Uznávání kontrol studia předmětů

Uznávání kontrol studia předmětů

S účinností od 1.1.2019 platí ustanovení čl. 8a Pravidel pro organizaci studia na PF UK "Lhůta pro uznání kontroly studia předmětu činí 7 let.", nelze tedy uznat kontrolu studia předmětu, která byla vykonána před více než sedmi lety.

Od 01. 07. 2019 je účinné opatření děkana č. 8/2019,  o uznávání splnění studijních povinností, ze kterého můžete vyčíst proces při vyřizování žádosti, je zde uveden seznam předmětů s možností rozdílové zkoušky a  na jakých formulářích je třeba žádost podat.

Doporučuji Vám, abyste si dříve, než podáte žádost o uznání studijní povinnosti, toto opatření nejprve pečlivě přečetli, abyste mohli vyhovět jak formálním, tak obsahovým požadavkům, které jsou nezbytné k zdárnému vyřízení Vaší žádosti.

Jako první krok je vhodné, abyste si prostudovali přílohu tohoto opatření, která obsahuje studijní předměty s možností rozdílové zkoušky, rozhodné dny pro konání rozdílové zkoušky u těchto předmětů a obsah, rozsah a kritéria hodnocení rozdílové zkoušky. Pokud v této tabulce naleznete předmět o jeho uznání splnění kontroly studia předmětu usilujete a předmět jste v minulosti splnily v období před rozhodným dnem, max však před 7 lety, může Vám být splnění kontroly studia předmětu uznáno pouze za předpokladu, že budete v žádosti souhlasit s vykonáním rozdílové zkoušky a rozdílovou zkoušku úspěšně absolvujete
Pokud však v této tabulce některý předmět nenaleznete, můžete žádost o uznání kontroly studia předmětu podat, o Vaší žádosti bude pak buď přímo rozhodnuto, nebo bude postoupena k individuálnímu posouzení na příslušné katedře. V případě, že jste v minulosti absolvovali předmět, který se na Právnické fakultě UK již nevyučuje, potom nelze podat žádost o uznání z toho důvodu, že v tomto případě není „co uznat“.
 
Před vlastním podáním žádosti je také třeba si ověřit, že splňujete obecné předpoklady k tomu, abyste vůbec mohli žádost podat. 
  1. musíte být řádně zapsaným studentem na PF UK
  2. studijní předmět, jehož kontrola studia má být uznána, se v daném ak. roce vyučuje
  3. absolvování předmětu nebrání nesplněné podmíněnosti zápisu nebo absolvování studijního předmětu (korekvizity, prerekvizity) jehož kontrola studia má být uznána, viz čl. 7 odst. 5 Studijní a zkušebního řádu UK
  4. kontrola studia studijního předmětu, která je uznávána, byla splněna ve lhůtě pro uznání kontroly studia studijního předmětu,
  5. nejde o uznání kontroly studia předmětu absolvovaného ve studiu studijního programu Právo a právní věda, které není ukončeno, nebo obdobného studijního programu, které není ukončeno,
Jako druhý krok pro úspěšné podání žádosti o uznání splnění studijní povinnosti, je třeba dál vybrat správný formulář, na kterém svoji žádost podáte. Všechny výše uvedené formuláře naleznete ve formátu „docx“  v dokumentech studijního oddělení.
 
Žádost však vždy musíte vyplnit na počítači, vytisknout, vlastnoručně podepsat, datovat a podat výlučně prostřednictvím podatelny Právnické fakulty UK (kam můžete zaslat žádost i poštou) Pokud máte pochybnosti o vyplnění některých položek, potom dříve, než žádost podáte prostřednictvím podatelny, můžete vyplnění formuláře konzultovat s Vaší studijní referentkou.
 
Rozhodným datem pro posuzování žádostí bude vždy datum podání osvědčené razítkem z podatelny Právnické fakulty UK.
 
V případě, že Vaše žádost bude zamítnuta, máte možnost podat odvolání prostřednictvím děkana PF UK rektorovi Univerzity Karlovy.
 
Státní závěrečné zkoušky nelze uznat. Důvodem proto je ustálený výklad studijního a zkušebního řádu, který zastává rektorát UK. Uznávání kontrol studia je totiž upraveno v čl. 9 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. Tento článek se však vztahuje pouze na uznávání kontrol studia předmětu a nikoli státních závěrečných zkoušek (kontrol studia). Čl. 9, který se vztahuje na státní zkoušky, však uznávání státních zkoušek neupravuje a podle výkladu rektorátu z toho plyne, že uznání státní zkoušky není přípustné. Nemožnost uznání se vztahuje také na uznání diplomové práce, resp. na její obhajobu. Podle čl. 10 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia v platném znění je totiž obhajoba diplomové práce 1. částí státní závěrečné zkoušky. Žádost o uznání obhajoby diplomové práce tak ve skutečnosti znamená, žádost o uznání státní závěrečné zkoušky a proto není taktéž přípustná.
 
Stejně tak nelze „uznat” kontrolu studia předmětu, který byl absolvován na jiné fakultě Univerzity Karlovy, nebo na jiné vysoké škole v ČR, aniž by měl takový předmět svůj ekvivalent mezi předměty, které jsou aktuálně vyučovány na Právnické fakultě v akademickém roce, ve kterém byla žádost podána, a je tedy “co” uznat. Pokud předmět takový ekvivalent nemá, potom ani nelze uznat kontrolu studia tohoto předmětu. (Výjimku v tomto smyslu představuje pouze uznávání volitelných předmětů ze studia na zahraniční vysoké škole podle čl. 57 Pravidel pro organizaci studia).