Studium se speciálními potřebami

Studium se speciálními potřebami

Univerzita Karlova poskytuje podporu studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami. Jedná se o osoby se:

  • zrakovým postižením,
  • sluchovým postižením,
  • pohybovým postižením,
  • specifickými poruchami učení,
  • poruchou autistického spektra,
  • jinými obtížemi (např. psychické onemocnění, narušenou komunikační schopnost či chronické somatické onemocnění)

 

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami na Právnické fakultě:

JUDr. Lucie Široká, Ph.D.

 

 

Seznam klíčové literatury pro studenty se speciálními potřebami (k říjnu 2015)

 

1.-2. ročník

 

Národní hospodářství

 

SAMUELSON, Paul Anthony a William D NORDHAUS. Ekonomie. 19. vyd. Praha: Svoboda, 2013

 

Římské právo a základy novodobého práva soukromého:

 

J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek. Římské právo. C.H.Beck. Praha. 1995.

 

M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Aleš Čeněk. Plzeň. 2011. (již digitalizováno)

 

V. Urfus. Historické základy novodobého práva soukromého. C.H.Beck. Praha. 1994. (digitalizováno vydání z roku 2001)

 

 

Teorie práva:

 

Gerloch, A.: Teorie práva. 6. vydání. Plzeň: A.Čeněk, 2013.

 

 

České a československé právní dějiny:

 

Malý, K. a kol.. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 3. vydání.    Linde. Praha. 2003.

  

J.Kuklík a kol.. Dějiny československého práva 1945-1989. Auditorium. Praha. 2011.

  

Soukup, L.. Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990, Sborník. Karolinum. Praha. 2002.

  

Adamová, Soukup. Prameny k dějinám práva v českých zemích. Aleš Čeněk, s.r.o.. Plzeň. 2004. (již digitalizováno)

 

 

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA:

 

kolektiv autorů PF UK. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha. 2004. (již digitalizováno)

  

Kuklík, Jan, Seltenreich, Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha.   2007. (již digitalizováno)

 

 

Ústavní právo:

 

Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, Ústavní právo České republiky, Leges, 1. vydání, Praha 2011. (digitalizováno vydání z roku 2001)

 

Státověda:

 

V. Pavlíček a kol., Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, Linde Praha 1998. (již digitalizováno)

 

Aristoteles, Athénská ústava, Arista a Baset 2004, str. 56–79 (kap. 42–69).

 

G. SØrensen, Stát a mezinárodní vztahy, Portál 2005, str. 65–109 (kap. 4–6).

 

R. Suchánek, V. Jirásková et al., Ústava České republiky v praxi, 15 let platnosti základního zákona, Leges 2009, str. 11–27.

 

P. Mlsna et al., Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, Leges 2010, str. 15–44 a 174–189  (statě autorů P. Mlsny a V. Jiráskové).

 

G. Sartori, Srovnávací ústavní inženýrství, Slon 2001, str. 91–146 (část druhá: Prezidentské a parlamentní systémy).

 

Ústavní postavení prezidenta republiky a způsob jeho volby, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 4/2011, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2012, str. 9–52 a 63–72 (statě autorů J. Kudrny, M. Antoše, J. Syllové, J. Reschové).

 

A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, Listy federalistů, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 1994, Listy č. 10, 14, 41–44.

 

P. Holländer, Základy všeobecné státovědy, 3. vyd., Aleš Čeněk 2012, str. 153–199 (část 2 – Jednotlivec, společnost a stát)(ve 2. vyd. str. 109–151).

 

V. Pavlíček a kol., Suverenita a evropská integrace, Právnická fakulta UK 1999, str. 9–47.

 

 

Sociologie a politologie:

 

Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy (Praha, 2. vyd.2004), kap. 2, 5, 6, 8 až 13, (již digitalizováno)

nebo Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky (Praha, 2011), kap. 1, 5, 15 až 17, 20 až 22. 

 

Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství (Praha, 2001).

 

 Fareed Zakaria: Budoucnost svobody (Praha, 2004).

 

 Michal Kubát: Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? (Brno, 2013).

 

Kosek, Jan. Věda je to určitě, ale o čem? (Baset, 2003)

 

Mucha, Ivan. Sociologie pro právníky. Plzeň. 2011. (již digitalizováno)

 

Večeřa, Miloš, Urbanová, Martina. Sociologie práva. Čeněk, Plzeň, 2011.

 

Příbáň, J. Sociologie práva. SLON, Praha 1996.

 

 

2.-4. ročník

 

Pracovní právo:

PICHRT, Jan a Ljubomír DRÁPAL. Případové studie pracovněprávní. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, xvii, 463 stran. ISBN 978-80-7400-582-4.

Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. 

Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2014.

 

Občanské právo:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. (již digitalizováno) 

 

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015

 

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část – Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015

 

 

Obchodní právo:

 

Pelikánová: Obchodní právo I., 2. vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2010 (již digitalizováno)

 

Černá: Obchodní právo III. Akciová společnost, Praha, ASPI 2006  (již digitalizováno)

 

Černá S., Plíva S. a kolektiv: Podnikatel a jeho právní vztahy, PF UK v Praze. 2013

 

Černá S. a kol.: Sbírka příkladů z obchodního práva, Praha, Wolters Kluwer, 2014 (digitalizováno vydání z roku 2008) !!! Připravuje se nové vydání (konec roku 2015)

 

Černá S., Pelikánová I., Štenglová, I. a kol.: Právo obchodních korporací, Wolters Kluwer, 2014

 

 

Evropské právo:

 

M. Tomášek, V. Týč a kol.: Právo Evropské unie, 1. vydání, Leges, Praha 2013.

P. Svoboda: Úvod do evropského práva, 5. vydání, C.H.Beck, Praha 2013. (digitalizováno vydání z roku 2011)

Katedra evropského práva: Příklady z evropského práva, 4. vydání, Právnická fakulta, Praha 2014. (digitalizováno vydání z roku 2013)

 

Mezinárodní právo:

Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2. C.H.Beck,Praha. 2008. 978-80-7179-728-9. (již digitalizováno)

 

Pavel Šturma a kol.. CASEBOOK. UK v Praze Právnická fakulta, ediční středisko. 2. vydání, 2010. (již digitalizováno)

 

3.-5. ročník

   

Trestní právo:

 

Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014.

 

Novotný, O., Vanduchová, M., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. I. až III. díl. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol. Trestní právo hmotné, 4. díl. Praha: Wolters Kluver ČR, 2012. (v listopadu 2014 vyjde nové vydání). (digitalizováno vydání z roku 2009)

 

Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2013. (digitalizováno vydání z roku 2010)

 

Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní, 3. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.4.2013 včetně změny vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb.  Praha: Leges, 2013. (digitalizováno vydání z roku 2010)

 

Císařová D., Fenyk J. Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer ČR, 2008. (digitalizováno vydání z roku 2006)

 

 

Správní právo:

 

Hendrych, D., a kol. Správní právo. Obecná část. 8. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2012 (již digitalizováno)

 

Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2013 (digitalizováno vydání z 2009)

 

 

4.-5.ročník

 

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu:

 

Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd., Brno, Doplněk 2009. (již digitalizované)

 

Pauknerová, M., Růžička, K. a kol., Rekodifikované mezinárodní právo soukromé, skripta Iuridica, Právnická fakulta UK Praha 2014

 

Kučera, Z.,Pauknerová, M.,Růžička, K. a kol. Právo mezinárodního obchodu. Aleš Čeněk, Plzeň 2008 (již digitalizováno)

 

 

Právo sociálního zabezpečení:

KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. Vyd 2. Praha: C.H. Beck, 2013, xvi, 191 s. ISBN 978-80-7400-474-2.

ŠTEFKO, Martin a Kristina KOLDINSKÁ. Sociální práva cizinců. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xvii, 285 s. ISBN 978-80-7400-464-3.

Tröster P. a kol., Právo sociálního zabezpečení, Praha 2013, C.H.Beck 6.vydání. (digitalizováno vydání z roku 2010)

 

Právo životního prostředí:

Damohorský Milan a kolektiv. Právo životního prostředí, 3. vydání. C.H.Beck. Praha. 2010 (již digitalizováno)

 

Damohorský, M. a kolektiv . Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí 2.aktualizované vydání. Wolters Kluwer Praha. 2010. (digitalizováno vydání z roku 2004)

 

FRANKOVÁ, Martina, Jaroslav DROBNÍK, Karolína ŽÁKOVSKÁ a Petra HUMLÍČKOVÁ. Úvod do pozemkového práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, 240 s. ISBN 978-80-87488-19-5.

 

Finanční právo:

NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61s. ISBN 80-85305-45-3. (již digitalizováno)

 

BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.

 

VYBÍRAL, Roman a kol. Praktikum finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 192 s. ISBN 978-80-7380-532-6.

 

 

Povinně volitelné předměty:

 

Právnická angličtina

 

 

CHROMÁ, Marta, Jana DVOŘÁKOVÁ a Sean W DAVIDSON. New introduction to legal > English: revised edition. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2011, 2 sv. (481, > 512 s.). ISBN 978-80-246-1950-7.