Průběh recenzního řízení

Průběh recenzního řízení

Redakce (šéfredaktor, výkonný redaktor) posoudí nejprve příspěvky z hlediska splnění požadavků kladených na dotčený text (viz Pokyny pro autory). Redakce může autorovi rukopisu doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav odevzdaného rukopisu příspěvku, předtím než jej postoupí k recenznímu řízení, případně může odmítnout příspěvek i bez recenzního řízení, jestliže nesplňuje základní formální či kvalitativní požadavky, netýká se oboru právní historie nebo z jiného důvodu. Redakce může také rozhodnout, že příspěvek zařadí až do některého z dalších čísel časopisu. Pokud redakce nerozhodne žádným z výše uvedených způsobů, je rukopis zařazen do anonymního nezávislého recenzního řízení.

Každý příspěvek je posouzen nejméně jedním recenzentem. Recenzenti nesmí být pracovníky stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného textu. Recenzenty mohou být pouze odborníci z oboru, jehož se příspěvek týká, a to zpravidla akademičtí nebo výzkumní pracovníci, případně osoby mimo akademickou sféru, které jsou však v příslušném oboru experty.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Recenzent ani autor neznají vzájemně svou totožnost, což redakce zajišťuje tím, že z příslušného textu vypustí veškeré informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti autora a recenzenta.

Recenzent může buď doporučit příspěvek k publikaci, doporučit vrácení příspěvku k přepracování nebo příspěvek k publikaci nedoporučit, vždy s řádným odůvodněním. Recenzent posuzuje příspěvky z hlediska obsahových i formálních kritérií.

Recenzní posudky jsou následně předloženy redakční radě, která rozhodne, které příspěvky budou zařazeny k publikaci, které budou vráceny k přepracování a které budou odmítnuty. Redakční rada může rozhodnout, že příspěvek bude zařazen k publikaci v některém z dalších čísel časopisu.

Redakce oznámí bez zbytečného odkladu výsledek recenzního řízení a rozhodnutí redakční rady autorovi příspěvku. V případě, že je v recenzním posudku navrženo vrácení příspěvku k přepracování, redakce sdělí autorovi doporučení recenzentů a určí mu přiměřenou lhůtu k přepracování příspěvku. Po odevzdání přepracovaného příspěvku je tento předán opět k recenznímu řízení. Recenzenti v tomto případě mohou příspěvek pouze doporučit nebo nedoporučit k publikaci. V případě, že příspěvek není doporučen k publikaci, sdělí autorovi redakce odůvodnění.

Redakce archivuje posudky recenzentů po dobu pěti let.