Klauzurní práce 2015/2016

Klauzurní práce 2015/2016

 

I. Rozpis termínů klauzurních prací

 

OBČANSKÉ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

pá 23. 10. 2015

pá 09. 10. 2015

pá 22. 04. 2016

pá 08. 04. 2016

pá 27. 11. 2015

pá 06. 11. 2015

pá 20. 05. 2016

pá 13. 05. 2016

pá 05. 02. 2016

pá 19. 02. 2016

pá 17. 06. 2016

pá 10. 06. 2016

pá 18. 03. 2016

pá 01. 04. 2016

pá 16. 09. 2016

pá 09. 09. 2016

 

Klauzurní práce se konají ve 12:30 v místnostech 100, 101, 300, 319 a 103.

Ve dnech 20. 5. 2016, 10. 6. 2016, 17. 6. 2016, 9. 9. 2016 a 16. 9. 2016 se konají v místnostech 100, 101, 300, 319, 103 a 120.

 

II. Přihlašování na klauzurní práce

Na klauzurní práci z občanského práva je třeba se přihlásit nejpozději do čtvrtka před konáním KLP do 8:00 hodin, na klauzurní práci z obchodního práva je třeba se přihlásit nejpozději do úterý před KLP do 23.00 hod.

Před přihlášením na klauzurní práci je třeba si ji zapsat jako předmět, přičemž takový předběžný zápis následně musí být potvrzen studijním oddělením na zápis závazný. Studijní oddělení potvrzuje předběžné zápisy v níže uvedených termínech. V případě nezapsání předmětu alespoň před posledním uvedeným termínem není možné klauzurní práci absolvovat.

  

Občanské právo

(přihlašování na termín do čtvrtka před KLP do 8.00 hod.)

 

termín KLP:

18.03.2016

9.3., 11.3., 14.3., 15.3. do 10.00 hod.,16.3. do 10.00 hod. a v 16.00 hod.

  

Obchodní právo

(přihlašování na termín do úterý před KLP do 23.00 hod.)

 

termín KLP:

01.04.2016

21.3., 23.3. do 10.00 hod., 29.3. do 10.00 hod. a v 15.00 hod.

 

Správní právo

(přihlašování na termín do čtvrtka před KLP do 07.30 hod.)

 

termín KLP:

22.04.2016

15.4., 18.4., 19.4. do 10.00 hod. a 20.4. do 10.00 hod. a v 16.00 hod.

20.05.2016

12.5., 16.5., 17.5. do 10.00 hod. a 18.5. do 10.00 hod. a v 16.00 hod.

17.06.2016

9.6., 13.6., 14.6. do 10.00 hod. a 15.6. do 10.00 hod. a v 16.00 hod.

16.09.2016

12.9. do 10.00 hod. a 14.9. do 10.00 hod. a v 16.00 hod.

 

Trestní právo

(přihlašování na termín do čtvrtka před KLP do 08.00 hod.)

termín KLP:

08.04.2016

31.3., 4.4., 5.4. do 10.00 hod. a 6.4. do 10.00 hod. a v 16.00 hod.

13.05.2016

5.5., 9.5., 10.5. do 10.00 hod. a 11.5. do 10.00 hod. a v 16.00 hod.

10.06.2016

2.6., 6.6., 7.6. do 10.00 hod. a 8.6. do 10.00 hod. a v 16.00 hod.

09.09.2016

5.9. do 10.00 hod. a 7.9. do 10.00 hod. a v 16.00 hod

 

 

 

 

III. Obecné informace

 

Klauzurní práce je písemná zkouška spočívající v řešení hypotetického příkladu, kterou se ověřují schopnosti studentů aplikovat právní předpisy v konkrétním případě. Klauzurní práce se konají občanského právo hmotného a procesního, obchodního, trestního a správního práva.

Klauzurní práci je možné konat za současného splnění tří předpokladů:
 

• V modulu Zápis předmětů a rozvrhu je třeba si zapsat předmět příslušné KLP

• Tento zápis musí být potvrzen studijním oddělením
• Následně je třeba si v modulu Termíny zkoušek – přihlašování zapsat konkrétní termín

Jednotlivé předpoklady na sebe časově navazují. Nejdříve je tedy třeba zapsat předmět, čímž dojde k předběžnému zápisu; tento zápis je možné na rozdíl od jiných předmětů provést v průběhu celého akademického roku. Dále je třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením ve výše uvedených časech, čímž dojde ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis. Od tohoto okamžiku je pak možné se zapisovat na konkrétní termíny v rámci akademického roku.

 

Upozornění: Klauzurní práce mají stanoveny tvrdou korekvizitu vůči příslušným zkouškám. Nelze se tedy přihlásit na termín KLP bez absolvování ústních zkoušek. Je tedy nutné velmi pečlivě zvážit, zda je již vhodné předmět příslušné KLP zapsat, jelikož po jeho potvrzení studijním oddělením již žádným způsobem není možné zápis zrušit! Vzhledem k tomu, že předměty KLP lze zapisovat v průběhu celého akademického roku, důrazně doporučujeme je zapisovat až po splnění ústních zkoušek. V opačném případě může dojít k „vyčerpání“ všech tří pokusů KLP, aniž by bylo možné se kteréhokoliv z nich zúčastnit. Navíc v případě, že by se stejná situace opakovala o rok později, kdy je podle studijních předpisů již nutné KLP absolvovat, došlo by k ukončení studia z důvodu nesplnění studijních požadavků.

 

Při zápisu předmětu "klauzurní práce" je také třeba vždy rozlišovat, v jakém akademickém roce k zápisu klauzurní práce dochází. Platí přitom, že klauzurní práci si zapisujete vždy do toho akademického roku, ve kterém dochází k tzv. předběžnému zápisu. Předělem je přitom okamžik zápisu předmětů do nového akademického roku (ten se kryje se zápisem předmětů do zimního semestru). V okamžiku, kdy již není možné v daném akademickém roce konat KLP z dotyčného oboru bude zápis těchto předmětů zablokován a bude opět zahájen až v okamžiku zápisu předmětů do nového akademického roku. Pokud by totiž došlo k zápisu před tímto datem, byla by klauzurní práce zapsána ještě do „starého“ akademického roku, ve kterém však již klauzurní práci nelze konat. 

 

Podrobné podmínky pro konání klauzurních prací jsou stanoveny v níže uvedených ustanoveních Pravidel pro organizaci studia na PF UK pro klauzurní práce:

Čl. 16
Klauzurní práce

(1)         Předpokladem konání klauzurní práce je splnění všech studijních povinností stanovených pro ni studijním plánem.

(2)         Klauzurní práce je písemná. Výjimky pro jednotlivé studenty z důvodu jejich závažného zdravotního postižení povoluje děkan.

(3)         Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke klauzurní práci z daného předmětu vyhlásí a zveřejní na příslušný akademický rok vedoucí příslušné katedry do dvou týdnů po zahájení akademického roku.

Čl. 17
Termíny klauzurních prací

(1)         V akademickém roce budou vypsány čtyři termíny pro konání klauzurní práce pro každý předmět. Mezi jednotlivými termíny z téhož předmětu musí uplynout nejméně tři týdny. Ve výjimečných případech, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může děkan rozhodnout o vypsání mimořádného (pátého) termínu konání klauzurní práce v akademickém roce.

(2)         Termíny klauzurních prací stanoví děkan po projednání s vedoucími kateder. Termíny budou obvykle vyhlášeny na pátek. Termíny budou, s výjimkou případného mimořádného (pátého) termínu, zveřejněny před zahájením akademického roku.

Čl. 18
Přihlašování na klauzurní práci

(1)         Student se hlásí na klauzurní práci prostřednictvím Studijního informačního systému; může se přihlásit na kterýkoliv z vypsaných termínů, nejpozději však tři pracovní dny před termínem konání klauzurní práce.

(2)         Student se může z přihlášeného termínu prostřednictvím Studijního informačního systému odhlásit; omluvit se může nejpozději při prezenci (čl. 19 odst. 3). Pokud se tak stane později, bude klasifikován. O výjimce může rozhodnout vedoucí katedry z důvodů hodných zvláštního zřetele.

(3)         Vedoucí kateder mohou z kapacitních důvodů omezit počet studentů, kteří se mohou přihlásit na klauzurní práci. Toto omezení musí být předem nastaveno ve Studijním informačním systému; jednou přihlášenému studentu musí být konání příslušného termínu klauzurní práce umožněno. Při omezení počtu studentů nesmí být kapacita daného termínu nižší než 500 studentů.

Čl. 19
Průběh klauzurní práce

(1)         Organizaci klauzurní práce zajišťují vedoucím katedry pověření zaměstnanci zařazení na příslušné katedře; vedoucí katedry zveřejní v dostatečném předstihu potřebné informace týkající se organizace klauzurní práce.

(2)         Nejpozději v den konání klauzurní práce zveřejní vedoucí katedry rozdělení studentů do jednotlivých místností.

(3)         Při prezenci osoba pověřená vedoucím katedry ověří totožnost studenta.

(4)         Na vypracování klauzurní práce je doba 120 minut.

Čl. 20
Zveřejňování výsledků klasifikace klauzurní práce

Výsledky klasifikace klauzurní práce katedra do 14 dnů ode dne jejího konání zpřístupní dotčenému studentovi prostřednictvím Studijního informačního systému. Nejpozději při zveřejnění klasifikace zveřejní katedra zadání a vzorové řešení klauzurní práce na webové stránce fakulty.

Čl. 21
Nahlížení do klauzurních prací

(1)         Student může nahlédnout do své klauzurní práce nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků klasifikace (čl. 20).

(2)         Bližší podmínky nahlížení stanoví vedoucí příslušné katedry.

(3)         Vedoucí katedry nebo osoba jím pověřená bez zbytečného odkladu opraví klasifikaci klauzurní práce ve Studijním informačním systému, dojde-li ke změně jejího hodnocení.

(4)         Po uplynutí termínu pro nahlížení je klasifikace uzavřena.

 

Čl. 22
Záznamy do pedagogické dokumentace u klauzurních prací

Přehled klasifikace klauzurních prací je veden podle jednotlivých termínů na příslušné katedře, a to nejméně po dobu 10 let; lhůta začíná běžet začátkem akademického roku následujícího po vykonání klauzurní práce, nebo akademického roku následujícího po uplynutí termínu pro její vykonání.