Studijní oddělení

Studijní oddělení

Kontakt

Dotazy na přijímací řízení zasílejte na adresu prijimacky@prf.cuni.cz

Dotazy studentů vyřizují příslušné studijní referentky a referenti, případně je možné použít adresu studijní@prf.cuni.cz

Agenda studijního oddělení

a) komplexně zajišťuje agendu studentů magisterského a doktorského studia včetně studentů se specifickými potřebami, účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, studia jednotlivých předmětů a uchazečů ke státní rigorózní zkoušce

b) spravuje studijní aplikace ve Studijním informačním systému

c) spolupracuje se sekretariátem fakulty při přípravě akreditací a studijních programů

d) v oblasti magisterského studia zejména

 • zajišťuje agendu přijímacího řízení ve spolupráci s třetí osobou
 • kontroluje průběh přijímacího řízení a studia a vede evidenci průběhu studia v aplikacích Uchazeč a Student
 • vede studijní dokumentaci v listinné formě a v elektronické spisové službě
 • vyřizuje žádosti ve věcech organizace studia, zpracovává rozhodnutí a vyřizuje podání v oblasti magisterského studia
 • komunikuje se studenty a akademickými pracovišti při řešení žádostí a podání
 • vykonává poradenství při řešení problémů studenta v průběhu studia
 • vydává potvrzení a doklady
 • zajišťuje organizaci státních závěrečných zkoušek
 • připravuje magisterské promoce a zajišťuje diplomy

e) v oblasti doktorského studia zejména

 • zajišťuje agendu přijímacího řízení
 • kontroluje průběh přijímacího řízení a studia a vede evidenci průběhu studia v aplikacích Uchazeč a Student
 • vede studijní dokumentaci v listinné formě a v elektronické spisové službě
 • vyřizuje žádosti ve věcech organizace studia, zpracovává rozhodnutí a vyřizuje podání v oblasti doktorského studia
 • připravuje podklady pro rozhodnutí, zpracovává rozhodnutí a vyřizuje podání v oblasti doktorského studia
 • organizuje a koordinuje výuku v doktorském studiu
 • zajišťuje metodologickou, didaktickou a administrativní podporu pro školitele, oborové rady a koordinační rady doktorských studijních programů
 • zajišťuje organizaci obhajob disertačních prací a státních doktorských zkoušek
 • vyúčtovává odměny akademických pracovníků podílejících se na průběhu doktorského studia
 • připravuje doktorské promoce a zajišťuje diplomy

f) v oblasti státní rigorózní zkoušky

 • komunikuje se zájemci a uchazeči a vykonává poradenskou činnost
 • vede evidenci průběhu postupu v listinné formě, v aplikaci Student a elektronické spisové službě
 • přijímá, kontroluje a zpracovává přihlášky ke státní rigorózní zkoušce
 • připravuje a kontroluje podklady ke státní rigorózní zkoušce, zpracovává jejich výsledky
 • vyúčtovává odměny akademických pracovníků podílejících se na průběhu státní rigorózní zkoušky
 • připravuje rigorózní promoce a zajišťuje diplomy

g) komplexní zajištění agendy studentských stipendií zejména evidence žádostí v elektronické spisové službě a programu Student, příprava podkladů pro rozhodnutí, vyhotovení rozhodnutí a příprava výplatnic

h) v oblasti celoživotního vzdělávání

 • eviduje žádosti zájemců o kurz celoživotního vzdělávání
 • připravuje dokumenty týkající se kurzu celoživotního vzdělávání a kontroluje jeho průběh
 • vede evidenci o průběhu kurzu v aplikaci Student

i) v oblasti matriky a archivu

 • sestavuje a vkládá data pro matriky studentů a připravuje a předává statistiky pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
 • zpracovává interní matriční statistiky
 • vede archiv a spolupracuje s univerzitním archivem

j) připravuje interní statistiky a statistiky pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy