Specializační moduly 2014/2015

Specializační moduly 2014/2015

 

Obsah:

I. Pravidla přiznávání specializačních modulů

II. Kdy a jak se specializační modul nahrává do Informačního systému?

III. Jak se budou specializační moduly zobrazovat na dodatku k diplomu?

IV. Předmět SVOČ jako součást specializačních modulů

V. Pro akademický rok 2014/2015 jsou vyhlášeny tyto moduly

 

Studijní program poskytuje univerzální kvalifikaci v rámci svého jediného oboru právo, v jehož rámci je však možné se v průběhu studia rozhodnout pro určitou specializaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou sdruženy do specializačních modulů. Specializační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze kterých se skládají. Absolvované specializační moduly jsou uvedeny na dodatku k diplomu. 

 

I. Pravidla přiznávání specializačních modulů 

1. Modul se přizná v roce dosažení modulových předmětů podle podmínek stanovených v dotyčném roce.
2. Modul je přiznán v okamžiku, kdy jsou splněny minimální požadavky pro jeho splnění (nejmenší možný počet předmětů)
3. Modul se nahrává do informačního systému vždy 1 týden po skončení zkouškového období – pro studenty, kteří pokračují dále ve studiu.
4. Modul se nahrává a aktualizuje vždy bezprostředně po ukončení studia a složení poslední státní zkoušky – před tiskem dodatku
5. Modul, který byl již přiznán, se před ukončením studia aktualizuje tak, že se doplňují předměty, které byly dodatečně splněny
6. Specializační moduly lze přiznat pouze studentům studujícím podle nové akreditace (studující podle studijního plánu HPRAVO5), tj. nelze je přiznat studentům kteří studují studijní program podle staré akreditace (tj. podle studijního plánu HPRAVO2).

 

II. Kdy a jak se specializační modul nahrává do Informačního systému? 

Vzhledem k tomu, že pro splnění modulu není rozhodné, kdy jej někdo začal plnit, nýbrž to, kdy jej skutečně splnil, jsou vždy směrodatné podmínky pro splnění modulů v době, kdy se modul přiznává. Konkrétně to např. znamená, že se v akademickém rok 2014/2015, kdy budou specializační moduly poprvé nahrány do informačního systému, bude přiznání modulu řídit skladbou modulů tak, jak byly vyhlášeny na webu pro tento akademický rok. Jestliže tak budou splněny podmínky modulu v roce 2014/2015, bude modul s výhradou je-li součástí modulu  předmětů SVOČ, který je popsán níže, zapsán automaticky. Obdobně to bude platit i v dalších akademických letech.

V případě, že jste modul splnili dříve než  v roce 2014/2015, a podle podmínek pro skladbu modulů stanovených v těchto předchozích akademických letech (tyto podmínky jsou k dispozici v pdf verzi Karolinky pro příslušné akademické roky v dokumentech studijního oddělení), je třeba, abyste požádali o přiznání modulu na formuláři, který je dostupný pod tímto odkazem. Dříve, než začnete formulář vyplňovat, se můžete seznámit se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Konec lhůty pro podání těchto žádostí je uveden v harmonogramu akademického roku.

V případě, že usilujete o splnění Specializačního modulu „Evropské právo“, přičemž jste splnili některé z předmětů, které se zabývají Evropským právem, nejsou však výslovně uvedeny v demonstrativním výčtu, který je uveden u modulu Evorpského práva, tj. :

„Tvoří jej předměty ……… a předměty z jiných modulů, které se explicitně věnují převážně evropské dimenzi – např. Sociální politika v evropských zemích, Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Právo životního prostředí EU, Evropské mezinárodní právo soukromé, Evropské veřejné právo I. a II., SVOČ“

je třeba, aby o přiznání modulu rozhodl jeho garant. Za tímto účelem je opět třeba vyplnit zvláštní žádost, kterou naleznete pod tímto odkazem spolu se vzorem.

 

III. Jak se budou specializační moduly zobrazovat na dodatku k diplomu?

Nahrání konkrétního specializačního modulu se prakticky projeví vždy tak, že Vám do informačního systému bude závazně zapsán předmět s názvem „Specializační modul: xxx“

Tyto moduly se pak budou následně zobrazovat na dodatku Vašeho diplomu následujícím způsobem:

- Bude vybrán modulový předmět, který bude v tabulce předmětů zvýrazněn, aby sloužil jako nadpis skupiny
- pod ním budou vytištěny splněné předměty z modulu, a sice v pořadí, jak jste tyto předměty splnili
- pokud bude některý předmět spadat pod více modulových předmětů, bude vypsán pouze u prvního z nich
- takto budou vypsány postupně všechny modulové předměty

Pokud zbydou nějaké „nezařazené“ předměty, budou vypsány opět v pořadí dle plnění na konci seznamu předmětů.

 

IV. Předmět SVOČ jako součást specializačních modulů 

Jistý problém nastává v souvislosti s tzv. studentskou vysokoškolskou odbornou činností (SVOČ), která je někdy součástí modulů. Jak víte, volitelný předmět SVOČ nebyl až do ak . roku 2014/2015 v informačním systému rozlišen ani z hlediska sekcí, ve kterých byl tento předmět složen (je jich kolem 12) ani z hlediska Specializačních modulů, kterých je kolem 20. Z toho důvodu nelze na základě jednoduchého exaktního kritéria stanovit, ke kterému specializačnímu modulu určitá SVOČ skutečně patří, protože může patřit hned k několika modulům.

Všichni studenti, kteří se soutěže SVOČ účastnili od akademického roku 2011/2012 včetně (tj. od V. ročníku soutěže) až do akademického roku 2013/2014, kteří mají zájem o to, aby jejich SVOČ přiřazena k určitému specializačnímu modulu, mohou požádat, aby byl předmět SVOČ převeden na předmět SVOČ-Specializační modul.

Za účelem automatického provázání účasti v soutěži SVOČ se specializačními moduly nabízenými PF UK byl jeden předmět SVOČ nahrazen předměty SVOČ – specializační modul odpovídajícími příslušným modulům (tedy např. SVOČ – Ústavní právo, SVOČ – Církevní právo, SVOČ – Právo a ekologie apod.).

Postup pro uznání účasti v V. až VII. ročníku soutěže SVOČ:

1. Nejprve je třeba, abyste vyplnili žádost na formuláři, který naleznete pod tímto odkazem spolu se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Na tuto žádost musíte uvést téma soutěžní práce, sekci a akademický rok, v němž se soutěže zúčastnil, spolu s názvem předmětu SVOČ – specializační modul, jehož splnění má být uznáno. Žádost vytisknete, podepíšete a předáte své studijní referentce.

2. Studijní referentka potvrdí správnost uvedených údajů a žádost předá ke schválení garantovi příslušného předmětu SVOČ – specializační modul.

3. Garant předmětu SVOČ – specializační modul žádost buď schválí, nebo se zdůvodněním zamítne, a zajistí její předání proděkanovi pro magisterský studijní program.

4. Po kladném vyjádření pro děkana pro magisterský studijní program je účast v soutěži SVOČ uznána za splnění požadovaného předmětu SVOČ – specializační modul.

POZOR! Pokud jste měli předmět SVOČ zapsán, bude zápis zrušen a k původnímu datu bude nově zapsán předmět SVOČ – specializační modul. Pokud jste se soutěže účastnil bez zapsání předmětu SVOČ, bude Vám  příslušný předmět SVOČ – specializační modul uznán v akademickém roce, kdy jste podali žádost.

Aby bylo možné vytisknout včas Vaše dodatky k diplomům a provést taktéž všechny nutné kontroly, je třeba, abyste žádost o převedení SVOČ podali nejpozději v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku, nebo zveřejněných v aktualitě studijního oddělení.

Od akademického roku 2014/2015, tj od VIII. ročníku soutěže SVOČ rozhodne o zařazení soutěžní práce do příslušného specializačního modulu (tedy přiznání příslušného předmětu SVOČ – specializační modul) po konzultaci se studentem oborová komise v rámci ústní obhajoby práce. Od tohoto roku tak bude předmět SVOČ přiznáván rovnou a nebude třeba žádat o jeho převedení.

Počet předmětů SVOČ-specializační modul, jejichž splnění může být soutěžícímu (studentovi magisterského studijního programu) uznáno v jednom ročníku soutěže (tj. v jednom akademickém roce), splní-li stanovené podmínky, není omezen.

 

V. Pro akademický rok 2014/2015 jsou vyhlášeny tyto moduly: 

 

Právně teoretický a právně filozofický (garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.)

Tvoří jej předměty: Právní filozofie, Teorie interpretace práva, Logika pro právníky, Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů, Čtení k právnímu a politickému myšlení, Vědecký seminář z teorie práva, SVOČ z oboru teorie práva

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat vědecký seminář a 3 další předměty ze seznamu.

Právně historický (garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Kořeny římského práva, Dějiny právnického stavu a právnických profesí, Vývoj československého práva v letech 1948-1989, Kapitoly z  amerických právních dějin, Vybrané kapitoly z německých právních dějin, Vývoj anglického práva, Právní systémy Dálného východu, Dějiny daní a poplatků, Úloha kodifikací v právních dějinách, Římské právo - exegeze, Kořeny evropské integrace, SVOČ z oboru právních dějin, vědecké semináře katedry

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu, z toho alespoň jeden z těchto 3 předmětů: Kořeny římského práva, Dějiny právnického stavu a právnických profesí a Vývoj československého práva v letech 1948-1989.

Církevní právo (garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera)

Tvoří jej předměty: Církevní právo, Právní dějiny církví, Manželské a procesní právo církevní, Správní a majetkové právo církevní, Konfesní právo

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu. Další podmínky budou prof. JUDr. Treterou vyhlášeny na počátku zimního semestru. 

Ústavně právní (garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.)

Tvoří jej předměty: Vývoj československého ústavního a politického systému, Ochrana občanských a lidských práv, Právo a bezpečnost státu, Ústavní systémy, Ústavní soudnictví, Volební právo a volební systémy, stáž v Parlamentu, vědecké semináře katedry, SVOČ z oboru ústavního práva

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Regulatorní a institucionální rámec tržní ekonomiky (garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová CSc.)

Tvoří jej předměty: Hospodářská politika, Vybrané otázky kapitálového trhu, Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru, Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení, SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy (garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, Diplomatické právo, protokol a společenská eti­keta, Evropská ochrana lidských práv, Mezinárodněprávní ochrana lidských práv, Mezinárodní humanitární právo, Mezinárodní právo trestní, Mezinárodní právo v transformačních zemích, Právní režimy mezinárodních prostorů, Mezinárodní řešení sporů, Mezinárodní vztahy po roce 1945, Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení, Právo mezinárodních organizací, Právo mezinárodních smluv, Teorie a praxe azylu a uprchlictví, Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva, Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I., Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva II., SVOČ, Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích, Odborná praxe - praxe ve státní správě I. a navazující II., Základy mezinárodního ekonomického práva

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Právních dovedností (garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Profesní etika v právní teorii a praxi, Právo a právní praxe I. a II., Essentials of Legal Writing, Mediální příprava pro právníky, Právní psaní, Teorie a praxe azylu a uprchlictví, Teorie a praxe antidiskriminačního práva I. a II., Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I., Asylum Law Moot Court / Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva, Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti, Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR I., Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí, Odborná praxe - praxe na soudech I., Odborná praxe - praxe na soudech II., Odborná praxe - praxe na soudech III., Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství, Odborná praxe - praxe na středních školách I, Odborná praxe - praxe na středních školách II, Odborná praxe - praxe na středních školách III, Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze, Odborná praxe - praxe sjednané s Unií podnikových právníků, Odborná praxe - praxe v advokátních kancelářích sjednané po dohodě s ČAK, Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích I., Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí, Odborná praxe - praxe ve státní správě, Ochrana lidských práv v teorii i praxi I., Ochrana lidských práv v teorii i praxi II., Letní praxe

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu a dvě odbor­né praxe nebo jednu odbornou praxi a moot court.

Autorské právo a práva průmyslová (garant: prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., dr. iur. h. c.)

Tvoří jej předměty: Mediální právo, Právo duševního vlastnictví I. a II., SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat všechny povinně volitelné předměty.

Evropské právo (garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Europeizace trestního práva, Ústavní právo EU, Harmonizace práva v EU, Soutěžní právo EU, Evropské právo procesní, Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti, Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union, moot court a předměty z jiných modulů, které se explicitně věnují převážně evropské dimenzi – např. Sociální politika v evropských zemích, Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Právo životního prostředí EU, Evropské mezinárodní právo soukromé, Evropské veřejné právo I. a II., SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu, z nichž minimálně 2 předměty garantované katedrou evropského práva.

Pracovní právo (garant: doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Pracovní právo v aplikační praxi – soukromoprávní aspekty, Pracovní právo v aplikační praxi – veřejnoprávní aspekty, Politika zaměstnanosti a personální řízení, Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání, Pracovněprávní spory – případové studie, SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu nebo 3 předměty a SVOČ.

Právo sociálního zabezpečení (garantka: doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.)

Tvoří jej předměty: Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Sociální politika v evropských zemích, Sociální právo EU, Sociální zabezpečení v evropských zemích, SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu nebo 3 předměty a SVOČ.

Občanské právo hmotné (garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.)

Tvoří jej předměty: Bytové právo, Katastr nemovitostí, Občanskoprávní vztahy v přepravě, vědecké semináře, SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 3 předměty ze seznamu nebo 2 předměty a SVOČ.

Občanské právo procesní (garantka: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Právnická povolání v justici, Insolvenční právo, Soudní rozhodnutí ve věcech civilních, Odborná praxe - praxe na soudech I. a II., SVOČ, vědecké semináře

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 3 předměty ze seznamu a SVOČ.

Obchodně právní (garantka: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.)

Tvoří jej předměty: Právo cenných papírů, Soutěžní právo, Obchodně právní praktikum, Obchodní právo v případových studiích, Bankovní obchody, Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance), Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu, Veřejné zakázky, SVOČ, Odborná praxe - praxe na soudech III.

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Trestní právo, kriminologie, kriminalistika (garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.)

Tvoří jej předměty: Rozhodnutí ve věcech trestních, Domácí násilí, Stáž na soudech, Stáž na státním zastupitelství, Kriminalistika, Kriminologie I. a II., Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Soudní psychologie, Soudní lékařství, Soudní psychiatrie a soudní sexuologie, Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, vědecké semináře, SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Správní právo (garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.)

Tvoří jej předměty: Veřejná správa – činnost a organizace (správní věda), Správní soudnictví v evropských zemích, Legislativní funkce vlády a veřejné správy, Policejní právo, Právní problémy využití jaderné energie, Právo na informace, Rozhodovací procesy ve stavebním právu, Správní trestání, Veřejnoprávní úprava podnikání, Migrační právo, Regulace telekomunikací, Organizace a činnost územní samosprávy, Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze, SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Finanční právo fiskální – rozpočtové právo a daňové právo (garantky: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. a prof. JUDr. Hana Marková, CSc.)

Tvoří jej předměty: Rozpočtové právo, Daňové právo procesní, Finanční věda a daňová teorie, Dějiny daní a poplatků, Finanční hospodaření samosprávných územních celků, Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA, Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků, Účetnictví pro právníky I. a II.

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat předměty Rozpočtové právo, Daňové právo procesní a Finanční věda a daňová teorie a dále nejméně jeden další předmět ze seznamu.

Finanční právo nefiskální – bankovní právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu (garanti: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. a prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.)

Tvoří jej předměty: Bankovní právo, Pojišťovací právo, Finanční věda a daňová teorie, Vybrané otázky kapitálového trhu, Bankovní obchody, Právo cenných papírů, Účetnictví pro právníky I. a II.

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat předměty Bankovní právo, Pojišťovací právo a Finanční věda a daňová teorie a dále nejméně jeden další předmět ze seznamu.

Právo a ekologie (garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Mezinárodní právo životního prostředí, Právo životního prostředí Evropské unie, Zemědělské právo, Pozemkové právo, Horní, energetické a atomové právo, Mořské a vodní právo, Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí, SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat předmět Environmentální politika a udržitelný rozvoj a 3 další předměty ze seznamu.

Zdravotnické právo (garant: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Zdravotnické právo I. a II., Zdravotnické právo – případové studie, vědecký seminář, SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat všechny tři povinně volitelné předměty.

Lawyering Skills (garantka: PhDr. Marta Chromá, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Essentials of Legal Writing, Legal Writing, Presentation Skills for Lawyers I., Legal Writing – Anatomy of Business Transaction

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat všechny čtyři předměty.

Mezinárodní právo soukromé (garantka: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.)

Tvoří jej předměty: Evropské mezinárodní právo soukromé, International Commercial Arbitration Moot, Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě, ,SVOČ

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat tři předměty ze seznamu.