Etický kodex

Etický kodex

 

Etický kodex časopisu AUCI

Časopis AUCI publikuje vědecké články, jejichž vysoká kvalita je zajištěna anonymním recenzním řízením. Redakce proto dbá na to, aby recenzní řízení a posuzování rukopisů bylo důkladné, objektivní a spravedlivé.
Tento etický kodex popisuje zásady etického chování všech účastníků recenzního řízení a posuzování rukopisu. Autoři, redaktoři a recenzenti jsou povinni řídit se pravidly uvedenými v tomto etickém kodexu.

AUTOŘI
Každý rukopis předložený k odbornému posouzení časopisem AUCI musí být původní dílo. Rukopis nesmí být již dříve publikován nebo přijat k publikaci v jiném časopisu či nakladatelství. Výjimky z pravidla „původnosti“ platí pro následující díla: 1) konferenční příspěvky publikované na příslušné webové stránce konference; 2) příspěvky zčásti publikované v rámci magisterské, rigorózní, disertační a habilitační práce, přičemž tato skutečnost musí být redakci předem autorem oznámena. Autor nesmí časopisu AUCI poslat k posouzení rukopis, který je předmětem posouzení jiným časopisem, anebo jinému časopisu poslat rukopis, který je v daný okamžik posuzován v časopise AUCI.
Rukopis nesmí obsahovat plagiátorství, falšování, výmysly nebo závažná opomenutí. Autoři jsou povinni odkazovat na díla ostatních autorů, pokud je citují v doslovném znění či parafrázují jejich myšlenky. V případě plagiátorství nebo autoplagiátorství (opakované publikace vlastních děl) bude rukopis odmítnut.
Autoplagiátorství (duplicitní publikace vlastního díla) je v zásadě nepřípustné. Čerpá-li rukopis z jiné autorovy práce, která již byla publikována, je v tisku nebo je posuzována k publikaci, musí autor na tuto práci odkazovat.
Autor zajistí, aby jeho rukopis neporušoval autorské právo. V případě, že autor používá cizí díla (grafika, tabulky), jejichž použití vyžaduje souhlas jejich autora, zajistí potřebná oprávnění před odesláním příspěvku.

REDAKTOŘI
Redaktoři (členové redakční rady) si zachovávají svoji nezávislost. Nezneužívají svého postavení a k autorům přistupují objektivně, diskrétně, konstruktivně a nestranně. Posuzují rukopisy pouze na základě jejich odborných kvalit, přičemž se opírají o recenzní posudky. Redakce usiluje o teoretickou a metodologickou pluralitu, zároveň však očekává, že rukopisy budou mít odpovídající odbornou úroveň a že budou přínosné a přístupné pro čtenáře. 
Redakce neposkytuje příspěvek nikomu jinému než recenzentům, autorům, spluautorům či členům redakční rady, přitom vždy zachovává anonymitu autorů a recenzentů. 
Odpovědnost za přijetí nebo odmítnutí rukopisů nese redakce, která respektuje doporučení recenzentů. Redakce zpětně informuje recenzenty o výsledcích recenzního řízení a o konečném rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu.

RECENZENTI
Recenzenti jsou zpravidla dva renomovaní experti v daném oboru, kteří však nejsou ze stejného pracoviště jako autor posuzovaného příspěvku.
Recenzenti musí odmítnout vypracování posudku na rukopis, o němž se domnívají, že v němž mají skutečný nebo potenciální střet zájmů. V případě pochybností, zda jde o střet zájmů, recenzenti informují o této skutečnosti redakci.
Recenzenti hodnotí rukopisy nezaujatě, objektivně, spravedlivě a profesionálně. Recenzenti jsou k autorovi upřímní, pokud mají pochybnosti o kvalitě rukopisu. Od recenzentů se očekává, že své doporučení redakci adekvátně odůvodní a že poskytnou autorovi odpovídající množství komentářů a případně i doporučení. Recenzenti vypracovávají posudek včas podle dohodnutého termínu, zpravidla do 30 dnů.

Etika časopisu AUCI je primárně založena na Etickém kodexu Výboru pro etiku publikace (COPE).