Centrum právní komparatistiky

Centrum právní komparatistiky

Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009.

Výzkumný cíl Centra je systematický a srovnávací výzkum soukromého a

evropského práva v nejširším slova smyslu.

Facebook centra 

Webová stránka centra