odevzdává rovněž prohlášení o splnění všech povinností schváleného ISP, potvrzené školitelem a garantem programu. 

Standardní doba doktorského studia jsou 4 roky; po tuto dobu lze studovat v prezenčním studiu. Maximální doba doktorského studia činí 8 let.

Student může studium přerušit dle čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádku UK. Po dobu přerušení nemá dotyčný práva a povinnosti studenta. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia. Studium lze přerušit také z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství maximálně do 3 let věku dítěte, doba přerušení studia se v tomto případě do maximální doby studia nezapočítává. Student žádá o přerušení studia na formuláři obecné žádosti a do žádosti zadá přesné datum, do kdy chce studium přerušit. V případě žádosti o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství student dokládá kopii těhotenské průkazky nebo kopii rodného listu dítěte. Z důvodu těhotenství lze přerušit studium nejdříve 8 týdnů před porodem.

Studenti oznamují fakultě narození dítěte spolu s přílohou, kopií těhotenské průkazky či rodného listu, (formulář oznámení o těhotenství / narození dítěte / převzetí dítěte do péče – dokumenty studijního oddělení na webu PF UK) podle opatření rektora č. 36/2018 podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství.

 

Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky nejpozději do 30. dubna 2023, informace pro uchazeče.

Další informace podává studijní oddělení Právnické fakulty, referentka pro doktorské studium v českém jazyce Mgr. Radka Volfová (volfovar@prf.cuni.cz) a referentka pro doktorské studium v anglickém jazyce Ludmila Páralová (paralovl@prf.cuni.cz).

  Aktuality

  Ovládací prvky