Recenzní řízení


 

Recenzní řízení

Průběh recenzního řízení


Příspěvky zaslané redakci posuzuje nejprve redakce (šéfredaktor, tajemnice), a to z hlediska splnění základních požadavků kladených na dotčený text (viz Pokyny pro autory). Může autorovi ještě před zahájením recenzního řízení doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav. 
Před přijetím k uveřejnění procházejí články recenzním řízením, v jehož rámci jsou vyhotoveny dva nezávislé recenzní posudky, přičemž rukopisy nejsou zadávány k posouzení osobám, které jsou s autorem/autorkou institucionálně či jinak propojeny. Recenzenty mohou být pouze odborníci z oboru, jehož se příspěvek týká, a to zejména akademičtí nebo výzkumní pracovníci, ale též osoby mimo akademickou sféru, které jsou experty v daném oboru.
Recenzní řízení je oboustranně anonymní, tzn. že recenzenti neznají identitu autora a autor nezná identitu recenzentů. Anonymitu příspěvku zajistí redakce tím, že odstraní z textu všechny informace, z nichž by bylo možno odvodit totožnost autora. 
Recenzent posuzuje příspěvek z hlediska obsahových i formálních kritérií. V posudku uvede, zda příspěvek doporučuje k publikaci či zda má být příspěvek vrácen autorovi k přepracování, nebo odmítnut, a to vždy s řádným odůvodněním. Sporné případy šéfredaktor konzultuje s redakční radou, které předloží získané recenzní posudky. 
Je-li příspěvek v recenzním řízení doporučen k přepracování, sdělí redakce autorovi návrhy a doporučení recenzentů. Po přepracování je příspěvek postoupen do druhého kola recenzního řízení, kde mohou recenzenti navrhnout jen přijetí nebo nepřijetí příspěvku. Třetí kolo recenzního řízení se nezahajuje.
Redakce oznamuje autorovi výsledek recenzního řízení (po 1. i případném 2. kole) vždy bez zbytečného odkladu.