Sekretariát fakulty

Sekretariát fakulty

AGENDA Sekretariát fakulty

 • administrativní zajištění (výkonu funkce děkana a tajemníka fakulty
 • vědecké rady fakulty, akademického senátu fakulty a dalších fakultních orgánů)
 • kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana
 • administrativní zajištění týkající se přijímání vnitřních předpisů fakulty
  a vydávání opatření děkana
 • agendu podatelna
 • agendu skartačního řízení
 • organizačně zajišťuje výběrová řízení veřejných zakázek a veřejné soutěže
 • zveřejňuje smlouvy v Registru smluv
 • agendu habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • agendu akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení
  a řízení ke jmenování profesorem a řízení týkající se uskutečňování studijních programů
  v rámci institucionální akreditace
 • agendu hodnocení kvality studijních programů
 • právní agendu
 • činnosti související s institutem ombudsmana
 • koordinuje činnosti v oblasti ochrany osobních údajů
 • zajišťuje a koordinuje poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb