Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

 

Pokyny pro autory


Rukopisy zasílejte redakci v elektronické verzi, a to na e-mailovou adresu auci@prf.cuni.cz
Rukopisy je možné zasílat i klasickou poštou, současně ale musí být e-mailem doručena i elektronická verze textu. Redakcí nevyžádané rukopisy se nevracejí autorům zpět. Veškerou korespondenci adresujte na e-mailovou adresu redakce. Při korespondenci uvádějte vždy Vaše kontaktní údaje.
Autoři jsou plně odpovědní za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí pouze nezbytné základní jazykové úpravy přijatých textů. V případě, že rukopis nesplňuje požadavky vyplývající z pokynů (viz Pokyny pro autory), může jej redakce odmítnout i bez recenzního řízení.
Časopis nevyplácí za uveřejněné příspěvky honorář.


1. Způsob psaní textu

Rozsah textu – v časopise budou publikovány pouze rukopisy v maximální délce 30 normostran včetně poznámek pod čarou (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer).
Přijímané formáty textu: *.doc, *.docx.
Každý zaslaný rukopis musí na svém začátku vždy obsahovat: název příspěvku, jméno autora, abstrakt v anglickém jazyce včetně anglického názvu příspěvku, klíčová slova v anglickém a českém (slovenském) jazyce (nejedná-li se o příspěvek zahraničního autora), afiliaci autora a jeho kontaktní e-mail. Následuje samostatný text v členění úvod, stať a závěr.
Ke každému článku vždy zasílejte v samostatném souboru seznam použité literatury, nutný k vyhledání tzv. DOI (Digital Object Identifier), což je komerční systém identifikátorů děl přístupných v digitální podobě. 
Pište text plynule, bez odsazování, zarovnávejte text pouze vlevo, odstavce označujte klávesou enter, nevkládejte před ně tabulátor ani několik mezer. Nepoužívejte dělení slov. Pište systémovými fonty Times New Roman nebo Arial, velikost 12, řádkování 1,5.
Pro členění textu používejte jednotnou hierarchii titulků, jednotlivé hladiny odlišujte pomocí stylů MS Word (tučně, kurzivou, velikostí) nebo číslicí (v desetinném systému). Pokud to není nezbytně nutné, nepoužívejte více než tři úrovně titulků.
Celý rukopis průběžně stránkujte s vyznačeným zařazením obrázků a tabulek do textu.
K vyznačování v textu můžete použít kurzivu, v odůvodněných případech i tučné písmo. Nepoužívejte proložené písmo. Pokud možno nepoužívejte podtrhávání a tučnou kurzivu. 
Pro poznámky v textu používejte automatizované poznámky pod čarou MS Word, font Times New Roman, velikost 10.
 

Tabulky


Tabulky připravte pomocí zabudovaného tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování (černá barva, jeden typ čáry, formátování textu), nepoužívejte žádné stínování nebo několikeré typy čar. Zvláštní požadavky připište k tabulce vytištěné ve výjezdu rukopisu. Tabulku nechte v rukopisu na stejném místě, kde má být v knize, nebo ji dodejte v samostatném souboru (např. Tab1.doc) a v textu na místě, kde má být zalomena, na ni odkazujte např. takto <<Tab1.doc>>. Tabulky připravené v editoru MS Excel dodávejte v samostatných souborech.

 

Obrazové přílohy


Obrazovou dokumentaci dodávejte na předlohách schopných reprodukce skenováním nebo v elektronické podobě.
Požadované formáty a rozlišení pro obrazové materiály v elektronické podobě (obrazové materiály dodávejte bez komprese):
– pérovky (čárové obrázky, např. grafy, diagramy, schémata aj.): formát *.pdf, *.eps; rozlišení 1200 dpi (při velikosti 1 : 1);
– autotypie (půltónové obrázky, např. fotografie aj.): formát *.tiff, *.pdf, *.eps; rozlišení 300 dpi (při velikosti 1 : 1).
Obrázky nikdy nevkládejte do textu (MS Word je tím nevratně kvalitativně degraduje); předlohy ke skenování označte čísly (Sken01, Sken02), elektronické soubory pojmenujte jednotně (Obr1.tif, Obr2.tif apod.) a v tištěné podobě textu pouze vyznačte místo, kde mají být umístěny.
Grafy připravte buď v editorech MS Word/Excel (černobíle), vektorovém formátu (*.pdf, *.eps) nebo dodejte pouze nakreslenou předlohu grafu pro sazeče. (U grafů dodávaných v Excelu jsou zapotřebí plná data, např. grafy stahované z internetu jsou pro publikaci nevyhovující.)
Grafy dodejte v samostatných souborech (např. Graf1.doc, Graf1.xls) a v textu na místě, kde má být zalomen, na něj odkazujte např. takto <<Graf1.doc>>.
Po domluvě je možné také dodání grafu ve formě obrázku v dostatečném rozlišení.
Tabulky, obrázky a grafy budou v časopise otištěny černobíle.
 

Bibliografie


Citační vzory naleznete zde.


2. Zpracování korektur


Redakce upřednostňuje korektury v elektronické verzi do dokumentu ve formátu .pdf, a to podle pokynů uvedených zde. Je-li možné provést korektury pouze na papíře pomocí korekturních značek, pak se autor řídí pokyny uvedenými zde, přičemž korektury musí být čitelné a provedené barvou odlišnou od textu (např. červená, zelená).
Smyslem korektur je kontrola sazby, resp. správnosti a úplnosti převodu rukopisu do knižní či časopisecké podoby. V jejich průběhu by tak neměly být zanášeny podstatné obsahové změny bez předchozí domluvy a souhlasu redakce.


3. Otevřený přístup


Poskytnutím rukopisu redakci autor jednak dává souhlas s jeho zveřejněním a jednak bere na vědomí, že AUC-I je časopis s otevřeným přístupem, tzn. že veškerý jeho obsah je on-line volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé jej mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.


4. Oznámení o copyrightu


Časopis AUC-I používá u všech textů, které publikuje, licenci Creatice Commons Attribution 4.0. Odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.