Studium se speciálními potřebami

Studium se speciálními potřebami

Právnická fakulta poskytuje během studia speciální podporu studentům, kteří jsou osobami se zrakovým postižením, sluchovým postižením, pohybovým postižením, specifickými poruchami učení, poruchou autistického spektra či jinými obtížemi (např. psychické onemocnění či chronické somatické onemocnění).

Pokud studenta zatěžují výše uvedené obtíže, doporučujeme příslušnému studentovi získat status studenta se speciálními potřebami. K tomu, aby se student stal studentem se speciálními potřebami, je potřeba, aby student absolvoval funkční diagnostiku (zprostředkuje kontaktní osoba – viz níže) a na studijním oddělení souhlasil s evidencí osoby studenta jakožto studenta se speciálními potřebami (evidence není veřejná).

Status studenta se speciálními potřebami umožňuje učinit úkony, které studentovi umožní:

  • modifikace studijních podmínek a kontrol studia s ohledem na jeho individuální studijní potřeby,
  • poskytování klíčových podpůrných služeb, které jsou nezbytné pro řádné studium studentů se speciálními potřebami,
  • zpřístupňování fyzického prostředí, popř. jiné zvláštní úpravy prostor fakulty,
  • vybavování prostor výuky a pracovišť potřebnými technickými a výukovými pomůckami.

Další informace a potřebnou součinnost zájemcům poskytne fakultní kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami JUDr. Lucie Široká – sirokal@prf.cuni.cz. Prostřednictvím uvedeného emailu je možné dohodnout si osobní schůzku s kontaktní osobou, během které lze projednat podrobnosti a veškeré související dotazy.

Více informací lze nalézt zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-13.html, dále také viz  Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.