Oddělení strategického rozvoje

Oddělení strategického rozvoje

AGENDA Oddělení strategického rozvoje

Oddělení strategického rozvoje je podřízeno proděkanovi,
který má v gesci rozvoj fakulty, aktuálně proděkance JUDr. Věře Honuskové, PhD. 

Oddělení strategického rozvoje vykonává tyto činnosti: 

 • v oblasti zajištění investičního a neinvestičního rozvoje 
 • shromažďuje požadavky na investiční akce, v úzké spolupráci
  s tajemníkem a oddělením výstavby a investic administruje investiční akce
 • shromažďuje podněty pro budoucí projekty a spravuje zásobník projektů
 • v součinnosti s oddělením komunikace vyhledává zdroje financování pro strategické
  a institucionální projekty zaměřené na rozvoj
 • koordinuje rozšiřování informací o relevantních projektových výzvách 
 • připravuje projektové žádosti a administruje projekty zejména v oblasti strategických
  a institucionálních projektů zaměřených na rozvoj 
 • při realizaci akcí a projektů jedná v součinnosti
  s ostatními odděleními děkanátu a relevantními odbory rektorátu

V oblasti přípravy a realizace strategie fakulty 

 • koordinuje přípravu a schvalování strategického záměru fakulty 
 • koordinuje realizaci strategického záměru fakulty
 • připravuje roční plán realizace a podklady pro kontrolu jeho plnění
 • koordinuje oblast udržitelného rozvoje fakulty,
  podpory a pomoci studentům a pracovníkům fakulty
 • zastřešuje oblast udržitelného rozvoje na PF UK