Udržitelný rozvoj na UK

Udržitelný rozvoj na UK

Univerzita Karlova jakožto veřejná výzkumně-vzdělávací instituce staví svou politiku udržitelného rozvoje na čtyřech základních pilířích: výuka, věda, třetí role a vlastní provoz, když v souladu s uvedenými cíli OSN chápe udržitelný rozvoj v celé komplexnosti a díky úkolu vzdělávat další generace a realizovat výzkum nese za vývoj v této oblasti nezpochybnitelnou odpovědnost, ať už na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Výuka na UK a udržitelný rozvoj

Primární role Univerzity Karlovy spočívá ve vzdělávání studentek a studentů, ale i dalších zájemců. Témata udržitelného rozvoje jsou přítomna ve všech typech studijních programů (bakalářské, magisterské, doktorské), ale i ve vzdělávání mimo studijní programy, například v kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV) a v rámci univerzity třetího věku (U3V).

Na univerzitě jsou realizovány celé studijní programy, které se udržitelným rozvojem zabývají, ale velmi široká je i nabídka jednotlivých předmětů s tímto zaměřením, mnoho volitelných a povinně volitelných předmětů napříč fakultami si mohou zapsat studenti z celé univerzity díky prostupnosti studia.

Univerzita Karlova věnuje také velkou pozornost e-learningu, elektronickým zdrojům a digitalizaci skript, díky čemuž jsou materiály dostupné širšímu publiku a není třeba je mít všechny v papírové formě. V současné době už univerzita nevyžaduje ani závěrečné práce v tištěné podobě a stačí elektronická verze uložená do systému (nicméně některé fakulty stále požadují i "papírové" práce).

V souvislosti s covid-19 došlo také k velkému rozmachu on-line formy vzdělávání a virtuální mobility – tedy možnosti navštěvovat kurzy jiných univerzit on-line. Díky tomu je možné poslouchat přednášky nebo se účastnit seminářů na zahraničních univerzitách z domova a odpadává tak nutnost cestovat po světě.

Výzkum na UK a udržitelný rozvoj

Univerzita Karlova jako významná výzkumná organizace může přispět ve velké míře k udržitelnému rozvoji svou výzkumnou aktivitou. V této souvislosti si klade za cíl strategické uplatňování pokroku ve výzkumu a inovacích, rychlé a úspěšné zavádění výsledků výzkumu do praxe, jakož i mezioborový rozvoj podnětné vědecké diskuze nad aktuálními tématy a výzvami uvnitř i vně České republiky.

Témat je napříč všemi fakultami a ústavy hodně – od nanomateriálů, biodiverzity, sucha, vesmíru, dopadů chemických látek a léků, přes zdravý životní styl, ekologickou výchovu, kvalitní vzdělávání a lékařskou péči, až po právní otázky týkající se životního prostředí. Šíře oborů pěstovaných na univerzitě nabízí obrovský potenciál interdisciplinárního výzkumu. Udržitelný rozvoj má své místo jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu a je podpořen z univerzitních, národních, evropských i mezinárodních grantových schémat. Univerzita také podporuje otevřený přístup k výsledkům výzkumu a výzkumným datům, o čemž svědčí i nedávno založené Centrum pro podporu open science.

Třetí role UK a udržitelný rozvoj

Vedle vzdělávání a výzkumu má univerzita ještě tzv. třetí roli, kterou je služba společnosti, její přímé společenské působení. Univerzita reflektuje aktuální společenský vývoj a významně přispívá k šíření nejnovějších vědeckých poznatků a hodnot mnoha různými způsoby. Cílem je být v těsném a oboustranně otevřeném celospolečenském kontaktu na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Základním úkolem je přenos nejnovějších poznatků a technologií formou studií, analýz, patentů či licencí, zakládání spin-off společností, poskytování odborných služeb, konzultací a výzkumů v klíčových oblastech. To má přímý důsledek na zaměstnanost, rozvoj průmyslu a služeb pomocí inovací, kulturního potenciálu a kapacit sociální péče.

Univerzita strategicky rozvíjí celoživotní vzdělání, aktivně pořádá akce pro širokou veřejnost, a to zejména v oblasti popularizace vědy a výzkumu, ale i kultury. Zaměstnanci univerzity vstupují do veřejné debaty například vystupováním v médiích, psaním článků a komentářů určeným pro veřejnost či vytvářením naučných internetových stránek. Neméně důležité je i jejich zapojení do konzultačních skupin, odborných panelů, nevládních a neziskových institucí a občanské společnosti obecně, které jednak utváří veřejné mínění, ale také ovlivňují kroky veřejné a státní správy.

V rámci třetí role univerzita sama rozvíjí mnoho projektů:

 • Diskuzní platforma Česko! A jak dál?
  (zabývá se zásadními celospolečenskými tématy, problémy a výzvami dnešní společnosti a země)
 • Univerzitní think tank Vzdělávání 21 (zabývá se tématem kvalitního vzdělávání)
 • Kampus Hybernská a projekt Hyb4City (propojení města Prahy a UK – zaměřuje se především na aktivity spojené s inovacemi, transferem poznatků a technologií, prezentace výzkumných projektů, ale i kulturně-kreativní a komunitní činnosti)
 • zajímavé výstavy v prostorách UK
 • Pracovníci Centra pro otázky životního prostředí založili recenzovaný časopis Envigogika, spravují a ve spolupráci se studenty rozšiřují Enwiki, který obsahuje i Portál odpovědné spotřeby.

Vlastní provoz na UK aneb „zelená univerzita“

Univerzita Karlova je poměrně rozsáhlou institucí, která patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Vlastní velké množství budov a další si pronajímá. Pod univerzitu patří kromě učeben, laboratoří a kanceláří také koleje, menzy, bufety, hotely, obchody či nakladatelství.

Udržitelný rozvoj v rámci provozu UK zahrnuje zejména:

energetickou oblast:

 • šetření vodou, elektrickou energií, teplem a dalšími zdroji, využití srážkové vody, zateplení budov, při stavebních úpravách, renovacích, opravách a správě budov je kladen důraz na moderní technologie,
  energetickou (ne)náročnost a ekologické varianty řešení

nakládání s odpady

 • třídění odpadu, omezení používání plastových pet lahví a jednorázového nádobí, případně nahrazení plastového nádobí ekologičtějšími variantami, likvidace nebezpečného odpadu

oblast nakupování: 

 • vč. odpovědného zadávání veřejných zakázek;

oblast IT:

 • omezení veškerého tisku, elektronizace agend, digitalizace,
  sdílení dokumentů přes cloudová úložiště,
   optimalizace uložených dat

oblast dopravy a cestování:

 • podpora využívání hromadných dopravních prostředků a jízdních kol
 • podpora distančního jednání místo cestování v případech, kdy to je možné

udržitelný rozpočet

vytváření rovných příležitostí ve vzdělávání i zaměstnání:

 • podpora ekonomicky znevýhodněných studentů, podpora uchazečů a studentů se speciálními potřebami

péče o studenty a zaměstnance 

 • zaměstnanecké benefity a well being zaměstnanců i studentů.

 

 

Odkaz na podrobnější informace o udržitelném rozvoji na UK ZDE.

Podcast Udržitelná Karlovka přibližuje agendu udržitelnosti, environmentu a zelených inovativních přístupů k životu na Univerzitě Karlově.