Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

Operační program Jan Amos Komenský (strukturální fondy EU)

Operační program Jan Amos Komenský (strukturální fondy EU)
PODPORA ROZVOJE EXCELENCE VE SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH

podobný projekt jako Špičkový výzkum
vyhlášení – 11/2023
ukončení příjmu žádostí – 4/2024

ESF+ VÝZVA PRO VŠ
vyhlášení – 11/2023
ukončení příjmu žádostí – 4/2024
předpoklad realizace – 1/2025-12/2028

Povinné aktivity

Školení pracovníků (rozšiřování znalostí v interaktivních a inovativních vzdělávacích metodách, jazykových, didaktických a jiných měkkých kompetencích a kompetencích/znalostí využitelných při strategickém řízení instituce, úpravách studijních programů, úspěšné internacionalizaci či práci se studenty se specifickými potřebami), tuzemské i zahraniční stáže akademických i neakademických pracovníků;

Práce se studenty (sběr a vyhodnocování dat o bariérách v průchodu studiem a studijní neúspěšnosti, realizace opatření vedoucích k snížení studijní neúspěšnosti, vyhodnocení účinnosti opatření přijatých za účelem snižování studijní neúspěšnosti, rozvoj práce s talentovanými/nadanými studenty, integrace studentů (zájmové/profesní spolky), nastavení a realizace poradenství pro studenty – kariérové, psychologické, sociální aj.);

Strategické řízení instituce (podpora slaďování pracovního a osobního života akademických a neakademických pracovníků – nastavení procesů, poradenství, longitudinální šetření, podpora přenosu dobré praxe mezi VŠ či jejich součástmi na národní i evropské úrovni, evaluace a revize vnitřních systémů řízení školy včetně pilotního ověření nastavených procesů - např. genderová problematika, udržitelný rozvoj univerzity atd., evaluace a revize nastavení struktury studia v souladu s aktuálními výzvami současnosti, podpora podnikavosti a podnikatelských kompetencí studentů (např. formou zakládání start-upů)

Volitelné aktivity

Tvorba a rozvoj studijních programů (zavádění či rozšiřování praxí a stáží studentů, výměna zkušeností v oblasti spolupráce VŠ s praxí a implementace příkladů dobré praxe do struktury studijních programů, tvorba a rozvoj studijních programů reagujících na nové výzvy současnosti, vznik či adaptace programů/předmětů na kombinovanou/distanční formu výuky. Bc, Mgr. PhD – (RUK NEDOPORUČUJE – spíše hradit z PPSŘ);

Internacionalizace studia (zavádění předmětů v cizím jazyce do stávajících studijních programů, tvorba nových a rozvoj stávajících cizojazyčných studijních programů, tvorba cizojazyčných mutací stávajících studijních programů, tvorba a rozvoj studijních programů vyučovaných ve spolupráci se zahraničními institucemi, zavedení povinné zahraniční stáže do struktury studijního programu, přípravné práce spojené s organizací letních škol; zkvalitnění a realizace letních škol (osobní náklady lektorů, ubytování a stravné účastníků), nastavení účinné pomoci při výjezdech/příjezdech studentů/pracovníky (př. zřízení welcome offices pro zahraniční studenty a pracovníky), realizace procesů k navázání spolupráce se zahraničními institucemi, nastavení systému podpory oponentur disertačních prací ze strany zahraničních odborníků, a to včetně pilotního ověření, odborná jazyková podpora při psaní disertačních prací v cizím jazyce (vyhledání relevantních pracovníků), pilotní ověření nastaveného procesu);

Podpora zájemců o studium (vznik a pilotní ověření ucelených kurzů pro zájemce o studium (přípravné kurzy), vznik a pilotní ověření ucelených kurzů s celospolečenským přesahem (tzv. dětské univerzity, laboratoře pro žáky), propagace zaměření studijních programů a uplatnění absolventů (prezentace dobré praxe), podpora zájemců o studium ze znevýhodněných podmínek (socioekonomické, etnické aj. znevýhodnění), aktivity vedoucí k nestereotypní volbě studia);

Podpora studentů se specifickými potřebami (rozvoj služeb center zabývajících se prací se studenty se specifickými potřebami, rozvoj práce se studenty se specifickými potřebami včetně nastavení podmínek přijímacího řízení pro tyto studenty, nastavení rámce vzdělávání studentů se specifickými potřebami, tvorba pomůcek).

ERDF VÝZVA PRO VŠ – KVALITA

vyhlášení – 11/2023
ukončení příjmu žádostí – 4/2024
předpoklad realizace – 1/2025-12/2028

Soulad s aktuálním strategickým záměrem VŠ nebo aktuálním plánem realizace tohoto dokumentu. Je možné realizovat pouze aktivity vedoucí k naplnění cílů Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 nebo cílů ESF+ výzvy pro VŠ.

Povinně volitelné aktivity

Pořizování přístrojového vybavení (pro magisterské a doktorské studijní programy, vč. stavebních úprav souvisejících s jeho zabudováním, instalací a uvedením do provozu i dalších kroků k tomu nezbytných (např. školení osob pro práci se zařízením), pořízení studijních pomůcek a informačních zdrojů pro výuku, pořízení vybavení sloužícího pro podporu práce se zájemci o studium na VŠ, pořízení vybavení nezbytného pro úspěšnou internacionalizaci (např. vybavení welcome offices) či školení osob (např. vybavení center kompetencí);

Realizace stavebních úprav (rekonstrukce a dobudování vzdělávacích/výzkumných prostor, prostor pro praktické a kolaborativní učení, úprava prostor sloužících pro podporu práce se zájemci o studium na VŠ, rekonstrukce prostor využívaných pro internacionalizaci.

Vyloučené aktivity

Stavební úpravy infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním, tj. např. stravovací a ubytovací prostory, studijní oddělení apod.

ERDF VÝZVA PRO VŠ – STUDENTI SE SP

vyhlášení – 11/2023
ukončení příjmu žádostí – 4/2024
předpoklad realizace – 1/2025-12/2028

Soulad s aktuálním strategickým záměrem VŠ nebo aktuálním plánem realizace tohoto dokumentu. Je možné realizovat pouze aktivity vedoucí k naplnění cílů Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 nebo cílů ESF+ výzvy pro VŠ.

Nebude podmínka využití infrastruktury pouze studenty se SP.

Povinně volitelné aktivity

Pořízení vybavení pro studenty se specifickými potřebami (pořízení vybavení (softwarového i hardwarového) usnadňující či podporující studium studentů se specifickými potřebami, pořízení vybavení pro pracovníky center pro práci se studenty se specifickými potřebami);

Zpřístupnění a adaptace vysokoškolského prostředí pro studenty se specifickými potřebami (zpřístupnění a adaptace vzdělávacích prostor pro potřeby studentů se specifickými potřebami, rekonstrukce, dobudování či vznik center pro práci se studenty se specifickými potřebami, zpřístupnění a adaptace prostor souvisejících se vzděláváním pro studenty se specifickými potřebami (např. chodby, toalety, stravovací prostory, koleje, sportoviště atd.).

 

Národní plán obnovy – rozšíření projektu
Transformace pro VŠ na UK

Národní plán obnovy – rozšíření projektu Transformace pro VŠ na UK

vyhlášení – podzim 2023
předpoklad realizace – do 6/2026
 

Podpora adaptace ukrajinských studentů – (dříve Norské fondy, Fond F)

Pomoc ukrajinským studentům VŠ, jejich adaptace a příprava na pomoc při obnově Ukrajiny

 • osoby s doplňkovou ochranou – studenti VŠ a uchazeči o studium
 • nesmí být cíleně podporován odliv mozků z Ukrajiny

Podporované aktivity:

 • Stipendia – 150 000 Kč ročně pod dobu dvou let
 • Adaptační kurzy a podpora – 25 000 Kč na aktivitu (možné hradit i mzdové výdaje pracovníků)

Podpora zelených dovedností

 • Vznik nových/inovace stávajících studijních programů;
 • Vznik nových/inovace stávajících kurzů CŽV (microcredentials);
 • Spolupráce VŠ se zaměstnavateli, včetně veřejného sektoru;
 • Materiální a technické vybavení VŠ;
 • Vytváření strategií udržitelnosti a zelené transformace na VŠ;
 • Vytváření vnitřního „ekosystému“ a plánu VŠ, zapojování interních aktérů (studující, studentské spolky, akademičtí pracovníci atd.);
 • Vytváření partnerství napříč obory s externími aktéry – podniky, výzkumné organizace, organizace občanské společnosti.