Podmínky pro přijetí ke studiu 2024/2025

Podmínky pro přijetí ke studiu 2024/2025

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace uskutečňovaného na Právnické fakultě UK pro akademický rok 2024/2025 (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) schválené Akademickým senátem PF UK podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu Právnické fakulty UK (dále jen „Podmínky“)

A. Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském neděleném studijním programu na PF UK 

B. Bonifikace

C. Modifikace přijímací zkoušky podle čl. 5 Opatření rektora č. 28/2023

D. Odlišné podmínky ke studiu

E. Další informace o přijímacím řízení

PŘÍLOHA 1: Přehled zkoušek pro přiznání bonifikace z cizích jazyků

Angličtina
Němčina
Francouzština
Španělština
Základní předpisy

PŘÍLOHA 2: Přepočítací tabulka pro stanovení průměru předchozího studia na zahraničních VŠ 

 

A. Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském neděleném studijním programu na PF UK

 1. 1. V souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu dosažení středního vzdělání, prokázané vysvědčením o složení maturitní zkoušky. 

 1. 2. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda bez specializace podle § 49 odst. (1) zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí základů společenských věd. Splnění této podmínky se prokazuje jednou z následujících možností: 

 1. a) absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2023 do května 2024 včetně, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Testy lze absolvovat prezenční nebo online formou; 

 1. b) absolvováním a výsledkem ústní zkoušky v souladu s částí C těchto Podmínek (Modifikace přijímacího řízení); 

 1. c) vyhověním požadavkům podle části D těchto Podmínek (Odlišné podmínky pro přijetí); 

 1. d) absolvováním programu CŽV uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a určeného pro uchazeče o studium magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace, oblast vzdělávání Právo, v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2024 včetně splní všechny předepsané studijní povinnosti (tj. předepsané zkoušky, klasifikované zápočty a jiné kontroly studia), dosáhne šedesáti kreditů a prospěchového průměru výsledků vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně a za předpokladu, že podá do 31. března 2024 přihlášku ke studiu pro akademický rok 2024/2025. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“, se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

3. Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.scio.cz, s.r.o. Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2024.

4. Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:

Obecné studijní předpoklady (OSP)                                                       koeficientem 1,25

Základy společenských věd (ZSV)                                                    koeficientem 0,75

Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo.

5. Celkový počet bodů, které uchazeč v přijímacím řízení podle odstavce 2 písm. a) dosáhne, je dán součtem bodů získaných uchazečem na základě nejlepšího výsledku v Národních srovnávacích zkouškách po jeho přepočtu koeficientem podle odstavce 4 a bodů přidělených v rámci tzv. bonifikace podle části B těchto Podmínek.

6. Celkový počet bodů, které uchazeč v přijímacím řízení podle odstavce 2 písm. b) – Modifikace přijímacího řízení – dosáhne, je dán součtem bodů získaných uchazečem za zodpovězení jednotlivých otázek u ústní zkoušky a bodů přidělených v rámci tzv. bonifikace podle části B těchto Podmínek. Maximální počet bodů, kterého může uchazeč u ústní zkoušky mimo bonifikaci dosáhnout, je 200.  

7. Počet přijatých uchazečů na základě výsledků ověření podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) Podmínek je 700 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 700. místě. Děkan na základě doporučení přijímací komise stanoví minimální počet bodů, kterého musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat ke studiu. Ke studiu může být poté přijat každý uchazeč, jehož celkový počet bodů podle odstavce 5 nebo 6 dosáhne alespoň takto stanovené minimální bodové hranice.

8. Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, děkan může podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy snížit minimální bodovou hranici pro přijetí a přijmout uchazeče, kteří nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se v přijímacím řízení umístili.

 

B. Bonifikace

Fakulta stanoví níže uvedená pravidla pro bonifikaci podle čl. 2 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.

 1. V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturitní zkoušky s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ (tj. dosažením průměru známek nejvýše 1,5) přiznáním 5 bodů. Pro přiznání bonifikace lze uplatnit pouze jedno maturitní vysvědčení.
 • Za maturitní zkoušku, skládající se (od r. 2011) ze státní a školní části, je možné přiznat 5 bodů, pokud je celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním.
 • Za maturitu s vyznamenáním vykonanou ve Slovenské republice po roce 2004 podle příslušných vyhlášek MŠ SR bude výsledek maturity přepočten ve smyslu vyhlášky č. 224/2022 Z.z. takto:

   

  1. V předmětech
   1. v externí části maturitní zkoušky: 100%-80% —známka 1; 79%-60% — známka 2; 59%-33% —známka 3;
   2. v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100%-80% —známka 1; 79%-50% —známka 2; 49%-25% —známka 3.
  2. V předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň, se známka určí z percentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu v písmenu a) bodě i. v externí části.
  3. Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek za jednotlivé části zkoušky, zaokrouhlený standardním způsobem na celé číslo. Ze žádné části maturitní zkoušky nesmí být výsledek horší než známka 2.
  4. Celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním je vypočteno z průměru známek, kdy výsledek kteréhokoliv předmětu maturitní zkoušky nesmí být horší než známka 2.
 1. V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně obtížnosti B2 včetně viz společný evropský referenční rámec Rady Evropy – Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy), a to z těchto cizích jazyků: angličtina, němčina, francouzština a španělština. Státní zkouška musí být vykonána na akreditované jazykové škole v České republice s právem konat státní zkoušky.
 • Za předložené certifikáty ze dvou různých cizích jazyků podle Podmínek a Přílohy I lze přiznat až 10 bodů takto:
 1. 5 bodů bude přiznáno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka, které jsou uvedeny v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.
 2. 5 bodů bude přiznáno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku, avšak z jiného jazyka, který je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.
 • Uchazeči bude bonifikace přiznána i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku vykonanou od 1. 6. 2017 do 1.6. 2024 včetně. K dříve složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.
 • Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž je daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským, a je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v Příloze I těchto podmínek pro přijímací řízení, jež tvoří jejich nedílnou součást.
 • Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení, tj. pro přiznání bonifikace, vykonány nejpozději do 1. 6. 2024 včetně. K později složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.
 • Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení (certifikátu). Jiná forma (např. potvrzení o vykonání jazykové zkoušky) nebude pro potřeby bonifikace uznána.
 • Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je uveden v Příloze I, která je součástí těchto podmínek.
 • Dále lze uplatnit vysvědčení o státní jazykové zkoušce z výše uvedených cizích jazyků na úrovní B2 a vyšší (tj. základní, všeobecná nebo překladatelská státní zkouška), jež byla složena na českých jazykových školách s oprávněním MŠMT konat státní jazykové zkoušky nebo na akreditovaných jazykových školách ve Slovenské republice.
 • Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přiznání bonifikace doporučuje fakulta podat na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nejpozději 6. června 2024. Přiznaná bonifikace tak bude započítána do celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení, které bude posuzovat hlavní přijímací komise 12. června 2024. Bonifikace na základě dokumentů dodaných po zasedání hlavní přijímací komise bude zohledněna pouze na základě žádosti, jejíž formulář bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty 13. června 2024.
 • Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským a jsou uvedeny v Přehledu zkoušek pro přidělení bodů (viz dále). Osvědčení o absolvování přípravného kurzu nelze pro potřeby bonifikace zohlednit.
 • Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka v dvojjazyčných třídách gymnázií je směrodatný seznam středních škol uvedený v příloze Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015. Seznam je přiložen na konci tohoto dokumentu.
 • Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se IB vydaný institucí, která je na seznamu škol MŠMT, tedy:

The English College in Prague - Anglické gymnázium;

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.,

OPEN GATE, gymnázium a základní škola, s.r.o.,

Gymnázium Evolution, s. r. o.,

Gymnázium Duhovka, s. r. o.

Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany, Mládežníků 1115

Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na těchto školách ve šk. roce 2014/2015 a později, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením z českého jazyka, protože formálně je IB dodatek k maturitnímu vysvědčení a samostatně se nepovažuje za doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou.

 • IB vydaný jakoukoliv jinou institucí v ČR nebo v zahraničí není ekvivalentem maturitního vysvědčení a musí být jako maturitní vysvědčení nostrifikován. Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International) a španělština v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka.
 1. V přijímacím řízení bude přiznáno 5 bodů za umístění na 1. – 5. místě v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, jíž se uchazeč účastnil v době svého studia na střední škole, a to v jakémkoliv soutěžním oboru SOČ, ale pouze v období od 1. 6. 2017.

 

C. Modifikace přijímacího řízení podle čl. 5 Opatření rektora č. 28/2023

 1. V případě, že uchazeč do 31. 3. 2024 současně s přihláškou ke studiu a uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením podá v rámci přijímacího řízení žádost o modifikaci přijímacího řízení z důvodů svých speciálních potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 Opatření rektora č. 28/2023), může děkan na základě této individuální žádosti povolit žadateli, aby prokázal splnění podmínek pro přijetí ke studiu ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek (OSP a ZSV). Výše uvedený postup se netýká uchazečů se specifickými poruchami učení a uchazečů s poruchou autistického spektra. Tito uchazeči žádají o modifikaci testů Národních srovnávacích zkoušek přímo společnost Scio – www.scio.cz
 2. Maximální počet bodů, jehož je možné při ústní zkoušce dosáhnout, je 200. Ústní zkouška se koná v obsahovém rámci vymezeném publikacemi vydávanými společností www.scio.cz, s.r.o., a to Cvičebnice OSP a Cvičebnice ZSV.
 3. Podle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (ŘPŘ UK) se žádost o modifikaci přijímacího řízení přijímá a sdělení, která ji vyřizují, podávají prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
 4. Pokud se písemnost podle čl. 14a ŘPŘ UK podává prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, za den doručení se považuje první den následující po zpřístupnění písemnosti v elektronickém informačním systému univerzity. Informace o zpřístupnění se zašle uchazeči na jeho elektronickou adresu.
 5. Termín ověření podmínek ústní formou je pro tyto uchazeče stanoven na pátek 24. května 2024, náhradní termín na pátek 21. června 2024

 

D. Odlišné podmínky pro přijetí

 1. Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali část studijního programu Právo a právní věda (pětiletý, nenavazující) na vysoké škole v České republice nebo ekvivalentní studijní program (nebo jeho část) v zahraničí (§ 49 odst. 3 zákona o vysokých školách v platném znění).
 2. Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění dalších podmínek podle části A odst. 2 písm. a) až c), ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.
 3. Odlišné podmínky se vztahují jen na uchazeče, kteří
 1. absolvovali část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“ na PF UK a studium jim bylo ukončeno či studia zanechali;
 2. absolvovali část magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, aktuálně studují magisterský studijní program „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí a podali přihlášku ke studiu na PF UK podle části E těchto Podmínek.
 1. Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že
 1. řádně podal přihlášku ke studiu a zaplatil příslušný poplatek a zároveň
 2. nejpozději 31. března 2024 dodá na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek. Je-li uchazeč studentem jiné VŠ, podá také potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, úředně potvrzený studijním oddělením své vysoké školy.
 3. Potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“, úředně potvrzený studijním oddělením příslušné vysoké školy se podávají v listinné podobě na adresu fakulty podle části E odst. 16 nebo datovou schránkou, přičemž potvrzení o studiu bude opatřené elektronickou značkou příslušné vysoké školy nebo půjde o výstup autorizované konverze opatřený ověřovací doložkou.
 1. Uchazeč podle odstavce 3 písm. (a) může být přijat, pokud
 1. splnil na PF UK podmínky pro zápis do 2. a vyššího ročníku magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, ale studium řádně neukončil a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynulo k poslednímu dni pro podání přihlášky (31. 3. 2024) méně než 5 let a zároveň
 2. dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 2,00 včetně neúspěšných kontrol studia.
 1. Uchazeč podle odstavce 3 písm. (b) může být přijat, pokud
 1. splnil podmínky pro zápis do 2. ročníku studia v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“, oblast vzdělávání „Právo“ na své vysoké škole;
 2. předloží do 30. 9. 2024 potvrzení o uzavření 1. ročníku a úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností vydané studijním oddělením příslušné fakulty (univerzity); je-li uchazeč o přijetí na PF UK studentem vyššího ročníku své vysoké školy, předloží úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností za všechny absolvované ročníky studia včetně toho, v němž podal přihlášku ke studiu na PF UK;
 3. dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 1,50 včetně neúspěšných kontrol studia (pro zahraniční vysoké školy viz přepočítací tabulka v příloze).
 1. O přijetí rozhoduje děkan po vyjádření přijímací komise.
 2. V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku.
 3. Podání žádosti o přijetí na základě splnění těchto odlišných podmínek nevylučuje, aby uchazeč absolvoval Národní srovnávací zkoušky podle části A odst. 2 písm. a).

 

E. Další informace o přijímacím řízení

 1. Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2024/2025 je v souladu s Opatřením rektorky č. 13/2023 stanoven na 31. března 2024.
 2. Přihlášky je možné podat v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na adrese www.prf.cuni.cz nebo www.cuni.cz.
 3. Poplatek za přijímací řízení je třeba uhradit spolu s podáním elektronické přihlášky, nejpozději do 31.3.2024. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.
 4. Předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení je základní podmínkou přijímacího řízení stanovenou zákonem o vysokých školách. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení se podává v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky jako výstup autorizované konverze opatřený ověřovací doložkou. Datová schránka musí být zřízena na uchazeče/uchazečku coby fyzickou osobu. Pokud je uchazeč již absolventem vysoké školy, může předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.
 5. Pokud uchazeč žádá o bonifikaci jazykové zkoušky od úrovně B2, podá úředně ověřený doklad o vykonání zkoušky z cizího jazyka v listinné podobě podle odstavce 16, nebo prostřednictvím datové schránky jako výstup autorizované konverze opatřený ověřovací doložkou.
 6. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku dříve, než v roce 2024, podají na fakultu co nejdříve po podání přihlášky ke studiu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně úředně ověřenou kopii vysvědčení o jazykové zkoušce, certifikát o umístění na 1.-5. místě celostátního kola SOČ pro bonifikaci.
 7. Pokud uchazeč absolvoval přijímací řízení v předchozích 2 letech a podal úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo certifikátu z cizího jazyka, sdělí tuto skutečnost studijnímu oddělení po registraci přihlášky na e-mail:  prijimacky@prf.cuni.cz. Pokud studijní oddělení potvrdí emailem uchazeči, že tyto dokumenty má ve své evidenci, uchazeč je znovu nepodává.
 8. Uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku a skládat státní nebo mezinárodní zkoušku z cizího jazyka ve školním roce 2023/2024, dodají příslušné doklady o vykonání maturitní zkoušky, resp. zkoušky z cizího jazyka, na PF UK před zasedáním hlavní přijímací komise děkana PF UK, které se bude konat 12. června 2024. Pro zpracování bonifikací před zasedáním přijímací komise děkana PF UK je nutné podat příslušné doklady do 6. června 2024 včetně.
 9. Pokud nebude dodána úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení prokazujícího celkové hodnocení maturitní zkoušky prospěl/a s vyznamenáním nebo úředně ověřené vysvědčení o jazykové zkoušce do 6. června 2024 včetně, bude bonifikace zohledněna v rozhodnutí děkana v 1. stupni pouze na základě žádosti o přiznání bonifikace. Formuláře žádosti budou zpřístupněny v aktualitě přijímacího řízení do magisterského studijního programu od 12. června 2024 ve veřejné části internetových stránek PF UK.
 10. V Informačním systému PF UK budou 13. června 2024 zveřejněny výsledky testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV); u příslušného uchazeče bude uveden získaný percentil přepočtený na bodové hodnocení příslušným koeficientem podle části A Podmínek. V bodovém hodnocení bude započítaná přiznaná bonifikace za maturitu s vyznamenáním, za vykonanou státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku od úrovně B2 a za umístění na 1. – 5. místě v celostátním kole SOČ.
 11. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno všem uchazečům, kteří získali v přijímacím řízení počet bodů, jenž je roven minimální bodové hranici pro přijetí nebo je vyšší, kteří dodali do 6. června 2024 včetně úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a kteří řádně uhradili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno neprodleně po zasedání přijímací komise elektronicky prostřednictvím informačního systému, pokud tuto možnost uchazeč označil v přihlášce ke studiu. V ostatních případech bude zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu, kterou uchazeč uvedl v přihlášce ke studiu.
 12. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb neprodleně po zasedání přijímací komise 12. června 2024 všem uchazečům, kteří nedosáhli minimální bodové hranice pro přijetí a zaplatili příslušný poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
 13. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím děkana a rozhoduje o něm rektorka. Odvolání se podává na studijní oddělení Právnické fakulty.
 14. Zápis přijatých uchazečů se koná ve dnech 18. – 21. června 2024 a náhradní zápis 2. září 2024. Uchazeči přijatí po tomto datu budou zapsáni ke studiu individuálně.
 15. V souladu s Opatřením rektora č. 13/2023 je období pro ověřování podmínek přijetí stanoveno do 30. června 2024. Období pro ověřování podmínek na základě dokladů je limitováno dnem 30. září 2024. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, je období pro ověřování splnění podmínek přijetí, včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, limitováno dnem 22. října 2024
 16. Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:
  1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo
  2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
  3. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Německa),
  4. nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí.

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na 

https://www.prf.cuni.cz/informace-k-nostrifikaci-zahranicniho-vysvedceni-1404058260.html .

Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty viz odst. 16 nejpozději do 1. září 2023. Poplatek uchazeč uhradí v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. 

 1. Všechny listinné dokumenty v rámci přijímacího řízení v podobě stanovené těmito Podmínkami uchazeč podává na adresu:
 • Právnická fakulta UK

studijní oddělení – přijímací řízení

nám. Curieových 7

116 40 Praha 1

 • nebo osobně v podatelně fakulty – před návštěvou podatelny je nezbytné ověřit její úřední hodiny https://www.prf.cuni.cz/fakulta/kontakt
 • nebo prostřednictvím datové schránky, jejímž vlastníkem je uchazeč/ka jako fyzická osoba - identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4

 

PŘÍLOHA 1

Přehled zkoušek pro přidělení bodů v přijímacím řízení na PF UK pro akademický rok 2024/2025

angličtina

Úroveň B2

 • FCE - First Certificate in English
 • IELTS 5,5 – 6,4
 • BEC 2 - The Business English Certificate 2
 • STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)
 • státní zkouška MV ČR - úroveň B2
 • státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)
 • TOEFL paper 513 - 549
 • TOEFL CB 183-212
 • TOEFL iBT 65-78
 • TELC (The European Language Certificates) - Certificate in English - advantage (B2)
 • TELC - Certificate in English for Business Purposes - B2
 • TELC - B2 English for Technical Purposes
 • TESA - Test of English for Studies Abroad 42-49
 • International ESOL and Spoken ESOL – Communicator (City&Guilds)
 • International ESOL and Spoken ESOL – Communicator LanguageCert
 • Pitman Intermediate (Level 2) – Intermediate First Class Pass - B2 Vantage
 • Pearson PTE General Level 3
 • Pearson PTE Academic 42 – 58 bodu
 • Pearson JETSET 5
 • Education First certificate in English 10, 11, 12

Úroveň C1-C2

 • IELTS 6,5 – 9
 • CAE - Certificate in Advanced English
 • CPE - Certificate of Proficiency in English
 • BEC 3 - The Business English Certificate 3
 • CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade
 • STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
 • státní zkouška MV ČR - úroveň C1
 • TESA - Test of English for Studies Abroad 50-60
 • TOEFL paper 550-677
 • TOEFL CB 213-300
 • TOEFL iBT 79-120
 • Pitman Higher Intermediate (Level 2)
 • Pitman Advanced (Level 3)
 • Pearson PTE General Level 4, 5
 • Pearson PTE Academic 59 - 90 bodu
 • Pearson JETSET 6
 • Pearson JETSET 7
 • International ESOL and Spoken ESOL – Expert (City&Guilds)
 • International ESOL and Spoken ESOL – Mastery (City&Guilds)
 • International ESOL and Spoken ESOL – Expert LanguageCert
 • International ESOL and Spoken ESOL – Mastery LanguageCert
 • ILEC – International Legal English Examination (Cambridge)
 • Education First certificate in English 13, 14, 15, 16
 • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská
 • státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)
 • maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
 • diplom o absolvování oborového studia angličtiny (anglistiky/amerikanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

 

Němčina

Úroveň B2

 • TELC (The European Language Certificates) - Zertifikat Deutsch Plus Deutsch B2
 • Goethe-Zertifikat B2
 • ÖSD – (dosud Mittelstufe Deutsch) - B2
 • TestDaf TDN 3- (B2)
 • Zertifikat Deutsch für den Beruf B2
 • DSD II - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK
 • Goethe – Zertifikat B2
 • BULATS B2
 • státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)
 • STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)

 Úroveň C1-C2

 • TELC (The European Language Certificates) Deutsch C1
 • TELC (The European Language Certificates) Deutsch C2
 • ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung
 • ÖSD Zertifikat C1- (dosud Oberstufe Deutsch)
 • ÖSD Zertifikat C2 - Oberstufe Deutsch C1
 • ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch
 • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
 • PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
 • GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom (bis 2011 einschließlich)
 • Goethe-Zertifikat C1
 • Goethe-Zertifikat C2 (= GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom)
 • TestDaf TDN 4 (C1)
 • TestDaf TDN5 (C1)
 • STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
 • DWD – Diplom/Zertifikat C2/Wirtschaftssprache Deutsch
 • WD - Wirtschachftssprache Deutsch
 • DSD II - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK
 • BULATS C1
 • BULATS C2
 • státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)
 • maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
 • diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě
 • státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

 

Francouzština

Úroveň B2

 • DELF B2 – Diplôme d´études en langue française (Ministere de l´éducation)
 • DL - Diplôme de Langue Française B2 (Alliance française)
 • DFP affaires B2 – Diplôme de français professionnel Affaires B2(Chambre de commerce et d´industrie de Paris)
 • DFP juridique B2 – Diplôme de français professionnel juridique B2 (Chambre de commerce et d´industrie de Paris) Dříve: CFJ - Certificat de français juridique
 • DEF (B2): Diplôme d’études françaises (univerzitní diplom)
 • CFJ - Certificat de français juridique
 • DFP Secrétariat B2 - Diplôme de français professionnel Secrétariat B2
 • TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificat Supérieur de Français
 • STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)
 • státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)

Úroveň C1-C2

 • DALF - Diplôme approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) (Ministère de l´éducation)
 • DS - Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes
 • DHEF - Diplôme de Hautes Etudes Françaises (Alliance française)
 • DSEF - Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes C2 (Alliance française)
 • DSEF C2++: Diplôme supérieur d’études françaises (vydává Université Paris-Sorbonne)
 • DAEF (C1): Diplôme approfondi d’études françaises (univerzitní diplom 3. stupně)
 • DFP affaires C1 – C2 - Diplôme de français professionnel Affaires C1- C2(Chambre de commerce et d´industrie de Paris)
 • DSLCF Diplôme supérieur langue et culture française (Alliance française)
 • STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
 • státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) z francouzštiny
 • maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
 • diplom o absolvování oborového studia francouzštiny (romanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě
 • státní jazyková zkouška speciální - tlumočnická, překladatelská

Španělština

 • Základní státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška základní)
 • Všeobecná státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)
 • Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška speciální)
 • Maturitní zkouška ze španělštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
 • Diplom o absolvování oborového studia španělštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě
 • TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato de Espanol para relaciones profesionales
 • Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), organizuje univerzita v Salamance a Instituto Cervantes.
 1. Certificado Básico de Español de los Negocios - obchodní španělština základní B2
 2. Certificado Superior de Español de los Negocios - obchodní španělština vyšší C1
 3. Diploma de Español de los Negocios - obchodní španělština C2
 4. Certificado Básico de Español del Turismo - španělština pro turistický ruch základní B2
 5. Certificado Superior de Español del Turismo - španělština pro turistický ruch vyšší C1
 6. Certificado Básico de Español de las Ciencias de la Salud - španělština pro zdravotnictví základní B2
 7. Certificado Superior de Español de las Ciencias de la Salud - španělština pro zdravotnictví vyšší C1
 8. Certifikáty za španělského jazyka garantované Madridskou obchodní a průmyslovou komorou (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid)
 9. Diploma Básico obtížnostní stupeň : B2
 10. Diploma Superior obtížnostní stupeň : C2

 Základní předpisy

 1. Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia, č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007, Věstník MŠMT sešit 2/2008.
 2. Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015 – viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vydani-dodatku-c-2-k-pokusnemu-overovani-vyuky-v-bilingvnich-1

Bilingvní gymnázia – seznam MŠMT platný k 30. září 2023

Maturitní vysvědčení z bilingvního gymnázia musí být opatřeno kódem a názvem oboru vzdělání: 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce

 1. Gymnázium Olomouc – Hejčín (česko-anglické třídy zřízené ve spolupráci s Velkou Británií); adresa: Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc – Hejčín; RED_IZO 600016927
 2. Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, příspěvková organizace (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo); adresa: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11; RED_IZO 600010554
 3. Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci s Rakouskem); adresa: Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo; RED_IZO 600015700
 4. Gymnázium, Brno – Bystrc (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc; RED_IZO 600013863
 5. Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.; adresa: Na Cikorce 2166/2b, 14300 Praha 4 Modřany; RED_IZO 600005551
 6. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola (šestileté bilingvní česko-španělské studium); adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České Budějovice; RED_IZO 600008088
 7. Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (šestileté bilingvní česko-španělské studium); adresa: Hladnovská 35/1332, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava; RED_IZO 600017494
 8. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského; (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc; RED_IZO 600016935
 9. Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Hellichova 3/457, 118 00 Praha 1 – Malá Strana; RED_IZO 600004589
 10. Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Budějovická 680, 140 00 Praha 4; RED_IZO 600005348
 11. Slovanské gymnázium, Olomouc, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc; RED_IZO 600016943
 12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Žižkova 55, 616 00 Brno; RED_IZO 600013626
 13. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Nám. Frant. Křižíka 860, 390 30 Tábor; RED_IZO 600008801
 14. The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. adresa: Sokolovská 320, 190 00 Praha 9 – Vysočany; RED_IZO 600006140
 15. Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, (česko-španělské třídy) adresa: Opavská 21, 312 00 Plzeň, RED_IZO 600009548
 16. Německá škola v Praze s. r. o. - zahraniční škola a gymnázium, Schwarzenberská 1/700, 158 00 Praha 5 – Jinonice, RED IZO: 650004639

 

 

 PŘÍLOHA 2

Přepočítací tabulka pro stanovení průměru známek získaných v předchozím studiu pro přijímací řízení na PF UK pro akademický rok 2024/2025

 

 

SVK

CZ

PF UK

UPOL

CZ

PF UK

NLD

CZ

PF UK

FRA

+BEL

CZ

PF UK

AUT

CZ

PF UK

UK

CZ

PF UK

US

CZ

PF UK

A

1

A

1

10

1

20

1

1

1

A *

1

A+

1

B

1

B

1

9,5

1

19,5

1

2

2

A

1

A

1

C

2

C

2

9

1

19

1

3

2

A-

2

B+

2

D

2

D

2

8,5

1

18,5

1

4

3

B

2

B

2

E

3

E

3

8

2

18

1

5

4

C

2

C

3

F

4

F

4

7,5

2

17,5

1

 

 

D

3

D

3

 

 

 

 

7

2

17

1

 

 

E

3

F

4

 

 

 

 

6,5

2

16,5

1

 

 

F

4

 

 

 

 

 

 

6

3

16

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

3

15,5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

15

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

14,5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

14

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

13,5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

13

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 8

4