Z obsahu posledních čísel

Právněhistorické studie 46/2

Statě:
Tomáš Havel Pojetí suverenity lidu v antické filosofii a právním myšlení
Miroslav Černý Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. Několik stručných poznámek k rozsáhlé problematice.
Lukáš Králík Publikace soudních rozhodnutí po vzniku československého státu
Jakub Drápal Postup advokátského stavu v českých zemích proti židovským advokátům před druhou světovou válkou
Kristína Novanská-Kručayová, Adriana Švecová Arizácia - negácia práva na vlastníctvo v Slovenskom štáte (1939 – 1945)
Michal Malatinský Kolektívna zodpovednosť v rozsudkoch Národného súdu (1945 – 1947)

Materiály:
Radim Seltenreich „Substantive due process“ amerického ústavního práva – jeho vznik, vzestup, úpadek a znovuoživení
Thomas Simon „Ius Publicum“ im 19. Jahrhundert: Die Bedeutung des „Historischen Staatsrechts“ und des „staatsrechtlichen Arguments“ in den Ländern der Habsburger Monarchie
Lothar Höbelt Egbert Belcredi, die mährischen Konservativen und das böhmische Staatsrecht
Vladimír Kindl Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a jeho širších souvislostech
René Petráš, Petr Novák Německá menšina v Československu 1948 až 1989
Ivan Halász Maďarská právna komparatistika pred rokom 1989 a jej československé súvislosti (Dilemy, témy a osobnosti)
Pierre-Yves Greber Dvacet let vědecké spolupráce Ženevy a Prahy v oblasti práva sociálního zabezpečení (1992 – 2013)

Recenze:
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, 416 s. (Marek Novák)
Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety: (1700-1871). I. zväzok (718 strán), II. zväzok (700 strán). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. (Jozef Beňa)
Ota Ulč: Komunistická justice a třídní boj. Brno: Stilus Press spol. s. r. o., 2016, 252 s. (Stanislav Polnar)
Marina Mariettiová: Machiavelli (Filosof nutnosti). Praha: Brno, 2016, 334 s. (Radim Seltenreich)
Acta Humana – Human Rights Publication 4/2015 New Vol. III. Budapešť: NKE Szolgáltató Ltd., 2015, 68 s. (Klaudia Marczyová, Jakub Chrenšť)
Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle, Jaromír Tauchen: Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek V. Stát. Praha: Paseka, 2015. (Martina Pospíšilová)
Peter Vyšný: Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 196 s. (Ján Puchovský)
Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 480 s. (Veronika Steinová)

 

Právněhistorické studie 45/1
Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846-1914)

Statě:
Karel Malý: Jaromír Čelakovský – zakladatel univerzitního oboru českých právních dějin
Andrzej Dziadzio: Rechtsgeschichte an der Jagiellonen-Universität während der galizischen Autonomie (1860- 1914)
Karel Schelle: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v meziválečném období
Jozef Beňa: Od právných dejín na území Slovenska k Slovenským právnym dějinám
Thomas Olechovski: Die Reine Rechtslehre und die Rechtsgeschichte
Stanislav Balík: Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin
Hans–Jürgen Becker: Die Entwicklung des Faches der Deutschen Rechtsgeschichte am Beispiel von Karl Friedrich Eichhorn (1781-1854), Heinrich Brunner (1840-1915) und Hans Planitz (1882-1954)
Ulrike Müßig : Otto von Gierkes rechtshistorische Germanistik als nationale Rechtsgeschichte
Ilona Bažantová: Dějiny výuky národního hospodářství jako právně-historický směr a jeho tvůrce Albín Bráf
Ladislav Vojáček: Ohlédnutí za českou právní slavistikou 19. a prvních desetiletí 20. Století
Luboš Velek: Prof. Jaromír Čelakovský a Národní strana svobodomyslná zv. mladočeská*
Tomáš W. Pavlíček: „Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice
Jiří Šouša, Ladislav Soukup: Jaromír Čelakovský jako student a zaměstnanec právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity
Václav Ledvinka: Jaromír Čelakovský 35 let v pražském městském archivu
Marta Hradilová, Marie Tošnerová: Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění
Ivan Hlaváček: Jaromír Čelakovský jako editor středověkých pramenů
Vladimír Kindl: Jaromír Čelakovský a rukopisy (RKZ)
Roman Pazderský: Jaromír Čelakovský jako žák a pokračovatel W. W. Tomka; Drobná črta na okraj diskuze o vývojových kontinuitách v české historiografii 19. Století
Jitka Rauchová: Jaromír Čelakovský a Česká expedice při Rakouském historickém ústavu v Římě
Magdaléna Pokorná: „Spočítané“ dětství sourozenců Čelakovských
Jitka Janečková: Knihovna Jaromíra Čelakovského v Plzni
Bohumil Jiroušek: „Koudel hoří.“ Korespondence Jaromíra Čelakovského a Josefa Kalouska jako obraz vzájemného vztahu?

 

Právněhistorické studie 44/2

Statě:
Matej Mlkvý Statusový spor o slobodu v Anglicku
Josefína Matyášová Právní obsah Pamětí Mikuláše Dačického z Heslova
Radim Seltenreich, „Warrenův soud“ – přelom ve vnímání občanských práv
ve Spojených státech (60. Výročí od klíčového rozhodnutí v případu „Brown v. Board of Education“)
Stanislav Polnar Státní bezpečnost a kultura v letech 1948 – 1989 –
právněhistorický pohled
Jan Wintr Dvacet let fungování Ústavního soudu České republiky

Materiály:
Marek Starý Čtyři reverzy k zemi z doby jagellonské ve fondu Archiv České koruny
Vladimír Kindl Kdo vlastně patřil k brněnské škole normativní teorie?
(Malé zamyšlení nad bibliografií brněnské školy ryzí nauky právní a jejím využitím k právněhistorickému studiu)
Jaromír Tauchen Právní úprava mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava

Recenze:
Marek Starý: Přední klenot zemský, Větší zemský soud království českého v době rudolfinské. Praha: Auditorium, 2014, 412 s. (Karel Malý)
Soudce v čase práva i bezpráví. Paměti Václava Nedělky (1881 – 1965). K vydání připravil Pavel Kůrka. Praha: Historický ústav, 2013. 224 s. (Ladislav Soukup)
Katarína Zavacká: Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944. Bratislava: Veda, 2013, 190 s. (Karel Malý)

Kronika:
Za profesorem Valentinem Urfusem (David Falada)
První česko-slovenské setkání studentů doktorandů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva (Jaromír Tauchen)
Konference „Vznik štátu a ochrana menšín“ v Trnavě 12. Června 2014
(René Petráš)
Čtyřicátý sjezd německých právních historiků v Tübingenu. Spolková republika Německo, 7.-11. 9. 2014 (Jiří Šouša ml.)
Československá právnická soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2014 se zaměřením na sekci právní historie (Jaromír Tauchen)
Pět let činnosti European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny) (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)
Encyklopedie českých právních dějin a bibliografická studia
(Ondřej Horák)

 

Právněhistorické studie 44/1

Statě:
Jiří Starý Problém pravdy ve staroseverských zákonících
Martin Stehlík Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české
Jan Kotous K otázce viny a trestu Jana z Pomuku
Boris Šalak Všeobecný apelační soud v Praze
Lenka Bezoušková Kodifikace soukromého práva v Egyptě –
Sanhúrího kodex a jeho Význam pro arabské země
Jaromír Tauchen, Národní soud (1939 – 1942)

Recenze:
Andreas Hafer – Wolfgang Hafer: Hugo Meisl aneb: Vynález moderního fotbalu/Životopis. Přeložila Dagmar Leiblová. Lesnická práce – Verlag die Werkstatt, Kostelec nad Černými lesy – Göttingen, 2011, 343 s. (René Petráš)
Petr Mareš: Užitečný soupis stavovských hodnostářů. Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527-1620. Národní archiv, Praha, 2013, 195 s. (Marek Starý)
Alessandro Dani – Maria Rosa Di Simone – Giovanni Diurni – Marco Fioravanti – Martino Semeraro: Profilo di storia del diritto penale dal medioevo alla restaurazione. Lezioni raccolte da Maria Rosa Di Simone, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, 108 s. (Miroslav Černý)
Ignác Antonín Hrdina: Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? Key Publishing - The European Society for History of Law, Ostrava, 2013, 340 s. (Vendulta Valentová)
Peter Mosný a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Spolok Slovákov v Polsku, Kraków, 2013, 288 s. (Zuzana Illyová)
Jan Štenberk a kolektiv: Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, 2012, 222 s. (René Petráš)
Verena Ritter – Döring: Zwischen Normierung und Rüstungswettlauf. Die Entwicklung des Seekriegrsrecht, 1956-1914. Nomos, Baden-Baden, 2014, 420 s. (Petra Skřejpková)

 

Právněhistorické studie č. 36, Karolinum 2003  
Statě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Michaela Židlická, Vývoj právní úpravy při hrozící škodě v římském právu, s. 5-12
- Michal Skřejpek, Multa sanxit civium, s. 13-20
- Michal Tomášek, Právo středověké Číny, s. 21-41
- Vít Dovalil, Římské právo ve středověké Anglii 12. a 13. století. Vacariova recepce a alternativy, s. 43-64
- Marek Starý, Spor o fulnecké panství mezi opavskými Přemyslovci a pány ze Šternberka v letech 1437-1441, s. 65-73
- Jiří Georgiev, Jindřich Jaroslav Clam-Martinic a počátky obecní samosprávy v Rakousku, s. 75-111
- Ladislav Vojáček, Počátky nařizovací činnosti ministra s plnou mocí pro správu Slovenska (1918 až konec dubna 1919), s. 113-127
- René Petráš, K ohlasu župní reformy na lokální úrovni (oblast Kolín, Kutná Hora, Čáslav), s. 129-142
- Pavel Maršálek, Existovala předloha Hitlerova výnosu o protektorátu Čechy a Morava, s. 143-150
- Jan Kuklík, Jan Němeček, Hans Kelsen a 15. březen 1939, s. 151-159
- Andrzej Wrzyszcz, Organizace okupační justice v Generalgouvernementu 1939-1945, s. 161-178

Materiály:
- Pavla Burdová, Činnost deklamátora zemského soudu, s. 179-186
- Miriam Ferancová, Trnavská univerzita a právnická fakulta (1635-1777), s. 187-202
- Pavel Sedláček, Tereziánské reformy v 18. století a konses nejvyšších úředníků, s. 203-209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Právněhistorické studie č. 37, Karolinum 2005
Statě:
Miroslav Boháček, O jednom případu sbližování trestních norem ve starém českém právu, s. 5-15
Vilém Knoll, Jus vassallorum vel ministerialium ecclesiae Magdeburgensis. Poznámka k otázce původu olomouckého lenního práva, s. 17-27
Marek Starý, K právním aspektům nástupnictví na knížecí stolec a královský trůn v Čechách za vlády Přemyslovců, s. 29-69
Jiří Kejř, Trest smrti v husitské revoluci, s. 71-87
Michal Tomášek, Úpadek čínského císařského práva, s. 89-107
Marian Malecki, Fundus Religijny w Galicji na tle innych funduszy religijnych w monarchii habsburskiej w okresie reform józefińskich, s. 109-118
Pavel Maršálek, Opatření vojenské správy v prvním měsíci nacistické okupace českých zemí (15.3.-15.4.1939), s. 119-148

Materiály:
Michal Skřejpek, K některým označením soudu v Digestech, s. 149-156
Zdeněk Šamberger, Likvidační protičeský dokument, s. 157-205
Zdeněk Pousta, Tábor nucené práce Jáchymov, s. 207-224
Zdeněk Jičínský - Vladimír Mikule, Návrh Ústavy ČR, který podali poslanci ČSSD 19.11.1992 ČNR, s. 225-272

Právněhistorické studie č. 38, Karolinum 2007
Statě:
Václav Vaněček, Záhada vdání, s. 5-36
Jakub Handrlica, Císařská cura aquarum, s. 37-55
Jiří Kejř, K pramenům Husova procesu: tzv. Ordo procedendi, s. 57-67
Marek Starý, Rozšíření českého panského stavu v roce 1607, s. 69-87
Jiří Šouša, jr., Obecní majetek v Čechách 1848-1918, s. 89-134
Grzegorz Smyk, Služební pragmatiky civilních úředníků v Polském království v letech 1867-1915, s. 135-152
Ondřej Horák, Vznik Československa a recepce práva. K právní povaze a významu zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. s přihlédnutím k otázce recepce právního řádu, s. 153-169
Jan Štemberk, Právní regulace automobilismu v českých zemích do roku 1938, s. 171-192
Vojtěch Belling, Konzeption des „Ständischen Aufbaus“ in der Deutschen Arbeitsfront, s. 193-223
René Petráš, Cikánská/romská otázka v Československu na počátku komunistického režimu a návaznost na starší vývoj, s. 225-247
Michal Tomášek, Historické souvislosti vývoje českého práva při přípravě na vstup do EU, s. 249-277

Materiály:
Jan Kotous, K historicko-právnímu vývoji postavení Vyšehradské kolegiátní kapituly, s. 279-292
Jaroslav Honc, Pobělohorské konfiskace statků české šlechty a měst, s. 293-307
Karel Waska, Drobné delikty před rychtářským soudem v Úterý v 18. století, s. 309-318
Ignác Antonín Hrdina, 100 let od zahájení prací na úplné kodifikaci kanonického práva, s. 319-326
Ilona Bažantová, Z historie finanční svépomoci, s. 327-342
Jana Lachmund, Der Weg des parlamentarischen Regierungssystems von Frankreich in die Erste Tschechoslowakische Republik, s. 343-354
Lubomír Grúň, Daňové reformy v Československu na pozadí vývoje daňového práva a se zvláštním zřetelem ke Slovensku, s. 355-387

Právněhistorické studie č. 39, Karolinum 2007
Statě:
Michal Skřejpek, Litem suam facere, s. 9-18
Ivan Hlaváček, Diplomatika a právní dějiny, s. 19-23
Jiří Pešek, Testamenty a pozůstalostní inventáře jako aktuální téma obecné a právní historie, s. 25-31
David Falada, Právněhistorická literatura se zaměřením na římské právo, kanonické právo a obecné právní dějiny po roce 1989, s. 33-39
René Petráš, Výzkum českých a československých právních dějin po roce 1989, s. 41-59
Jan Kotous, K úloze Vyšehradu v Českém korunovačním řádu, s. 61-67
Jiří Kejř, Otázka, zda má stát v čele církve teolog či právník, ve scholastice a v husitství, s. 69-77
Marek Starý, Proměny ve složení většího zemského soudu v Čechách v období kolem roku 1620, s. 79-91
Jaroslav Pánek, Proměny nazírání na český stavovský stát v historiografii 19. a počátku 20. století, s. 93-102
Karolina Adamová, České směřování k občanským právům jako prostředku naplňování české státnosti 19. století, s. 103-107
Renata Veselá, Proměny rodinného práva v průběhu 19. století, s. 109-124
Jiří Šouša, jr., Ke snahám o proměnu právní úpravy obecního statku v Čechách (ve druhé pol. 19. století a na počátku 20. stol.), s. 125-141
Jiří Rajmund Tretera, Vztah států a církví v českých zemích od 18. století do pádu monarchie, s. 143-160
Ladislav Soukup, Dualita trestního práva ČSR. Poznámky k recepci uherského trestního práva v ČSR, s. 161-170
Karel Schelle, K formování moderního správního systému, s. 171-191
Tomáš Gábriš, Unifikačné snahy v prvej ČSR a medzivojnovej Európe, s. 193-208
Ladislav Vojáček, První pražští učitelé na brněnské právnické fakultě, s. 209-220
Robert Šorl, Vetvový majetek a unifikácia súkromého práva v prvej ČSR, s. 221-237
Záboj Horák, Vztah státu a církve v období první Československé republiky, s. 237-248
Michal Tomášek, Česká právní historie jako příspěvek k obohacení doktríny evropského práva, s. 249-259
Katarína Zavacká, Vnímanie ústavného zabezpečenia rovnosti občana pred zákonom v Československu v prvej polovici 20. storočí, s. 261-279
Peter Mosný, Povstalecká Slovenská národná rada a slovenská štátnost, s. 281-287
Pavel Maršálek, Teorie státu a práva v kontextu proměn českého právního myšlení 1948-1989, s. 289-308
Pavel Mates, Reforma územní správy po roce 1989, s. 309-326
Radim Seltenreich, Kořeny republiky – ústavněprávní vývoj USA od získání nezávislosti do konce 1. poloviny 19. století, s. 327-344
Petra Skřejpková, Námořní právo. K historii jeho úpravy, s. 345-354
Vladimír Kindl, Kdy byl vytištěn český překlad trestního zákoníku Marie Terezie?, s. 355-358
Karel Malý, Právní historie dnes a zítra – několik poznámek na závěr našeho zasedání, s. 361-365

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111