Oddělení pro vědu, výzkum a edici

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

AGENDA Oddělení pro vědu, výzkum a edici

a) v oblasti vědy a výzkumu:

 • agenda výzkumných projektů, a to v oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu,
  mezinárodních projektů, interních univerzitních projektů
 • poskytování podkladů pro agendu institucionální podpory dlouhodobého
  koncepčního rozvoje výzkumné organizace
 • monitoring grantových příležitostí, metodická podpora ve fázi přípravy projektů,
  administrace projektů běžících, příprava podkladů a účast při finančních kontrolách,
  zajištění následné udržitelnosti projektů
 • správa a evidenci projektů včetně řešitelských kolektivů v modulu GAP Granty
  a projekty informačního systému IS Věda
 • nominace zástupců do oborových rad a hodnotících panelů Rady pro výzkum,
  vývoj a inovace a jiných poskytovatelů
 • organizace Vnitřní grantové soutěže PF UK
 • open access a data management

b) v oblasti evidence tvůrčí činnosti:

 • koordinace evidence tvůrčí činnosti a správa modulu OBD (Osobní bibliografická databáze)
  informačního systému IS Věda, včetně metodické podpory
 • ve spolupráci s rektorátem export dat o výsledcích vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti
  do databáze RIV IS VaVaI Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
 • koordinace hodnocení tvůrčí činnosti na úrovni fakulty i univerzity
 • výkon funkce koordinátora pro ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
  a podpora a metodická pomoc také pro jiné identifikátory

c) v oblasti edice:

 • výkon a řízení vydavatelské činnosti fakulty, a to zejména příprava ročního edičního plánu,
  příprava licenčních smluv, koordinace přípravy publikací mezi autorem a nakladatelem,
  ohlášení a distribuce publikací
 • prezentace fakultou vydaných publikací na jejích webových stránkách
  a zajišťování spolupráce s prodejci publikací vydaných fakultou
 • organizování fakultního trhu právnické literatury
 • koordinační a organizační činnosti související s časopisem AUC Iuridica,
  a to zejména zajišťování korektur, recenzního řízení, distribuce, správa internetové stránky
  časopisu a organizace zasedání redakční rady časopisu
 • příprava nominací do soutěží publikací na úrovni vědecko-výzkumné činnosti akademických
  a vědeckých pracovníků;
 • distribuce povinných výtisků publikací dle platné legislativy a dle usnesení kolegia děkana
 • příprava statistik pro Ministerstvo kultury.

Oddělení pro vědu, výzkum a edici je kompetentní pro granty
a projekty v těchto výzvách a programech:

 • základní výzkum
  GA ČR, programy ministerstev ČR (např. MŠMT – ERC CZ, MOBILITY, bilaterální spolupráce aj.)
   
 • aplikovaný výzkum
  TA ČR, programy ministerstev ČR (např. NAKI aj.), smluvní výzkum 
  (výzkum na zakázku, pro výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry)
   
 • mezinárodní projekty
  HORIZONT EVROPA (zde jednotlivé výzvy, MSCA, ERC aj.),
  Evropská komise (CERV, JUST aj.),
   VISEGRAD FUND
   
 • interní univerzitní projekty 
  Aliace 4EU+ (akademické granty, SEED 4EU+), GA UK, PRIMUS, SVV, UNCE
   
 • Národní plán obnovy (NPO)
  vybrané programy MŠMT (EXCELES, špičkový výzkum)

 

Cooperatio Law a Cooperatio Economics jsou řešeny samostatně přes jejich fakultní koordinátory:
Cooperatio Law – fakultní koordinátor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Cooperatio Economics – fakultní koordinátor: doc. Ing. Josef Montag, Ph.D.

Cooperatio Law a Cooperatio Economics jsou řešeny samostatně přes jejich fakultní koordinátory:
Cooperatio Law – fakultní koordinátor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Cooperatio Economics – fakultní koordinátor: doc. Ing. Josef Montag, Ph.D.

Dále oddělení zajišťuje jednání Komise pro vědu a výzkum více informací zde.

Komise funguje současně jako etická komise pro oblast výzkumu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Kontaktní emailová adresa: ovvepfuk@prf.cuni.cz