Časopis AUCI

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření. V současnosti AUCI vychází čtyřikrát ročně.

Profil časopisu

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. I když je AUCI primárně určeno domácím čtenářům, zahraniční zájemci mohou využít anglických, francouzských a německých souhrnů, které jsou soustavně připojovány k hlavním článkům a studiím. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od jakéhokoli autora na jakékoli aktuální právní téma. Časopis výjimečně přijímá i cizojazyčné příspěvky (v jazyce anglickém, francouzském nebo německém) s abstraktem v češtině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum.

Periodicita

Časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica vychází 4x ročně. Termíny vydání časopisu naleznete zde.

Obsah časopisu

Obsah každého čísla je též v jazyce anglickém.

Ke každému článku je připojeno cizojazyčné (anglické) resumé a klíčová slova.

Redakce předpokládá, že autoři nabízejí původní autorská díla, která nebyla dosud publikována. Ke každému článku musí být připojeno cizojazyčné (anglické) resumé (cca 1500 znaků) a klíčová slova (cca 5 slov).

Rukopis je třeba zasílat v elektronické verzi, zpracované v některém z obecně používaných textových editorů (nejlépe MS Word). Formální požadavky na rukopis: velikost písma 12, typ Times New Roman, řádkování 1,5. Je třeba, aby každý rukopis byl průběžně stránkován a členěn do odstavců a kapitol s případnými mezititulky. Poznámky je třeba číslovat průběžně a zařadit na konci stránky (poznámky pod čarou). Autoři jsou plně zodpovědní nejen za obsah, ale i za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z kritérií celkového hodnocení.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review). Pro účely recenzního řízení musí být smazáno jméno autora (anonymizace). Zpravidla dva posuzovatelé z daného oboru (zejména členové redakční rady a externí posuzovatelé) vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu. Na základě výsledků recenzního řízení informuje redakce autora o přijetí nebo odmítnutí příspěvku. Zařazení do určitého čísla časopisu AUCI závisí nejen na kvalitě a době odevzdání rukopisu, ale také na tematických prioritách AUCI, vyjadřovaných např. v monotematických číslech.  

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI  má přiděleno evidenční číslo periodického tisku e. č. MK E 18585.

Časopis AUCI využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.


 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111