Z obsahu posledních čísel

Z obsahu posledních čísel

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023)

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Vybrané instituty římsko-kanonického procesu v praxi pražské konzistoře ve 14. století: exceptiones in ordine iudiciario
Veronika Ondrášková

Release Proceeding: the Zbiroh Manor Farm Estate in the Years 1670–1690
Josef Vacek

Koncepcia spravodlivej vojny v stredovekej a rano-novovekej sociálno-právnej filozofii
Peter Vyšný, Marek Prudovič

Právní propedeutika v pojetí Leopolda Heyrovského
Pavel Maršálek

Polish-Czechoslovak Cross-border Tourism between 1919 and 1939 in the Light of Polish Legislation
Leszek Ćwikła

Ohlédnutí za Velkou Prahou
Ivana Bláhová

Omezení sňatků v československých legiích na Rusi a jeho důsledky
Jakub Novák

Nemajetní krajané – plus pro stranu? Vliv KSČ na poválečnou reemigraci
Martin Nedvěd

Nové prameny k dějinám meziválečné kodifikace občanského práva
Ondřej Horák

Dostál, M. Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států
Radim Seltenreich

Karel Engliš. Paměti. Kdo sloužíš vlasti, nečekej odměny
Ladislav Vojáček

Harper, K. Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
Michal Skřejpek

Krafl, P. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku
Miroslav Černý

Štemberk, J. – Jakubec, I. Hotel Alcron / K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví
René Petráš

Tomášek, M. Bilanční zpráva 60
Pavel Maršálek

Zpráva o konferencii „Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VII.“
Lenka Dzúriková

Středověké a raně novověké soudnictví na XII. sjezdu českých historiků
Marek Starý

Zpráva z konference „Second Central and Eastern European Legal History Conference“
Petra Zapletalová

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023)

Editorial
Kamila Stloukalová, Petra Skřejpková

Exempla in the Tenth Book of Correspondence between Pliny the Younger and Emperor Trajan – Introductory Remarks
Izabela Leraczyk

Goethe – báseň i právo
Radim Seltenreich

Finnish-Hungarian International Law Enforcement Cooperation between the Two World Wars
János Sallai, Mátyás Szabolcs

Spolek československých advokátů v zahraničí během druhé světové války
David Hubený

Mariano San Nicolò a Otakar Sommer pohledem (nejen) jejich korespondence
Pavel Salák

Politik a právnik Nándor Bernolák (1880–1951)
Ivan Halász

Rudolf Wierer – pohnuté životní osudy a dílo profesora církevního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Jaromír Tauchen

Ferdinandovo zřízení zemské? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549
Marek Stojan

Historický vývoj presumpce neviny
Timon Svoboda

Perduellio a sacrilegium v době římské republiky
Marie Šmejkalová

Zpráva z mezinárodní konference International Legal History Meeting of PhD Students
Milan Dobeš

Zpráva z International Legal History Meeting of PhD Students
Václav Dvorský

Zpráva z XXVIth Annual Forum of Young Legal Historians pořádané Association of Young Legal Historians
Václav Dvorský

XXII. ročník konference právních romanistů ČR a SR
Karel Havlíček

75th session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – Brussels 2022
Lyuba Radulova

Zpráva z workshopu „Leopold Heyrovský a odkaz římského práva“
Kamila Stloukalová

Kubeš, V. ...a chtěl bych to všechno znovu: filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
Petra Zapletalová

Štemberk, J. Řidič tvrdý chleba má… Pravidla provozu na silnicích v socialistickém Československu
Ivan Jakubec

Tarwacka, A. – Zabłocki, J. Rzymskie prawo publiczne
Michal Skřejpek

Vyšný, P. Pravek práva
Marek Prudovič

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022)

Editorial
Petra Skřejpková

The Case of Lucretia - Symbolizing the Political Reality
Konstantin Tanev

Levitas animi a imbecillitas, infirmitas či fragilitas sexus jakožto důvod odlišného postavení žen
Radek Černoch

Role ženy a její vývoj v evropském nástupnickém právu
Petr Nohel

The Marriage Legislation in the French and Dutch Civil Code
Emese von Bóné

Od „posledního“ k „nejbližšímu“ dědici? K vývoji postavení manželky v česko-rakouském a československém dědickém právu
Ondřej Horák

Studium práv a profesní uplatnění žen ve vybraných státech Evropy a USA od konce 19. století do 30. let 20. století
Vendulka Valentová

Atentáty v československých dejinách
Alexandra Letková

Charkovský proces 1943 a jeho ohlasy ve světě
Jan Beránek

Počátky hnutí za získání ženského volebního práva ve Velké Británii v druhé polovině 60. let 19. století
Eva Bažantová

Prvý oddíl čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států: původní význam a výklad
Jaroslav Ženíšek

Anteroom to the Forint: Monetary Law Aspects of the Temporary Period of Issuing Money in Hungary under the Supervision of the Temporary National Government (1944–1945)
Milan Töreki

Vývoj právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jan Machala

Beránek, J. Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci
Adam Csukás

Gregor, M. Historiografia rímskeho práva na Slovensku
Adam Csukás

Právnické vzdělávání za socialismu. Kolokvium s pamětníky přibližující fungování Právnické fakulty UJEP v Brně v období socialismu
Jan Kabát

Římskoprávní Moot Court 2022
Jan Kabát

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022)

Editorial
Petra Skřejpková

Legal Protection Granted to Soldiers’ Partners in the Military Diplomas
Lyuba Radulova

Od sestry k nuzné vdově. Změny postavení manželky v římském dědickém právu
Petr Dostalík

Dědičnost slezských knížectví v ženské linii ve středověku a raném novověku
Marek Starý

Challenged Universality – Kant and a Citoyenne between Stage and Scaffold
Ulrike Müßig

Women and Parliamentary Divorce in England. From Wife-Sale to the Divorce Act of 1857
Dolores Freda

Dve strany jednej mince – úbohá alebo veselá vdova? Právne postavenie vdovy v súkromnom práve konca 19. a v prvej polovice 20. storočia na území Slovenska
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

Meziválečné osnovy OZ „pohledem žen“
Pavel Salák

Proměny právního postavení ženy v Rakousku ve 20. století
Miroslav Šepták

Filosofie zločinu a trestu – vybrané aspekty amerického trestního práva v 19. století se zvláštním zřetelem k problematice vězeňství
Radim Seltenreich

O uhorských pozemkových knihách a ich spravovaní
Róbert Jakubáč

Stratená prestíž a medzivojnová maďarská kultúrna diplomacia (Jej inštitucionálne a právne základy)
Mónika Balatoni, Ivan Halász

Csukás, A. Právní řád Českobratrské církve evangelické v historických souvislostech
Jan Beránek

Horák, O. – Razim, J. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích
Jan Kabát

Krafl, P. Dvě studie k synodálnímu zákonodárství (Würzburg 1287, Kališ 1420)
Miroslav Černý

Laclavíková, M. – Záteková-Válková, V. Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus (Československá rozvodová súdna prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia)
Adriana Švecová

Padovani, A. Lʼinsegnamento del diritto a Bologna nellʼetà di Dante
Miroslav Černý

Vyšný, Peter. El derecho en Tenochtitlan. Aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado prehispánica [= Právo v Tenochtitlane. Právne aspekty spoločenského poriadku jedného predhispánskeho mestského štátu]
Ján Puchovský

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 1 (2022)

Editorial 
Editors

Dědici, dědiníci, svobodníci – právněhistorický pohled 
Eduard Krajník

Pluralismus der Rechtsordnungen als Folge der lutherischen Reformation? 
Heiner Lück

Die juristische Bildung an der k.u.k. Konsularakademie, mit Fokus auf die staatsrechtlichen Studien 
Mátyás Szabó

Rozvoj tělovýchovy a sportu v Předlitavsku v právním rámci spolkových zákonů 
Marek Waic

Hungarian System for the Nomination of Parliamentary Candidates between the Two Wars in the European Context 
Gábor Hollósi

Scholarly Potential of the Lviv Interwar Romanist Community 
Grzegorz Nancka

Tvorba ústavy Slovenské republiky z 21. července 1939 a cesta k jejímu přijetí 
Martin Neumann

Vzpomínka na prof. Boháčka 
Michal Skřejpek

Kotous, J. – Pehr, M. (eds.). Sborník z konference JUDr. Jan Jiří Rückl, Život a doba 
Karel Malý

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021)

Editorial
Editors

Some Remarks on the History of Political Theory in Antiquity
Laurens Winkel

Wishful Thinking; the Role and Development of Good Faith in the Roman Law of Contracts
Philip Thomas

Pavel Prčka – pobělohorský odsouzenec, Valdštejnův sekretář a (re)emigrant (Životopisná črta raně novověkého měšťana a úředníka u příležitosti 400. výročí staroměstské exekuce)
Marek Starý

Kleistův „Michael Kohlhaas“ jako výraz vášnivé touhy po dosažení spravedlnosti, jakož i další autorova díla vztahující se k problematice „práva a literatury“
Radim Seltenreich

Římskoprávní kořeny zákonodárství krále Kentu Æthelberhta
Marie Šmejkalová

Vybrané právní aspekty otroctví v Hostině u Trimalchiona
Lenka Skoupá

Výběr z aktuální české a slovenské literatury
Editors

Bělovský, P. Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymahatelnost v římském právu
Petr Dostalík

Dostalík, P. Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
Michal Skřejpek

První svazky ediční řady Dílo Karla Engliše. Vzpomínky na T. G. Masaryka. Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku
Ladislav Vojáček

In memoriam Michael Stolleis
Petra Skřejpková

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021)

Editorial
Petra Skřejpková

Vznik florentských renesančních památek z pohledu práva
Terezie Pilarová

Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha v českých zemích
Karel Malý

„Frygická čapka“. Hodnoty, symboly a ikonografie v kubánské republikánské separatistické tradici
Julio César Guanche

Podkarpatská Rus v československé ústavě a na Ústavním soudu
David Hubený

Volný mandát člena parlamentu v ústavním vývoji Československa a České republiky
Jan Kudrna

Negativní parlamentarismus v Ústavní listině Československé republiky, inspirace a její limity
Ondřej Preuss

Derelikce nemovitosti a její právněhistorické kořeny
Marek Novák

Tarwacka, A. Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów „Philogelos“
Michal Skřejpek

McGrath, C. P. The Development of Medical Liability in Germany, 1800–1945
Petra Skřejpková

Zabłocki, J. Scripta Gelliana
Kamila Stloukalová

Za prof. Jozefom Klimkom
Miroslav Lysý, Róbert Brtko

Vir peritus multos erudivit. To the memory of Professor Witold Wołodkiewicz (1929–2021)
Jan Zabłocki

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 1 (2021)

Editorial
Petra Skřejpková

Der Sachsenspiegel und das Magdeburger Recht in Weißrussland. Konkrete Anwendung in der Rechtspraxis
Olga Keller

Historische Vergleichung als Erkenntnismethode. Die vergleichende Beobachtung von Recht und Staat im 18. Jahrhundert
Heinz Mohnhaupt

Trestný čin velezrady jako hlavní doklad existence „federal common law of crimes“. Americké federální soudnictví v prvých desetiletích nové státnosti
Radim Seltenreich

Niektoré paradoxy ústavnoprávneho vývoja strednej Európy v medzivojnovom období
Ivan Halász

Vývoj přípravy řidičů v českých zemích do roku 1989
Jan Štemberk

Proces USA vs. Karl Brandt et al. a jeho význam pro rozvoj lékařské etiky v oblasti lékařských experimentů v prvních dvou dekádách po konci II. světové války
Jan Beránek

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. oslavil 26. října minulého roku 90. narozeniny
Jan Kuklík

Ladislav Soukup osmdesátníkem
Ladislav Vojáček

Brtko, R. Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi
Michal Skřejpek

Müßig, U. Reason and Fairness Constituting Justice in Europe, from Medieval Canon Law to ECHR
Petra Skřejpková

Zpráva z VIII. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů
Pavel Opat

In Memoriam Eric Pool (1939–2020)
Jean-François Gerkens

Digitalizovaná sbírka starých tisků je převáděna do nového systému
Radka Kovářová

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 3 (2020)

Editorial
Petra Skřejpková

Studie

Klášter Hradiště ve sporu o domašovský les. Příspěvek k dějinám mezního práva ve středověku
Jakub Razim

Kupní smlouvy k lenním statkům frýdlantského knížectví (vévodství)
Marek Starý

Historické souvislosti vzniku rakouské ústavy 1920
Miroslav Šepták

František Xaver Hodač jako spolutvůrce norem pracovního práva mezinárodní povahy v letech 1919–1924
Jiří Šouša

Magie v Lex Duodecim tabularum
Pavel Záliš

Vývoj pojmu osoba v právu a jeho reflexe v ABGB a v občanském zákoníku z roku 2012
Jakub Stromšík

Nová literatura, recenze, zprávy

Výběr z nové právněhistorické literatury
Editors

Tretera, J. R. – Horák, Z. (eds.). Spiritual Care in Public Institutions in Europe
Jan Beránek

Kuklík, J. Příběh československé ústavy 1920. I. díl: Příprava a přijetí ústavní listiny
Pavel Maršálek

Tretera, J. R. – Horák, Z. Právní dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin
Marek Novák

Gajdoš, M. – Konečný, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. III. (1954–1960). IV. (1954–1960)
René Petráš

Behringer, W. Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ (Příběh z raného novověku)
Radim Seltenreich

Papáč, R. Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí
Adriána Švecová

Tomeš, I. Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva
Josef Vošmik

Vyšný, Peter (ed.). Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty
Ladislav Vojáček

Správa z inauguračnej prednášky doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD.
Martin Gregor

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 2 (2020)

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Composizione, lectio e competenze del senatus alto-repubblicano
Leonid Kofanov

Alcune osservazioni sulle leges sumptuariae nel quadro delle campagne elettorali di età repubblicana
Lyuba Radulova

La nozione di ager privatus nella libera res publica e nella costruzione giuridico-istituzionale del circolo scipionico
Osvaldo Sacchi

Soudnictví v provincii Dalmatia. Obecný přehled a vybrané otázky rozhodování hraničních sporů
David Termer

Nesuďte, abyste nebyli souzeni (Právo trestat v románu Vzkříšení a v dalších textech křesťanského anarchisty Lva Tolstého)
Jan Kosek

Osobní nebo státní svědomí?! Melvillovo pozdní dílo Billy Budd aneb proces proti „švarnému námořníkovi“
Radim Seltenreich

Pracovní právo ve světle kodifikace se zřetelem k jeho zásadám
Tereza Blažková

In Memory of Hans Ankum, a Scholar and a Friend
Konstantin Tanev

Skřejpek, M. (ed.). Digesta seu Pandectae. Tomus II. Liber XVI–XXXV. Fragmenta selecta / Digesta neboli Pandekty, Svazek II. Kniha XVI–XXXV. Vybrané část
Petr Bělovský

Hájková, D. – Horák, P. – Kessler, V. – Michela, M. (eds.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu
Dominik Macek

100 let od přijetí Ústavní listiny Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti
Lukáš Blažek, Tereza Blažková

Veřejná část vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu 50. let
Daniela Králíková

Zpráva z vědecké konference „Právo v měnícím se světě (30 let: Retrospektiva 1989–2019 – Perspektiva 2020–2050)“
Katarzyna Žák Krzyžanková

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 1 (2020)

Editorial
Editors

Setkání římského práva s právem staré Číny
Michal Tomášek

Aplikácia Kornéliovho zákona o vrahoch a travičoch (lex Cornelia de sicariis et veneficis)
Martin Gregor

The False Charge – A Form of Violence?
Elżbieta Loska

K vývoji právního postavení sloužících v raném novověku
Ladislav Nekvapil

Sociální a geografický původ úředníků pražského policejního ředitelství ve druhé polovině 19. století
Milan Šimandl

Pavlíček, V. – Čechurová, J. – Ledvinka, V. – Hálek, J. Přemysl Šámal kancléř prezidentů
Miroslav Černý

Dostalík, P. Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení
Ján Ivančík

Munzel-Everling, D. Das Kleine Kaiserrecht – Text und Analyse eines mittelalterlichen Rechtsbuches – Leithandschrift der Fürstlichen Bibliothek Corvey – Bestandsaufnahme aller anderen Handschriften – Benennung Verfasser Datierung Quellen Auswirkung
Petra Skřejpková

Pátrová, K. Hrdelní zločiny na brandýském panství v 16.–18. století
Josef Vacek

Vyhlášení cen Premio Boulvert a konference Diritto romano e attualità
Kamila Stloukalová

10 let Evropské společnosti pro právní dějiny
Jaromír Tauchen

Obsahy Právněhistorických studií 1–49
Editors

 

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019)

Editorial
Petra Skřejpková

Frost Comes out of Kremlin: Changes in Property Law and the Adoption of the Civil Code in 1950
Jan Kuklík, Petra Skřejpková

Changes in Family Law and the Adoption of the Family Act in 1949
Jan Kuklík, Petra Skřejpková

Work on the Polish Civil Code in Stalinist Period (1948–1956)
Anna Moszyńska

Drafting a New Civil Code in the GDR: Stalinism
Martin Löhnig

Family Law in the SOZ/GDR I: Stalinism
Martin Löhnig

Gleichberechtigung in erster Instanz – Scheidungsurteile der 1950er Jahre im Ost-/West-Vergleich
Raphaela Etzold

Koncepce systematiky práva předcházející právnímu pozitivismu 19. století
Pavel Ondřejek

Právne reflexie antického pojmu ἐκκλησία v zriadení ranej Katolíckej cirkvi
Vojtech Vladár

Kritická analýza zřízení evangelické církve v Předlitavsku
Adam Csukás

Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Lieberwirth
Heiner Lück

Illýová, Z. – Malatinský, M. Dva procesy s Vojtechom Tukom
Adriana Švecová, Miriam Laclavíková

Mosný, P. a kol. Nacistické protižidovské zákonodarstvo a stredná Európa
Vladimír Kindl

Sató, D. Die Hallischen Schöffenbücher aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
Jiří Šouša

Vojáček, L. První československý zákon: pokus o opožděný komentář
Pavel Maršálek

Čtvrté pražské rozhovory o vztahu církví a státu: Spiritual Care in Public Institutions
Jan Beránek

Na prahu nové doby: zpráva o Mezioborové konferenci o počátcích Československé republiky
Jan Kober

Workshopy k menšinové otázce v Budapešti a Kolíně spoluorganizované PFUK
René Petráš

On the North-West Borders of Roman Empire. 73rd annual conference of the SIHDA in Edinburgh, UK, 3–7 September 2019
Kamila Stloukalová

 

 

Právněhistorické studie 48/2

Editorial

Studie

Jozef Beňa Československé légie v Rusku – právne problémy
Jan Beránek USA vs. Henry Wirz – Kontroverzní počátek novodobých procesů s válečnými zločinci
Martin Gregor Reflexie československého práva v „Demokratoch“ Janka Jesenského
Michal Chorvát „Die Katze muss weg!“: odchod českého obyvateľstva zo Slovenska 1938
Maciej Jońca In dubio contra fiscum – A Few Remarks on the “Barbarian” Legal Principle
Harald Christian Scheu Role mateřských států v systému meziválečné ochrany národnostních menšin
Andrej Sulitka, Blanka Soukupová Memorandum Svazu Čechů–židů v Republice československé postoupené vládě během přípravy národnostního statutu v roce 1938
David Termer Premunicipální správa obce Curictae v Liburnii

 

Studentské práce
Tomáš Čentéš Komparácia ochrany ľudských, občianskych a politických práv občanov v medzivojnovej Československej republike a vojnovej Slovenskej republike
Zdeněk Jiří Skupin Zahlazení odsouzení do roku 1928 s důrazem na období let 1852–1928
Vojtěch Vrba „Společná havárie“ a její středověký právní život v Baltském moři

Vzpomínky
Michal Skřejpek D. M. Peter Blaho
Vojtech Vladár Za profesorom Petrom Blahom

Recenze
Vladár, V. Dejiny cirkevného práva (Jan Beránek)
Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949 (Tomáš Gábriš, Róbert Jáger)
Fritz, R. – Rossoliński-Liebe, G. – Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939 (René Petráš)
Jouzová, M. – Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and Surroundings during the Holocaust. / Jouzová, M. – Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu (René Petráš)
Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters (Petra Skřejpková)
Jáger, R. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript (Ivana Šošková)
Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu (Jaromír Tauchen)

Výběr z aktuální české a slovenské právněhistorické literatury

Zprávy

Střední Evropa a vznik Státu Izrael (Jakub Hablovič)
Zpráva z vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí (Katarzyna Žák Krzyžanková)
Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století (Daniela Němečková)
Československo v proměnách Evropy 20. století (Tereza Blažková, Daniela Němečková)
Kolegium římského práva v Pavii a letní škola v Neapoli aneb jak se o starověkém Římě dozvědět víc (Kamila Stloukalová)
Plus ratio quam vis – Ať rozum převáží nad silou (Kamila Stloukalová)
Medzinárodná vedecká konferencia: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín a rímskeho práva, Trnava, 2018 (Ivana Šošková)

Pozvánka na konferenci CEELHC

 

Právněhistorické studie 48/1

Studie
- René Petráš: Vývoj a tradice právní úpravy cestovního ruchu
- Jan Rychlík: Právní regulace cestování do zahraničí v letech 1848-1989 (normativní přehled)
- Ivan Jakubec: Cestovní ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. Autonomismus a "demokracie" za protektorátu: cestovní meh
- Jan Štemberk: Cestovní meh v protektorátní legislativě
- Lukáš Novotný: Právní a správní aspekty rozvoje cestovního ruchu v NDR
- Jiří Šouša: Vybrané otázky československých amnestií trestněprávních deliktů ve 20. a 30. letech 20. století ve vztahu k národnostním menšinám
- Veronika Kleňová: In iure cessio hereditatis
- Osvaldo Sacchi: La regula iuris del giurista romano e i casi perplexi di Leibniz tra analogía e anomalía nel diritto

Studentské práce
- Katarina Kukanová: Pandořina skříňka: nároky Polska na náhradu škod způsobených nacistickým Německem v době druhé světové války a související majetkoprávní otázky. Část 1

Recenze
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. (Vladimír Kindl)
Kertzer, D. Papež a Mussolini (Radim Seltenreich)
Modzelewski, K. Barbarská Evropa (Radim Seltenreich)
Padovani, A. Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. - 1436) e la giurisprudenza del suo tempo (Miroslav Černý)

Zprávy
Mene Tekel 2018 (Adam Csukás)
Zpráva o pracovním semináři Únor 1948 (Daniela Němečková)
Labyrintem českých novověkých edic (Marek Starý)


Contents

Research Papers
- René Petráš: History and Tradition of Legal Regulation of Tourism
- Jan Rychlík: Legal Regulation of Travelling Abroad between 1848 and 1989 (normative overview)
- Ivan Jakubec: Tourism within the Contexts of the Reich and Protectorate Politics and Legislation. Autonomism and "Democracy” in the Protectorate: Tourism
- Jan Štemberk: Tourism in the Protectorate Legislation
- Lukáš Novotný: Legal and Administrative Aspects of the Tourism Development in the GDR
- Jiří Šouša: Selected Aspects of Czechoslovakian Amnesties of Crimes in the 1920s and 1930s in Relation to National Minorities
- Veronika Kleňová: In iure cessio hereditatis
- Osvaldo Sacchi: The regula iuris of the Roman Jurist and the Perplexing Cases of Leibniz between Analogy and Anomalia in Law

Student Paper
- Katarina Kukanová Pandora’s Box: Claims of Poland for Compensation of Damage Caused by Nazi Germany during the Second World War and Related Issues of Property Rights. Part 1

Reviews
The historia litteraria in the Czech Lands from the 17th to the 19th centuries (Vladimír Kindl)
Kertzer, D. The Pope and Mussolini (Radim Seltenreich)
Modzelewski, K. Barbarian Europe (Radim Seltenreich)
Padovani, A. From Dawn to Twihght of the Commentary. Giovanni da Imola (1375 ca. - 1436) and Jurisprudence of His Time (Miroslav Černý)

Reports
Mene Tekel 2018 (Adam Csukás)
Infonnation about Workshop "Febmary 1948” (Daniela Němečková)
Through the Labyrinth of the Czech Modem Time Series (Marek Starý)

Celý obsah časopisu naleznete na / for complete content of the journal go to: www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp

 

Právněhistorické studie 47/2

Statě:
Petr Dostalík Condictio ob turpem causam v justiniánském právu a její užití v právu moderním
Josef Vacek Proměny praxe Apelačního soudu po přijetí josefínského hrdelního řádu: trestání incestu v letech 1687–1727
Jiří Šouša Několik úvah k institutu poddanství a některým dalším právním otázkám z období předosvícenského absolutismu
Lukáš Králík Historie publikace soudních rozhodnutí ve Spojených státech
Karel Malý Stopadesáté výročí vydání Prosincové ústavy
Milan Šimandl Právní rámec pražské asanace
Sigita Černevičiūtė Political Crimes Phenomena: Courts´ Practice
of Espionage Crimes in Lithuania 1919–1940
Radim Seltenreich Ústavní aspekty španělského přechodu k demokracii – od frankistické diktatury k právnímu státu
Michal Tomášek Sedmdesát let nové čínské ústavy
Zuzana Vostrá Ústavní zakotvení České národní banky a bankovní unie

Recenze a anotace:
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Církevní právo. Praha: Leges, 2016, 424 s. (Marek Novák)
Katarina Zavacká: Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938–1945. Bratislava: Veda, vyd. Slovenskej akadémie vied, 2017, 190 s. (Karel Malý)
Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Praha: Wolters Kluwer, 2016, 480 s. (Pavel Maršálek)
Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Editoval Svatopluk Herc. Praha: NLN ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2017, 406 s. (Vendulka Valentová)
Jan Kotous: Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých. Pasparta Publishing, 2017, 93 s. (Karel Malý)
Marián Gajdoš – Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. (1945–1953). Prešov: Pre Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach vydalo UNIVERSUM-EU, I., 2013, 265 s., II., 2014, 262 s. (René Petráš)

Zprávy:
11. sjezd historiků, Olomouc 2017 (Jiří Šouša)
Konference Sexualita před soudem. Deviantní sexuální praktiky a jejich stíhání od 14. do 19. století (Jaromír Tauchen)
Konference v Budapešti Kontinuita a diskontinuita státnosti a ústavního práva ve střední Evropě (René Petráš)

Právněhistorické studie 47/1

Statě:

Petr Dostalík, Bohumil Poláček Lex Rhodia de iactu a společná havárie
Kamila Stloukalová Transitio ad plebem - případ Publia Clodia Pulchera 
Karel Malý Poznámky k obecné části zákoníku Marie Terezie Constitutio criminalis Theresiana 
Adriana Švecová Beccariovský obrat ponímania trestného činu v konfrontácii s trestnoprávnou úpravou v Uhorsku a Habsburskej ríši v 18. a na začiatku 19. storočia 
Květoslav Růžička Vývoj tuzemské právní úpravy rozhodčího řízení od roku 1949 
Milan Boroš Spor o skutkovú podstatu trestného činu v päťdesiatych rokoch XX. storočia 
Michal Tomášek Sedmdesát let nové japonské ústavy 
Tomáš Gábriš "Súkromné právo" a "bezštátne právo": Historické paralely k postmodernej situácii

Recenze:

Jiří Bílý. Christianizace římského antického stám. Stát - Právo - Náboženství - Společnost. Ostrava: KEY Publishing-Metropolitan University Prague Press, 2015, 523 s. (Michal Skřejpek) 
Josef Beňa - Tomáš Gábriš: Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2015, 298 s. (Michal Malatinský) 
Olaf Bruno Racier: Fridrich II. (Sicilan na císařském trůně). Praha: Argo, 2016, 383 s. (Radim Seltenreich) 
Blanka Szeghyová: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí. Bratislava: VEDA, 2016, 188 s. (Jaromír Tauchen) 
Ignác Antonín Hrdina - Hedvika Kuchařová: Záhady kolem sňatku Amiy Kateřiny Šporkové: historicko-právní studie z manželského práva. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017, 352 s. (Ladislav Soukup) 
Jaroslav Demko: Vývoj vodného práva na Slovensku. Ružomberok: Verbum - vydavatelství Katolické univerzity v Ružomberku, 2012, 107 s. (Michael Urban)

Anotace a zprávy:

Thomas Olechowski: Rechtsgeschichte - Einführung in die historischen Grundlagen des Rechts. Wien: Facultas AG, 2016, s. 471. (Petra Skřejpková) 
Zpráva o zasedám mezinárodního vědeckého grémia projektu celosvětové výstavy "Magdeburské městské právo a evropská města středověku" (Jiří Šouša)

 

Právněhistorické studie 46/2

Statě:

Tomáš Havel Pojetí suverenity lidu v antické filosofii a právním myšlení
Miroslav Černý Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. Několik stručných poznámek k rozsáhlé problematice.
Lukáš Králík Publikace soudních rozhodnutí po vzniku československého státu
Jakub Drápal Postup advokátského stavu v českých zemích proti židovským advokátům před druhou světovou válkou
Kristína Novanská-Kručayová, Adriana Švecová Arizácia - negácia práva na vlastníctvo v Slovenskom štáte (1939 – 1945)
Michal Malatinský Kolektívna zodpovednosť v rozsudkoch Národného súdu (1945 – 1947)

Materiály:

Radim Seltenreich „Substantive due process“ amerického ústavního práva – jeho vznik, vzestup, úpadek a znovuoživení
Thomas Simon „Ius Publicum“ im 19. Jahrhundert: Die Bedeutung des „Historischen Staatsrechts“ und des „staatsrechtlichen Arguments“ in den Ländern der Habsburger Monarchie
Lothar Höbelt Egbert Belcredi, die mährischen Konservativen und das böhmische Staatsrecht
Vladimír Kindl Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a jeho širších souvislostech
René Petráš, Petr Novák Německá menšina v Československu 1948 až 1989
Ivan Halász Maďarská právna komparatistika pred rokom 1989 a jej československé súvislosti (Dilemy, témy a osobnosti)
Pierre-Yves Greber Dvacet let vědecké spolupráce Ženevy a Prahy v oblasti práva sociálního zabezpečení (1992 – 2013)

Recenze:

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, 416 s. (Marek Novák)
Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety: (1700-1871). I. zväzok (718 strán), II. zväzok (700 strán). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. (Jozef Beňa)
Ota Ulč: Komunistická justice a třídní boj. Brno: Stilus Press spol. s. r. o., 2016, 252 s. (Stanislav Polnar)
Marina Mariettiová: Machiavelli (Filosof nutnosti). Praha: Brno, 2016, 334 s. (Radim Seltenreich)
Acta Humana – Human Rights Publication 4/2015 New Vol. III. Budapešť: NKE Szolgáltató Ltd., 2015, 68 s. (Klaudia Marczyová, Jakub Chrenšť)
Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle, Jaromír Tauchen: Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek V. Stát. Praha: Paseka, 2015. (Martina Pospíšilová)
Peter Vyšný: Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 196 s. (Ján Puchovský)
Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 480 s. (Veronika Steinová)


Právněhistorické studie 46/1

Statě:

Michaela Knollová Vybrané aspekty dědického práva u Chetitů
Tomáš Gábriš, Róbert Jáger Opätovne k Súdnemu zákonníku pre ľud (Zakon sudnyj ljudem): k možnostiam rekonštrukcie archaického práva na Veľkej Morave
Marek Starý Dva reverzy k zemi ve fondu Úřad desk zemských
Radim Seltenreich Neblahá instituce otroctví - к 150. výročí zrušení otroctví ve Spojených státech amerických
Ladislav Vojáček Československé pracovní soudy
Jaromír Tauchen Organizace a činnost úřadů práce v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Stanislav Polnar Zběhnutí do ciziny příslušníků československé armády a jeho vyšetřování v letech 1948 až 1989

Materiály:

Karel Malý České historické státní právo - idea, nebo skutečnost?

Recenze:

Michal Tomášek: Právní systémy Dálného východu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016, 316 s. (Ladislav Soukup)
Ronnie Po-Chia Hsia: Trident 1475 (Rituální vražda před soudem). Praha: Argo, 2015, 157 s. (Radim Seltenreich)
Thomas Habbe: Lastenausgleich. Die rechtliche Behandlung von Kriegsschäden in Deutschland seit dem 30 jährigen Krieg  (Rechtshistorische Reihe, 450). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, 307 s. (Petra Skřejpková)
Jarmila Chovancová: Liberalizmus vs. komunitarizmus. Bratislava: PFUK, 2012, 160 s. (Pavol Judiak)
Eduard Kubů, Jiří Šouša: T. G. Masaryk a jeho с. к. protivníci. Československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015, 364 s. (Ladislav Soukup)
Jozef Beňa: Diskontinuitná kontinuita slovenských ústavných dejín. Sedemdesiat rokov ústavného vývoja Slovenska (1944-2014). Bratislava: Atticum, 2014, 276 s. (Ján Štefanica)
С. Шемшученко, B. H. Денисов: Энциклопедия мгжнародного права.  Том I. А-Д. Гл. ред. Ю. Кшв: Академпериодика, 2014, 918 s.
(Ivan Halasz)

Anotace:

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. 
Praha: Auditorium, 2014, 416 s. (Daniela Němečková)
Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Martin Boštík, Tereza Stará: Jménem republiky! Osm případů zvůle komunistické justice. 
Praha: Auditorium, 2015, 398 s. (Daniela Němečková)
Jan Němeček, Daniela Němečková: Prototyp zrady: životní příběh Augustina Přeučila. Praha: Epocha, 2015, 212 s. (Ivana Bláhová)

Kronika:

Odešel PhDr. František Hoffmann, CSc. (Petra Jánošíková)
 

Právněhistorické studie 45/2

Statě:

Miroslav Černý Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy
Jan Kilián Kašperskohorská městská správa a soudnictví za třicetileté války
Boris Šalak Soudnictví v neuherských zemích Rakouského císařství v době předbřeznové
Petra Skřejpková Právní dějiny na pražské Německé právnické fakultě 
Ladislav Vojáček Vznik prvorepublikového zákona o pracovních soudech
Michal Malatinský Legislatívne aspekty populačnej politiky Slovenského štátu (1939-1945)
Jozef Beňa Právna zodpovednosť v defašizačnom zákonodarstve Československa a v medzinárodnom práve

Materiály:

Michal Tomášek Poznámky k vývoji korejského práva
Marek Starý Münsterbergica - právněhistorický silesiakální rukopis v drážďanské univerzitní knihovně
Vendulka Valentová Právněhistorický pohled na vývoj Škodových závodů v letech 1860-1919

Práce studentů Právnické fakulty UK:

Marek Novák Nabytí držby v římském právu a v novodobém českém právu 
Ivana Bláhová Německé správní soudnictví v průběhu času
Daniela Němečková Laický prvek ve spisech Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi
Alena Sojková Personální očista na československých vysokých školách po roce 1945 se zaměřením na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Recenze:

Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I. Od Mnichova k vojne proti ZSSR. Spoločnosť PRO HISTORIA. Prešov: Universum, 2009, 1171 s.; Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II. Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Spoločnosť PRO HISTORIA. Prešov: Universum, 2011, 1093 s. (Katarina Zavacká)

Robert Bartlett: Oběšenec (Středověký příběh zázraku, paměti a kolonialismu). Praha: Argo, 2014, 146 s. (Radim Seltenreich)

Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700-1871). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, I. zväzok, 718 s., II. zväzok 700 s. (Jozef Beňa)

Jan Kuklík, René Petráš (eds.): Právo a menšiny. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 1/2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 311 (Monika Forejtová)

Kronika:

Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. 1928-2015 (Ladislav Soukup)

Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 1921-2015 (Miroslav Černý)

Výzkumy právního postavení menšin v České republice v praxi a jejich dlouhodobého vývoje (René Petráš)

Zpráva z konference právních romanistů "Scuola di perfezionamento sui Fondamenti romanistici del diritto privato europeo" (Marek Novák)

Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB v dňoch 4.-6. marca 2015 (Ivana Šošková)

Jméno a právo (Petra Skřejpková)

Diskuse o poválečné retribuci na Malé Skále (Daniela Němečková, Ivana Bláhová)

Zpráva ze XVII. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky konané ve dnech 15.-16. května 2015 v Praze (Kamila Stloukalová)

Zpráva z "III. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů" (Jaromír Tauchen)

Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci za akademický rok 2014/2015 (Jiří Šouša jun.)
 

Právněhistorické studie 45/1
Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846-1914)

Statě:
Karel Malý: Jaromír Čelakovský – zakladatel univerzitního oboru českých právních dějin
Andrzej Dziadzio: Rechtsgeschichte an der Jagiellonen-Universität während der galizischen Autonomie (1860- 1914)
Karel Schelle: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v meziválečném období
Jozef Beňa: Od právných dejín na území Slovenska k Slovenským právnym dějinám
Thomas Olechovski: Die Reine Rechtslehre und die Rechtsgeschichte
Stanislav Balík: Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin
Hans–Jürgen Becker: Die Entwicklung des Faches der Deutschen Rechtsgeschichte am Beispiel von Karl Friedrich Eichhorn (1781-1854), Heinrich Brunner (1840-1915) und Hans Planitz (1882-1954)
Ulrike Müßig : Otto von Gierkes rechtshistorische Germanistik als nationale Rechtsgeschichte 
Ilona Bažantová: Dějiny výuky národního hospodářství jako právně-historický směr a jeho tvůrce Albín Bráf
Ladislav Vojáček: Ohlédnutí za českou právní slavistikou 19. a prvních desetiletí 20. Století
Luboš Velek: Prof. Jaromír Čelakovský a Národní strana svobodomyslná zv. mladočeská*
Tomáš W. Pavlíček: „Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice
Jiří Šouša, Ladislav Soukup: Jaromír Čelakovský jako student a zaměstnanec právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity
Václav Ledvinka: Jaromír Čelakovský 35 let v pražském městském archivu
Marta Hradilová, Marie Tošnerová: Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění 
Ivan Hlaváček: Jaromír Čelakovský jako editor středověkých pramenů 
Vladimír Kindl: Jaromír Čelakovský a rukopisy (RKZ)
Roman Pazderský: Jaromír Čelakovský jako žák a pokračovatel W. W. Tomka; Drobná črta na okraj diskuze o vývojových kontinuitách v české historiografii 19. Století
Jitka Rauchová: Jaromír Čelakovský a Česká expedice při Rakouském historickém ústavu v Římě
Magdaléna Pokorná: „Spočítané“ dětství sourozenců Čelakovských 
Jitka Janečková: Knihovna Jaromíra Čelakovského v Plzni
Bohumil Jiroušek: „Koudel hoří.“ Korespondence Jaromíra Čelakovského a Josefa Kalouska jako obraz vzájemného vztahu?

 

Právněhistorické studie 44/2

Statě:
Matej Mlkvý Statusový spor o slobodu v Anglicku
Josefína Matyášová Právní obsah Pamětí Mikuláše Dačického z Heslova
Radim Seltenreich, „Warrenův soud“ – přelom ve vnímání občanských práv
ve Spojených státech (60. Výročí od klíčového rozhodnutí v případu „Brown v. Board of Education“)
Stanislav Polnar Státní bezpečnost a kultura v letech 1948 – 1989 – 
právněhistorický pohled
Jan Wintr Dvacet let fungování Ústavního soudu České republiky

Materiály:
Marek Starý Čtyři reverzy k zemi z doby jagellonské ve fondu Archiv České koruny 
Vladimír Kindl Kdo vlastně patřil k brněnské škole normativní teorie? 
(Malé zamyšlení nad bibliografií brněnské školy ryzí nauky právní a jejím využitím k právněhistorickému studiu)
Jaromír Tauchen Právní úprava mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava

Recenze: 
Marek Starý: Přední klenot zemský, Větší zemský soud království českého v době rudolfinské. Praha: Auditorium, 2014, 412 s. (Karel Malý)
Soudce v čase práva i bezpráví. Paměti Václava Nedělky (1881 – 1965). K vydání připravil Pavel Kůrka. Praha: Historický ústav, 2013. 224 s. (Ladislav Soukup)
Katarína Zavacká: Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944. Bratislava: Veda, 2013, 190 s. (Karel Malý)

Kronika:
Za profesorem Valentinem Urfusem (David Falada)
První česko-slovenské setkání studentů doktorandů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva (Jaromír Tauchen)
Konference „Vznik štátu a ochrana menšín“ v Trnavě 12. Června 2014
(René Petráš)
Čtyřicátý sjezd německých právních historiků v Tübingenu. Spolková republika Německo, 7.-11. 9. 2014 (Jiří Šouša ml.)
Československá právnická soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2014 se zaměřením na sekci právní historie (Jaromír Tauchen)
Pět let činnosti European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny) (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)
Encyklopedie českých právních dějin a bibliografická studia
(Ondřej Horák)

 

Právněhistorické studie 44/1

Statě: 
Jiří Starý Problém pravdy ve staroseverských zákonících 
Martin Stehlík Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české 
Jan Kotous K otázce viny a trestu Jana z Pomuku 
Boris Šalak Všeobecný apelační soud v Praze 
Lenka Bezoušková Kodifikace soukromého práva v Egyptě –
Sanhúrího kodex a jeho Význam pro arabské země 
Jaromír Tauchen, Národní soud (1939 – 1942)

Recenze:
Andreas Hafer – Wolfgang Hafer: Hugo Meisl aneb: Vynález moderního fotbalu/Životopis. Přeložila Dagmar Leiblová. Lesnická práce – Verlag die Werkstatt, Kostelec nad Černými lesy – Göttingen, 2011, 343 s. (René Petráš)
Petr Mareš: Užitečný soupis stavovských hodnostářů. Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527-1620. Národní archiv, Praha, 2013, 195 s. (Marek Starý)
Alessandro Dani – Maria Rosa Di Simone – Giovanni Diurni – Marco Fioravanti – Martino Semeraro: Profilo di storia del diritto penale dal medioevo alla restaurazione. Lezioni raccolte da Maria Rosa Di Simone, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, 108 s. (Miroslav Černý)
Ignác Antonín Hrdina: Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? Key Publishing - The European Society for History of Law, Ostrava, 2013, 340 s. (Vendulta Valentová)
Peter Mosný a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Spolok Slovákov v Polsku, Kraków, 2013, 288 s. (Zuzana Illyová)
Jan Štenberk a kolektiv: Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, 2012, 222 s. (René Petráš)
Verena Ritter – Döring: Zwischen Normierung und Rüstungswettlauf. Die Entwicklung des Seekriegrsrecht, 1956-1914. Nomos, Baden-Baden, 2014, 420 s. (Petra Skřejpková)