Zápis předmětů 2014/2015

Zápis předmětů 2014/2015

I. Obecné informace

 

Na začátku každého semestru je třeba vytvořit si rozvrh zápisem předmětů. Období zápisu předmětů začíná obvykle dva týdny před začátkem semestru a trvá čtyři týdny (blíže viz harmonogram akademického roku). Zápis předmětů je realizován prostřednictvím Studijního informačního systému, modulu Zápis předmětů a rozvrhu. Tím se u předmětu provede předběžný zápis. Po skončení období zápisu jsou tyto zápisy hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se zápis změní na závazný zápis, který je již trvalý.

Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Pravidla studia). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat.

V případě volitelných předmětů vyučovaných na fakultě je respektování rekvizit doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů.

 

Ve lhůtě jednoho měsíce po skončení řádného zápisu předmětů je možné se na předmět dodatečně zapisovat prostřednictvím sekretariátu katedry, která zajišťuje výuku příslušného předmětu. Bližší podmínky pro dodatečný zápis stanoví vedoucí katedry.

 

Po uplynutí jednoho měsíce od skončení řádného zápisu předmětů je možné se mimořádně dodatečně zapsat na předmět pouze na základě písemně žádosti proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK“, která je dostupná v dokumentech studijního oddělení, spolu se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba ji doručit na studijní oddělení. Následně o ní rozhodne proděkan pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

V případě, že nejsou splněny rekvizity stanovené pro zápis povinného předmětu nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného na této fakultě, je zápis takového předmětu možný pouze na základě písemné žádosti proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK“, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení, spolu se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba ji vyzvednout a doručit na studijní oddělení. Následně o ní rozhodne proděkan pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

V případě, že nejsou splněny rekvizity stanovené pro zápis předmětu na jiné fakultě UK, je zápis takového předmětu možný pouze na základě písemné žádosti proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK“, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení, spolu se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba ji vyzvednout a doručit na studijní oddělení. Následně o ní rozhodne proděkan pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

Některé předměty není možné zapisovat prostřednictvím Studijního informačního systému, ale pouze na základě motivačního dopisu. Tato podmínka je uvedena ve Studijním informačním systému u příslušného předmětu v poznámce (včetně informace, na koho se s motivačním dopisem obrátit).

Opakovaně zapisované předměty, které nebyly splněny v předchozím akademickém roce, není třeba zapisovat prostřednictvím Studijního informačního systému. Tyto předměty (ať už se jedná o předměty vyučované v letním, nebo zimním semestru) se zapíší automaticky po skončení období zápisů, nejpozději do konce října příslušného roku. To platí i v případě pokračování studia po přerušení.

 

Klauzurní práce, diplomové semináře a SVOČ je možné si zapisovat v průběhu celého akademického roku. K přihlášení se na zkoušku nebo klauzurní práci je však třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením, tedy změnu z předběžného zápisu na závazný zápis. Podrobnosti přihlašování se na klauzurní práce jsou uvedeny v samostatné sekci.

Upozornění: Pro účast na jarním termínu III. a IV. části státní závěrečné zkoušky je důrazně doporučeno získat 300 kreditů nejpozději v zimním semestru. Vzhledem k začátku zkouškového období a termínům zkoušek a zápočtů, které se většinou konají až po termínu, dokdy je nutné splnit předpoklady pro připuštění ke státní zkoušce, není většinou možné absolvovat předměty zapsané v letním semestru v dostatečném předstihu před konáním jarního termínu. V případě tělesné výchovy je vyloučeno absolvovat předmět dříve než v zápočtovém týdnu.

 

II. Videonávod

 

Videonávod zápisu předmětů naleznete v sekci Fakulta > Informační služby > Informační systém UK > Zápis předmětů s rozvrhem.

 

III. Technický popis internetového zápisu předmětů

 

Internetový zápis je určen pro studenty magisterského studijního programu.

Aplikace internetového zápisu je součástí Informačního systému UK (dále jen IS), odkaz stránky IS je uveden na hlavní www stránce PF UK. Pro přístup do centrálního IS musí mít každý uživatel vyzvednut průkaz studenta Univerzity Karlovy, bližší informace jsou k dispozici na adrese http://www.cuni.cz/UK-1444.html.

Návod k zápisu předmětů spolu s rozvrhem je k dispozici na adrese http://www.prf.cuni.cz/informacni-system-uk-1404046366.html#zapis_predmetu

Dále musí mít každý uživatel aktivován uživatelský účet Centrální autentizační služby (dále jen CAS) na adrese https://cas.cuni.cz/.

Uživatelský účet v CAS je založen automaticky, uživatel si musí pro aktivaci nastavit uživatelské heslo. Jednou možností je (např. při vyzvednutí průkazu) ve Výdejním centru průkazů požádat o vydání aktivačního klíče k CAS, pomocí kterého lze nastavit uživatelské heslo. Alternativou je aktivace (nebo změna v případě ztráty či zapomenutí hesla) na základě osobních údajů. Po zadání vybraných osobních úda­jů může uživatel změnit/nastavit přístupové heslo.

Bez průkazu a aktivovaného uživatelského účtu CAS nebude studentovi umožněno se do centrálního IS přihlásit.

Podrobnější informace o CAS student nalezne na adrese https://cas.cuni.cz/.

Za úkony provedené pod svým uživatelským jménem a heslem nese uživatel plnou odpovědnost.

IS, resp. aplikace internetového zápisu, se ovládá prostřednictvím webového prohlížeče, který je součástí programového vybavení počítačů. Přístup na stránky IS není omezen na fakultní počítačovou síť, ale je dostupný i z externích míst (z domova, při studijním pobytu na jiné univerzitě či v zahraničí apod.). Přenos dat probíhá výhradně po zašifrovaném kanále, čímž je zajištěna ochrana dat během přenosu.

Pokud student nemá přístup k počítači mimo fakultní síť, může pro přístup do IS využívat počítačové učebny v budově PFUK a počítače v knihovně.

V průběhu zápisu bude na učebnách č. 017 a 408 k dispozici služba, která bude poskytovat odbornou pomoc při zápisu předmětů a bude dohlížet na to, aby studenti provádějící zápis měli přednost před ostatními.

Zápis předmětů bude probíhat tak, že se studentovi po přihlášení do IS (zadáním uživatelského jména a hesla) a zvolení příslušného modulu zobrazí seznam předmětů a seminářů, ze kterých si může v aktuálním semestru vybrat. Spuštění zápisu předmětů probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, který je v předstihu zveřejněn v novinkách na webových stránkách fakulty. Po naplnění předem stanovené kapacity nebude nadále zápis na takový předmět či seminář možný (pokud se některý z přihlášených studentů neodhlásí). Takto zapsené předměty jsou označeny jako předběžně zapsané a to do ukončení zápisu. Poté jsou předměty převedeny na povinně zapsané a student již nená možnost provádět jakékoliv změny v zápisu předmětů. K nápovědě pro práci s modulem se dostanete po stisknutí otazníku v pravém horním rohu záhlaví. Student ukončí práci s IS odhlášením.