Pokyny pro autory

Pokyny pro autory
Nakladatelství Karolinum

1. Způsob psaní textu

Přijímané formáty textu: *.doc, *.docx.

Z důvodu urychlení následné grafické úpravy pište text plynule, bez odsazování, zarovnávejte text pouze vlevo, odstavce označujte klávesou enter, nevkládejte před ně tabulátor ani několik mezer. Nepoužívejte dělení slov. Pište systémovými fonty Times New Roman nebo Arial (resp. Cambria/Calibri ve Wordu 2007 a novějších), velikost 12, řádkování 1,5.

Pro členění textu používejte jednotnou hierarchii titulků, jednotlivé hladiny odlišujte pomocí stylů MS Word (tučně, kurzivou, velikostí) nebo číslicí (v desetinném systému). Pokud to není nezbytně nutné, prosíme, nepoužívejte více jak tři úrovně titulků.
Celý rukopis průběžně stránkujte s vyznačeným zařazením obrázků a tabulek do textu.

K vyznačování v textu můžete použít kurzivu, v odůvodněných případech i tučné písmo. Naopak nepoužívejte proložené písmo (ani ručně, ani pomocí příslušné volby MS Word). Pokud možno nepoužívejte podtrhávání a tučnou kurzivu. Při vyznačování v textu pomocí verzálek a kapitálek použijte příslušné styly MS Word.

Znaky, které nejdou v textovém editoru z uvedených písem napsat či vložit příkazem „Vložit symbol“, je třeba tzv. substituovat – přiřadit jim jedinečný řetězec znaků a při odevzdání rukopisu dodat tabulku náhrad (např. „*a“ [v textu rkp.] = „ā“ [v sazbě]).

Obsahuje-li text četnější pasy psané jiným písmem než latinkou (řečtina, orientální jazyky), je třeba předem kontaktovat redakci.

Pro poznámky v textu používejte automatizované poznámky pod čarou MS Word. Dbejte na to, aby mezi nimi nebyly žádné „ručně“ (pomocí horního indexu) vkládané poznámky.

Pro psaní rovnic používejte Equation Editor nebo MathType.

Do rukopisu nevkládejte:
– obrázky,
– vložené symboly (šipky, lístky, čáry nad či pod odstavci ap.), barvy, stíny, rámečky, podtisk a jiné efekty,
– netextové objekty (plovoucí rámečky/boxy s textem ap.),
– zvýraznění, komentáře, sledování změn a jiné „redakční“ funkce.

Tabulky

Tabulky připravte pomocí zabudovaného tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování (černá barva, jeden typ čáry, formátování textu), nepoužívejte žádné stínování nebo několikeré typy čar. Zvláštní požadavky připište k tabulce vytištěné ve výjezdu rukopisu. Tabulku nechte v rukopisu na stejném místě, kde má být v knize, nebo ji dodejte v samostatném souboru (např. Tab1.doc) a v textu na místě, kde má být zalomena, na ni odkazujte např. takto <<Tab1.doc>>. Tabulky připravené v editoru MS Excel dodávejte v samostatných souborech.

Obrazové přílohy

Obrazovou dokumentaci dodávejte na předlohách schopných reprodukce skenováním nebo v elektronické podobě.
Požadované formáty a rozlišení pro obrazové materiály v elektronické podobě (obrazové materiály dodávejte bez komprese):
– pérovky (čárové obrázky, např. grafy, diagramy, schémata aj.): formát *.pdf, *.eps; rozlišení 1200 dpi (při velikosti 1 : 1);
– autotypie (půltónové obrázky, např. fotografie aj.): formát *.tiff, *.pdf, *.eps; rozlišení 300 dpi (při velikosti 1 : 1).

Obrázky nikdy nevkládejte do textu (MS Word je tím nevratně kvalitativně degraduje); předlohy ke skenování označte čísly (Sken01, Sken02), elektronické soubory pojmenujte jednotně (Obr1.tif, Obr2.tif apod.) a v tištěné podobě textu pouze vyznačte místo, kde mají být umístěny.

Grafy připravte buď v editorech MS Word/Excel (černobíle), vektorovém formátu (*.pdf, *.eps) nebo dodejte pouze nakreslenou předlohu grafu pro sazeče. (U grafů dodávaných v Excelu jsou zapotřebí plná data, např. grafy stahované z internetu jsou pro publikaci nevyhovující.)
Grafy dodejte v samostatných souborech (např. Graf1.doc, Graf1.xls) a v textu na místě, kde má být zalomen, na něj odkazujte např. takto <<Graf1.doc>>.
Po domluvě je možné také dodání grafu ve formě obrázku v dostatečném rozlišení.

Bibliografie, rejstříky a přílohy

Odevzdávejte ve zvláštním souboru a dbejte na jednotnou úpravu každého z dokumentů.
Způsob vytvoření rejstříku konzultujte s redakcí.
Při psaní bibliografie postupujte podle úzu národního, oborového či podle charakteru publikace. Dbejte zejména na jednotnost a jednoznačnost zápisu jednotlivých bibliografických položek.

2. Zpracování korektur

Není-li s redakcí domluveno jinak, očekávají se korektury na papíře pomocí běžných korektorských značek (k nahlédnutí např. zde: http://www.typo.cz /wp-content/uploads/2009/09/korektorske-znacky.pdf). Korektury musí být čitelné a provedené barvou výrazně odlišnou od tištěného textu (vhodná je např. červená nebo zelená). Nepoužívejte tužku.
Smyslem korektur je kontrola sazby, resp. správnosti a úplnosti převodu rukopisu do knižní či časopisecké podoby. V jejich průběhu by tak neměly být zanášeny podstatné obsahové změny bez předchozí domluvy a souhlasu redakce.
 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111