Katedra zdravotnického práva

Katedra zdravotnického práva

Katedra zdravotnického práva (KZP) je pracoviště Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zřízené ke dni 1. července 2007. Úkolem KZP je zejména zabezpečení vzdělávací a vědecké činnosti v oblasti zdravotnického práva, dále pak zajišťování teoretického zkoumání a výuky zdravotnického práva pro studenty i akademické pracovníky univerzity, včetně popularizační činnosti ohledně normotvorby i aplikace práva v oblasti zdravotnictví. Děje se tak mimo jiné i koordinací spolupráce Právnické fakulty UK s dalšími součástmi univerzity i jinými osobami či institucemi. Koncepci základní výuky KZP realizují povinně volitelné předměty Zdravotnické právo I. (zimní semestr), Zdravotnické právo II. a Zdravotnické právo – případové studie (letní semestr), které svým obsahem odpovídají multidisciplinárnímu charakteru práva ve zdravotnictví. KZP se podílí také na výuce v rámci programu LLM a Erasmus.