Průběh recenzního řízení

Průběh recenzního řízení

Předseda redakční rady na návrh výkonného redaktora prvotně určí, do kterého budoucího čísla časopisu může být konkrétní příspěvek zařazen. Výkonný redaktor může autorovi rukopisu doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav odevzdaného rukopisu článku, předtím než jej postoupí redakční radě a stanoví mu přiměřenou lhůtu. Redakční rada má právo odevzdaný rukopis odmítnout, zejména proto, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text, netýká se oboru právní historie nebo z jiného důvodu. Redakční rada může také rozhodnout, že příspěvek zařadí až do některého z dalších čísel časopisu. Pokud nerozhodne redakční rada žádným z výše uvedených způsobů, je rukopis zařazen do anonymního nezávislého recenzního řízení.

Všechny příspěvky procházejí anonymním nezávislým recenzním řízením. Každý příspěvek je posouzen nejméně jedním členem redakční rady a jedním mimoredakčním recenzentem, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Pokud nejsou posudky recenzentů shodné, je vypracováván třetí, tzv. superrevizní posudek.

Recenzenty určuje na návrh výkonného redaktora předseda redakční rady a informuje o tom redakční radu. Redakční rada má právo rozhodnutí předsedy redakční rady o určení konkrétního recenzenta přehlasovat, musí však v takovém případě současně určit recenzentem jmenovitě jinou osobu. Na základě posudků recenzentů (včetně případného superrevizního posudku) rozhodne předseda redakční rady či s jeho souhlasem výkonný redaktor, že a) rukopis přijímá k publikaci, b) vrátí rukopis k přepracování či k úpravám, c) zamítne rukopis k otištění. Rozhodnutí o přijetí, vrácení či zamítnutí příspěvků vždy potvrdí či změní redakční rada na své nejbližší schůzi. V případě vrácení k přepracování či k úpravám stanoví předseda redakční rady autorovi rukopisu přiměřenou lhůtu k odevzdání rukopisu. Při jejím nedodržení, může předseda redakční rady na návrh výkonného redaktora rozhodnout o přeložení příspěvku do některého z pozdějších čísel časopisu nebo o jeho odmítnutí. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení redakční rady na její nejbližší schůzi.

Redakce archivuje posudky recenzentů po dobu pěti let.

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111