Personální oddělení

Personální oddělení

AGENDA Personálního oddělení

a) sestavuje v součinnosti s tajemníkem fakulty rozvahu příjmů a výdajů fakulty,
a to v oblasti personální, přičemž sleduje a vyhodnocuje její čerpání,

b) zpracovává a vede mzdovou agendu zejména

 • eviduje a aktualizuje mzdové listy a archivuje doklady
 • připravuje mzdové uzávěrky a reporty
 • eviduje a zpracovává srážky ze mzdy a docházku

c) zpracovává statistické přehledy, finanční prognózy, analýzy,
kalkulace a výkazy v mzdové oblasti,

d) zajišťuje pracovněprávní a personální agendu zejména

 • vytváří a zpracovává pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných
  mimo pracovní poměr a související dokumenty
 • agendu přijímání nových pracovníků včetně vstupních školení v oblasti bezpečnosti
  a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • agendu motivace a rozvoje pracovníků
 • činnosti týkající se HR Award
 • agendu zaměstnaneckých benefitů

e) spolupracuje s

 • oddělením pro vědu, výzkum a edici, oddělením strategického rozvoje
  v oblastech grantů a projektů a oddělením výstavby a investic,
 • personálním odborem rektorátu a UK Pointem
  zejména CU Staff Welcome Centre

f) plní povinnosti a zajišťuje komunikaci se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení,
Úřadem práce České republiky, Českým statistickým úřadem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.