Harmonogram 2016/2017

Harmonogram 2016/2017

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a na základě opatření rektora UK č. 3/2016, stanovím následující termíny pro doktorský studijní program v akademickém roce 2016/2017:


Část první. Termíny do konce akademického roku 2015/2016

Čl. 1

1. – 30. 9. 2016 Splnění povinností Individuálního studijního plánu (ISP) pro hodnocení studenta za akademický rok 2015/2016

1. 9. – 7. 10. 2016 Založení a vyplnění ročního hodnocení za akademický rok 2015/2016 studenty 1. ročníku prostřednictvím Informačního systému UK

Termín pro předání hodnocení studentů 2. a vyšších ročníků za akademický rok 2015/2016 školitelem na předtištěném formuláři studijnímu oddělení do 30. 9. 2016


Část druhá. Harmonogram akademického roku 2016/2017

Čl. 2
Imatrikulace: 3. 10. 2016

Čl. 3
Zápis do 1. ročníku: 3. 10. 2016 – 7. 10. 2016

Čl. 4

3. 10. 2016 – 21. 10. 2016 Založení ISP nově přijatými studenty v Informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Informačního systému UK

Čl. 5
Termín pro postoupení ISP nově přijatých studentů školitelem v Informačním systému UK Oborové radě do 3. 11. 2016

Termín pro postoupení hodnocení studentů 1. ročníku za akademický rok 2015/2016 školitelem v Informačním systému UK Oborové radě do 3. 11. 2016

Čl. 6
Státní doktorské zkoušky: říjen 2016, leden 2017, červen 2017

Čl. 7
Jazykové zkoušky: průběžně (dle termínů katedry jazyků)

Čl. 8
Obecné základy právní vědy – zkoušky: říjen 2016, červen 2017
(blíže dle vyhlášení katedry teorie práva a právních učení)

Čl. 9
Obhajoby disertačních prací: průběžně

Čl. 10
Promoce: 22. 11. 2016, 20. 4. 2017
(za předpokladu dostatečného počtu absolventů)
Čl. 11
Přijímací zkoušky: 8. 6. 2017 řádný a 20. 6. 2017 náhradní termín

Čl. 12
Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu: 30. 9. 2017
(pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2017 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 21. 10. 2017)

Čl. 13
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2016

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan