Studium jednotlivých předmětů

Studium jednotlivých předmětů

Kontaktní osoba

Pravidla pro studium jednotlivých předmětů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Právnická fakulta možnost studia jednotlivých předmětů. Toto studium je určeno především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.
1. V rámci uvedeného programu celoživotního vzdělávání si lze zapsat výhradně studijní předměty vyučované katedrami fakulty. V rámci této formy vzdělávání nelze skládat státní zkoušky, klauzurní práce ani získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Výuka probíhá společně se studenty magisterského studijního programu.
2. Pokud si posluchač zapsal předmět, který je součástí státní zkoušky, vykoná v takovém případě pouze zkoušku na úrovni zkoušky postupové. Z výběru předmětů jsou vyloučeny cizí jazyky. Úspěšné vykonání zkoušek v rámci této formy studia nezvýhodňuje uchazeče o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu.
3. Požadavky na kontrolu studia studijního předmětu (studijní povinnosti) určují jednotlivé katedry. Zkoušky koná účastník kurzu v termínech vyhlášených katedrami. Výsledky kontroly studia předmětu zapisuje pověřený pracovník katedry do Studijního informačního systému.
4. Po úspěšném absolutoriu alespoň jednoho zvoleného předmětu získá účastník osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení se vystavuje vždy po skončení akademického roku (říjen) a účastníkům SJP se zasílá společně s výpisem vykonaných kontrol studia (studijních povinností).
5. Studium je realizováno za úplatu. Úplata za studium jednoho předmětu činí 6 000 Kč. Celková výše úplaty za studium závisí na počtu zvolených předmětů. Jedním předmětem se rozumí jednotlivý studijní předmět např. Občanské právo hmotné I., Občanské právo hmotné II. – každý předmět má samostatné označení a zakončení. Při přihlášení předmětů z obou semestrů je možné úplatu hradit po semestrech.

6. Účastníci studia jednotlivých předmětů nemají statut studenta.
7. Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím informačního systému UK (odkaz níže) od 17. 6. 2019 do 22. 9. 2019. Po tomto datu nelze přihlášku podat. V přihlášce v doplňujících údajích uvede uchazeč zvolené předměty včetně části (např. Občanské právo hmotné II.). K přihlášce uchazeč přiloží kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu ve formátu pdf.
8. Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena a doložena před začátkem kurzu (tj. do 30. 9. 2019). V případě rozložení úhrady úplaty po semestrech musí být úplata uhrazena a doložena před začátkem semestru, za který se provádí úhrada.
9. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu. Součástí potvrzení je seznam povolených předmětů a pokyny k získání přístupu do Studijního informačního systému. Zvolené předměty zapíše studijní oddělení do SIS. Prostřednictvím SIS se účastník kurzu může přihlásit do rozvrhu a na termíny zkoušek. Kontroly studia zapsaných studijních předmětů (studijní povinnosti) lze plnit do konce akademického roku 2019/2020, tj. do 30. 9. 2020.

Adresa k podání přihlášky:
Elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy odkaz

Termín podávání přihlášek: od 17. 6. 2019 do 22. 9. 2019.

Zahájení zimního semestru 1. 10. 2019.
Zahájení letního semestru 17. 2. 2020.