Studium

Studium

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Fakulta má celkem 16 kateder, dva ústavy a pět center. Studium pokrývá široké spektrum předmětů z oblasti práva a absolventi tak najdou uplatnění v celé řadě oblastí. Nedílnou součástí života na fakultě je i pestrá spolková činnost a spolupráce se zahraničím. 

Další informace o dění na fakultě najdete na našem Facebooku.

Na fakultě jsou vyučovány:

  • Mgr

    Pětiletý magisterský studijní program Právo a právní věda, jehož absolventi po vykonání všech částí státní zkoušky a obhajobě diplomové práce získávají akademický titul „magistr“

  • JUDr.

    Po vykonání státní rigorozní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorozní práce, získávají akademický titul „doktor práv“.

  • Ph.D.

    Čtyřleté studium se uskutečňuje ve čtrnácti doktorských studijních programech, jejichž absolventi získávají akademický titul Ph.D. („doktor“). 

Studium pro studenty jiných fakult

Vedle toho fakulta organizuje též studium pro studenty jiných fakult univerzity, studium pro studenty jiných vysokých škol na základě dohod a postgraduální studium pro absolventy zejména zahraničních vysokých škol. Od akademického roku 2005/2006 škola používá kreditní výukový systém.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do magisterského studia pořádá PF UK jako národní srovnávací zkoušky, neboli Scio testy, které jsou tvořeny dvěma oddíly. První je nazvaný jako obecné studijní předpoklady, které ověřují uchazečovo logické a analytické myšlení. Druhý oddíl pak tvoří základy společenských věd, jejichž náplní je ověření znalostí základu společenských věd, evropského zeměpisu a novodobých dějin. Zohledňují se také výsledky maturitní zkoušky a případná státní nebo mezinárodně uznávaná zkouška z cizího jazyka. Každý rok je k magisterskému studiu přijato přibližně 600 studentů.

Obsah studia

Vedle tradičních právnických předmětů, které musí absolvovat každý student práv, nabízí fakulta širokou škálu předmětů nad rámec standardní právnické výuky, např. zdravotnické právo, sportovní právo, čínštinu a úvod do čínského práva, mooting skills, lawyering skills, latinu pro právníky, celou řadu právnických předmětů v cizích jazycích, výběr šesti právnických cizích jazyků.

Není problém si zapsat jakýkoliv předmět na ostatních 16 fakultách UK a rozšířit si své obzory. 

V průběhu studia se můžete orientovat na určitou oblast práva a zvolit si jeden nebo více specializačních modulů.