Oddělení pro vědu, výzkum a edici

Agenda oddělení pro vědu, výzkum a edici

a) v oblasti vědy a výzkumu

 • agendu výzkumných projektů, a to v oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, mezinárodních projektů, interních univerzitních projektů nebo institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace,
 • monitoring grantových příležitostí, metodická podpora ve fázi přípravy projektů, administrace projektů běžících, příprava podkladů a účast při finančních kontrolách, zajištění následné udržitelnosti projektů,
 • správu a evidenci projektů včetně řešitelských kolektivů v modulu GAP Granty a projekty informačního systému IS Věda.
 • nominaci zástupců do oborových rad a hodnotících panelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jiných poskytovatelů,

b) v oblasti evidence tvůrčí činnosti

 • koordinuje evidence tvůrčí činnosti a spravuje modul OBD Osobní bibliografická databáze informačního systému IS Věda,
 • ve spolupráci s rektorátem zajišťuje export dat o výsledcích vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti do databáze RIV IS VAVAI Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,
 • koordinuje hodnocení tvůrčí činnosti na úrovni fakulty i univerzity,
 • vykonává funkci koordinátora pro ORCID a podporu a metodickou pomoc také pro jiné identifikátory,

c) v oblasti edice

 • zajišťuje vydavatelskou činnost, a to zejména přípravu ročního edičního plánu, přípravu licenčních smluv, koordinaci příprav publikací mezi autorem a nakladatelem, ohlášení a distribuci publikací,
 • prodává publikace fakulty nakladatelství Karolinum, třetím osobám a prostřednictvím e-shopu,
 • organizuje fakultní trh právnické literatury,
 • vykonává koordinační a organizační činnosti související s časopisem AUCI, a to zejména zajišťuje korektury, distribuci, spravuje internetové stránky časopisu a organizačně zajišťuje redakční radu časopisu,
 • připravuje nominace do soutěží publikací,
 • zajišťuje povinné výtisky publikací pro Národní knihovnu a vytváří statistiky pro Ministerstvo kultury.