Časopis Právněhistorické studie

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze, za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva. Vůbec první číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Zakladatelem a duchovním otcem časopisu byl profesor pražské právnické fakulty Václav Vaněček. Časopis byl nejprve připravován péčí Kabinetu právních dějin ČSAV, později v Ústavu státu a práva ČSAV a poté Katedrou dějin státu a práva právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 
PHS otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS jsou recenzovaným časopisem, přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Zahraniční zájemci mohou využít abstrakt v anglickém, německém, francouzském nebo ruském jazyce, vždy připojovaných k hlavním článkům a studiím. Vybrané příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, ruštině nebo polštině.   
 

Průběh recenzního řízení

Předseda redakční rady na návrh výkonného redaktora prvotně určí, do kterého budoucího čísla časopisu může být konkrétní příspěvek zařazen. Výkonný redaktor může autorovi rukopisu doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav odevzdaného rukopisu článku, předtím než jej postoupí redakční radě a stanoví mu přiměřenou lhůtu. Redakční rada má právo odevzdaný rukopis odmítnout, zejména proto, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text, netýká se oboru právní historie nebo z jiného důvodu. Redakční rada může také rozhodnout, že příspěvek zařadí až do některého z dalších čísel časopisu. Pokud nerozhodne redakční rada žádným z výše uvedených způsobů, je rukopis zařazen do anonymního nezávislého recenzního řízení. 

Všechny příspěvky procházejí anonymním nezávislým recenzním řízením. Každý příspěvek je posouzen nejméně jedním členem redakční rady a jedním mimoredakčním recenzentem, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Pokud nejsou posudky recenzentů shodné, je vypracováván třetí, tzv. superrevizní posudek.

Recenzenty určuje na návrh výkonného redaktora předseda redakční rady a informuje o tom redakční radu. Redakční rada má právo rozhodnutí předsedy redakční rady o určení konkrétního recenzenta přehlasovat, musí však v takovém případě současně určit recenzentem jmenovitě jinou osobu. Na základě posudků recenzentů (včetně případného superrevizního posudku) rozhodne předseda redakční rady či s jeho souhlasem výkonný redaktor, že a) rukopis přijímá k publikaci, b) vrátí rukopis k přepracování či k úpravám, c) zamítne rukopis k otištění. Rozhodnutí o přijetí, vrácení či zamítnutí příspěvků vždy potvrdí či změní redakční rada na své nejbližší schůzi. V případě vrácení k přepracování či k úpravám stanoví předseda redakční rady autorovi rukopisu přiměřenou lhůtu k odevzdání rukopisu. Při jejím nedodržení, může předseda redakční rady na návrh výkonného redaktora rozhodnout o přeložení příspěvku do některého z pozdějších čísel časopisu nebo o jeho odmítnutí. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení redakční rady na její nejbližší schůzi.

Redakce archivuje posudky recenzentů po dobu pěti let. 

Periodicita
Právněhistorické studie vycházejí 2x ročně.

 
Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb. a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku e. č. MK E 18813.
 
Časopis vydává Nakladatelství Karolinum - Univerzita Karlova v Praze
Redakce: Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
IČO 00216208 DIČ CZ 00216208
http://www.cupress.cuni.cz/ink_stat/
Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, vzniklo v roce 1990 a za dobu své existence vydalo již přes 4000 publikací. Patří k nejuznávanějším vědeckým nakladatelstvím v ČR.

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111