Studijní oddělení

Kontakt

Dotazy na přijímací řízení zasílejte na adresu prijimacky@prf.cuni.cz

Dotazy studentů vyřizují příslušné studijní referentky a referenti, případně je možné použít adresu studijní@prf.cuni.cz

Agenda studijního oddělení

a) komplexně zajišťuje agendu studentů magisterského a doktorského studia včetně studentů se specifickými potřebami, účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, studia jednotlivých předmětů a uchazečů ke státní rigorózní zkoušce,
b) spravuje studijní aplikace ve Studijním informačním systému,
c) spolupracuje se sekretariátem fakulty při přípravě akreditací a studijních programů,
d) v oblasti magisterského studia zejména

 • zajišťuje agendu přijímacího řízení ve spolupráci s třetí osobou,
 • kontroluje průběh přijímacího řízení a studia a vede evidenci průběhu studia v aplikacích Uchazeč a Student,
 • vede studijní dokumentaci v listinné formě a v elektronické spisové službě,
 • vyřizuje žádosti ve věcech organizace studia, zpracovává rozhodnutí a vyřizuje podání v oblasti magisterského studia,
 • komunikuje se studenty a akademickými pracovišti při řešení žádostí a podání
 • vykonává poradenství při řešení problémů studenta v průběhu studia,
 • vydává potvrzení a doklady,
 • zajišťuje organizaci státních závěrečných zkoušek,
 • připravuje magisterské promoce a zajišťuje diplomy,

e) v oblasti doktorského studia zejména

 • zajišťuje agendu přijímacího řízení,
 • kontroluje průběh přijímacího řízení a studia a vede evidenci průběhu studia v aplikacích Uchazeč a Student,
 • vede studijní dokumentaci v listinné formě a v elektronické spisové službě,
 • vyřizuje žádosti ve věcech organizace studia, zpracovává rozhodnutí a vyřizuje podání v oblasti doktorského studia,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí, zpracovává rozhodnutí a vyřizuje podání v oblasti doktorského studia,
 • organizuje a koordinuje výuku v doktorském studiu,
 • zajišťuje metodologickou, didaktickou a administrativní podporu pro školitele, oborové rady a koordinační rady doktorských studijních programů,
 • zajišťuje organizaci obhajob disertačních prací a státních doktorských zkoušek,
 • vyúčtovává odměny akademických pracovníků podílejících se na průběhu doktorského studia,
 • připravuje doktorské promoce a zajišťuje diplomy,

f) v oblasti státní rigorózní zkoušky

 • komunikuje se zájemci a uchazeči a vykonává poradenskou činnost,
 • vede evidenci průběhu postupu v listinné formě, v aplikaci Student a elektronické spisové službě,
 • přijímá, kontroluje a zpracovává přihlášky ke státní rigorózní zkoušce,
 • připravuje a kontroluje podklady ke státní rigorózní zkoušce, zpracovává jejich výsledky,
 • vyúčtovává odměny akademických pracovníků podílejících se na průběhu státní rigorózní zkoušky,
 • připravuje rigorózní promoce a zajišťuje diplomy,

g) komplexní zajištění agendy studentských stipendií zejména evidence žádostí v elektronické spisové službě a programu Student, příprava podkladů pro rozhodnutí, vyhotovení rozhodnutí a příprava výplatnic,
h) v oblasti celoživotního vzdělávání

 • eviduje žádosti zájemců o kurz celoživotního vzdělávání,
 • připravuje dokumenty týkající se kurzu celoživotního vzdělávání a kontroluje jeho průběh,
 • vede evidenci o průběhu kurzu v aplikaci Student,

i) v oblasti matriky a archivu

 • sestavuje a vkládá data pro matriky studentů a připravuje a předává statistiky pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy,
 • zpracovává interní matriční statistiky,
 • vede archiv a spolupracuje s univerzitním archivem,

j) připravuje interní statistiky a statistiky pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.