Studium jednotlivých předmětů

Studium jednotlivých předmětů

Kontaktní osoba

Pravidla kurzu Studium jednotlivých předmětů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Právnická fakulta možnost studia jednotlivých předmětů. Tento kurz je určen především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.

  1. V rámci uvedeného programu celoživotního vzdělávání si lze zapsat výhradně studijní předměty vyučované katedrami (ústavy a centry) fakulty. V rámci této formy vzdělávání nelze skládat státní zkoušky, klauzurní práce ani získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Výuka probíhá společně se studenty magisterského studijního programu.
  2. Pokud si posluchač zapsal předmět, který je součástí státní zkoušky, vykoná v takovém případě pouze zkoušku na úrovni zkoušky postupové. Z výběru předmětů jsou vyloučeny jazykové povinně volitelné předměty a obecně povinně volitelné předměty zajišťované katedrou jazyků. Úspěšné vykonání zkoušek v rámci tohoto kurzu nezvýhodňuje uchazeče o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu.
  3. Požadavky na kontrolu studia studijního předmětu (studijní povinnosti) určují jednotlivé katedry. Zkoušky koná účastník kurzu v termínech vyhlášených katedrami. Výsledky kontroly studia předmětu zapisuje pověřený pracovník katedry do Studijního informačního systému.
  4. V případě úspěšného absolutoria alespoň jednoho zvoleného předmětu získá účastník osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení se vystavuje vždy po skončení akademického roku (říjen) a účastníkům kurzu se zasílá společně s výpisem vykonaných kontrol studia (studijních povinností).
  5. Kurz je realizován za úplatu. Úplata za studium jednoho předmětu činí 6 000 Kč. Celková výše úplaty závisí na počtu zvolených předmětů. Jedním předmětem se rozumí jednotlivý studijní předmět např. Občanské právo hmotné I, Občanské právo hmotné II – každý předmět má samostatné označení a zakončení. Při přihlášení předmětů z obou semestrů je možné úplatu hradit po semestrech.
  6. Účastníci kurzu nemají statut studenta.
  7. Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím informačního systému UK (odkaz níže). V přihlášce v doplňujících údajích uvede uchazeč zvolené předměty včetně části (např. Občanské právo hmotné II). K přihlášce uchazeč přiloží kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu ve formátu pdf.
  8. Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena před začátkem kurzu. V případě rozložení úhrady úplaty po semestrech musí být úplata uhrazena před začátkem semestru, za který se provádí úhrada.
  9. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu. Součástí potvrzení je seznam povolených předmětů a pokyny k získání přístupu do Studijního informačního systému. Zvolené předměty zapíše studijní oddělení do SIS. Prostřednictvím SIS se účastník kurzu může přihlásit do rozvrhu a na termíny kontrol studia. Kontroly studia zapsaných studijních předmětů (studijní povinnosti) lze plnit do konce akademického roku.

Podání přihlášky:

Elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy zde.

Termín podávání přihlášek: bude stanoven.
 

Kontakt:
Lada Šafrová
tel. 221 005 591
e-mail: safrova@prf.cuni.cz

Studijní oddělení Právnické fakulty UK
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1