Klauzurní práce 2017/2018

Klauzurní práce 2017/2018

Aktualizováno 12.7.2017

I. Rozpis termínů klauzurních prací v akademickém roce 2017/2018

  

OBČANSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO
pá 20.10.2017 pá 13.10.2017 pá 20.04.2018   pá 06.04.2018
pá 01.12.2017 pá 10.11.2017 pá 25.05.2018   pá 11.05.2018
pá 09.02.2018 pá 16.02.2018 pá 22.06.2018   pá 08.06.2018
pá 16.03.2018 pá 23.03.2018 pá 14.09.2018   pá 07.09.2018

Klauzurní práce se konají ve 12:30 v místnostech 100, 101, 300, 319 a 103.

Ve dnech 25. 05. 2018, 08. 06. 2018, 22. 06. 2018, 07. 09. 2018 a 14. 09. 2018 se konají v místnostech 100, 101, 300, 319, 103 a 120.

 

II. Přihlašování na klauzurní práce

Na klauzurní práce je třeba se přihlásit nejpozději do 13:30 hod. 2 dny před daným termínem konání klauzurní práce. Student se může z přihlášeného termínu prostřednictvím studijního informačního systému odhlásit nejpozději do 12:00 hod. předchozího dne před konáním klauzurní práce.

 

Před přihlášením na klauzurní práci je třeba si ji zapsat jako předmět, přičemž takový předběžný zápis následně musí být potvrzen studijním oddělením na zápis závazný. Studijní oddělení potvrzuje předběžné zápisy v níže uvedených termínech. V případě nezapsání předmětu alespoň před posledním uvedeným termínem není možné klauzurní práci absolvovat.

  

Občanské právo

(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.)

 

termín KLP:

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu

 20.10.2017

 12.10., 13.10., 16.10., 17.10. a 18.10. vždy v 10.00 hod.
 01.12.2017  23.11., 24.11., 27.11., 28.11. a 29.11. vždy v 10.00 hod.
 09.02.2018  01.02., 02.02., 05.02., 06.02. a 07.02. vždy v 10.00 hod.
 16.03.2018  08.03., 09.03., 12.03., 13.03. a 14.03. vždy v 10.00 hod.

 

  

Obchodní právo

(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.)

 

termín KLP:

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu

 13.10.2017

 05.10., 06.10., 09.10., 10.10. a 11.10. vždy v 10.00 hod.

 10.11.2017  02.11., 03.11., 06.11., 07.11. a 08.11. vždy v 10.00 hod.
 16.02.2018  08.02., 09.02., 12.02., 13.02. a 14.02. vždy v 10.00 hod.
 23.03.2018  15.03., 16.03., 19.03., 20.03. a 21.03. vždy v 10.00 hod.

 

Správní právo

(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.)

 

termín KLP:

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu
 20.04.2018 12.04., 13.04., 16.04., 17.04. a 18.04. vždy v 10.00 hod.
 25.05.2018 17.05., 18.05., 21.05., 22.05. a 23.05. vždy v 10.00 hod.
 22.06.2018 14.06., 15.06., 18.06., 19.06. a 20.06. vždy v 10.00 hod.
 14.09.2018 06.09., 07.09., 10.09., 11.09. a 12.09. vždy v 10.00 hod.

 

Trestní právo

(přihlašování na termín do středy před KLP do 13.30 hod.)

 

 

termín KLP:

 Datum Termín potvrzení předběžného zápisu
 06.04.2018 28.03., 29.03., 03.04. a 04.04. vždy v 10.00 hod.
 11.05.2018 02.05., 03.05., 04.05. a 09.05. vždy v 10.00 hod.
 08.06.2018 31.05., 01.06., 04.06., 05.06. a 06.06. vždy v 10.00 hod.
 07.09.2018 30.08., 31.08., 03.09., 04.09. a 05.09. vždy v 10.00 hod.

 

 

 

 

III. Obecné informace

 

Klauzurní práce je písemná zkouška spočívající v řešení hypotetického příkladu, kterou se ověřují schopnosti studentů aplikovat právní předpisy v konkrétním případě. Klauzurní práce se konají občanského právo hmotného a procesního, obchodního, trestního a správního práva.

Klauzurní práci je možné konat za současného splnění tří předpokladů:
 

• V modulu Zápis předmětů a rozvrhu je třeba si zapsat předmět příslušné KLP

• Tento zápis musí být potvrzen studijním oddělením
• Následně je třeba si v modulu Termíny zkoušek – přihlašování zapsat konkrétní termín

Jednotlivé předpoklady na sebe časově navazují. Nejdříve je tedy třeba zapsat předmět, čímž dojde k předběžnému zápisu; tento zápis je možné na rozdíl od jiných předmětů provést v průběhu celého akademického roku. Dále je třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením ve výše uvedených časech, čímž dojde ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis. Od tohoto okamžiku je pak možné se zapisovat na konkrétní termíny v rámci akademického roku.

 

Upozornění: Klauzurní práce mají stanoveny tvrdou korekvizitu vůči příslušným zkouškám. Nelze se tedy přihlásit na termín KLP bez absolvování ústních zkoušek. Je tedy nutné velmi pečlivě zvážit, zda je již vhodné předmět příslušné KLP zapsat, jelikož po jeho potvrzení studijním oddělením již žádným způsobem není možné zápis zrušit! Vzhledem k tomu, že předměty KLP lze zapisovat v průběhu celého akademického roku, důrazně doporučujeme je zapisovat až po splnění ústních zkoušek. V opačném případě může dojít k „vyčerpání“ všech tří pokusů KLP, aniž by bylo možné se kteréhokoliv z nich zúčastnit. Navíc v případě, že by se stejná situace opakovala o rok později, kdy je podle studijních předpisů již nutné KLP absolvovat, došlo by k ukončení studia z důvodu nesplnění studijních požadavků.

 

Při zápisu předmětu "klauzurní práce" je také třeba vždy rozlišovat, v jakém akademickém roce k zápisu klauzurní práce dochází. Platí přitom, že klauzurní práci si zapisujete vždy do toho akademického roku, ve kterém dochází k tzv. předběžnému zápisu. Předělem je přitom okamžik zápisu předmětů do nového akademického roku (ten se kryje se zápisem předmětů do zimního semestru). V okamžiku, kdy již není možné v daném akademickém roce konat KLP z dotyčného oboru bude zápis těchto předmětů zablokován a bude opět zahájen až v okamžiku zápisu předmětů do nového akademického roku. Pokud by totiž došlo k zápisu před tímto datem, byla by klauzurní práce zapsána ještě do „starého“ akademického roku, ve kterém však již klauzurní práci nelze konat. 

 

Podrobné podmínky pro konání klauzurních prací jsou stanoveny v níže uvedených ustanoveních Pravidel pro organizaci studia na PF UK pro klauzurní práce:

Čl. 8

Kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet a klauzurní práce 
(k čl. 8 odst. 4 a 7 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

(1) U studijních předmětů vyučovaných na fakultě je a) kolokvium nebo zápočet buď samostatnou kontrolou studia studijního předmětu, nebo předpokladem konání zkoušky, b) klasifikovaný zápočet nebo klauzurní práce vždy samostatnou kontrolou studia studijního předmětu.

(2) Počet opravných termínů pro splnění klauzurní práce činí 2 termíny.

(3) Počet opravných termínů pro splnění kolokvia, zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu činí 2 termíny v případě povinných a povinně volitelných předmětů a 1 termín v případě volitelných předmětů. Garant studijního předmětu může se souhlasem vedoucího příslušné katedry počet opravných termínů zvýšit; tuto informaci zveřejní před začátkem předběžného zápisu předmětů ve studijním informačním systému. Pokud to vyplývá z povahy způsobu kontroly studia studijního předmětu, je přípustné, aby studijní předmět neměl opravné termíny. 

Čl. 9

Lhůta pro opravení písemné formy kontroly studia předmětu 
(k čl. 8 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu univerzity)

(1) Písemnou formu kontroly studia předmětu je zkoušející povinen opravit a zpřístupnit výsledky prostřednictvím studijního informačního systému a) v případě klauzurní práce nejpozději do 2 týdnů ode dne jejího konání, b) v ostatních případech nejpozději do 1 týdne ode dne jejího konání.

(2) Lhůta podle odstavce 1 skončí vždy nejpozději poslední den zkouškového období v akademickém roce. 

Čl. 16

Kontroly studia

(1) Požadavky pro splnění kolokvia, zápočtu, klasifikovaného zápočtu, klauzurní práce a zkoušky musí být stanoveny ve studijním informačním systému před zahájením předběžného zápisu předmětů.

(2) Zápočty udílené za průběžnou práci studenta během semestru se prostřednictvím studijního informačního systému zpřístupní do 7 dnů od začátku zkouškového období podle harmonogramu akademického roku.

(3) Písemné formy kontroly studia předmětu jsou fakultou uchovávány do konce následujícího akademického roku, není-li tímto nebo jiným předpisem stanovena lhůta delší.

Čl. 18

Klauzurní práce

Klauzurní práce je písemná.

Čl. 19

Termíny klauzurních prací

(1) V akademickém roce se vypisují 4 termíny pro konání klauzurní práce pro každý předmět ukončený touto formou kontroly studia. Mezi jednotlivými vypsanými termíny klauzurní práce z téhož předmětu musí uplynout nejméně 3 týdny. Ve výjimečných případech, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může děkan vypsat mimořádný pátý termín pro konání klauzurní práce v akademickém roce.

(2) Termíny klauzurních prací stanoví děkan po projednání s vedoucími kateder. Termíny se zpravidla vypisují na pátek. Termíny budou s výjimkou případného mimořádného pátého termínu zveřejněny fakultou ve veřejné části jejích internetových stránek a ve studijním informačním systému před zahájením akademického roku. - 7 -

Čl. 20

Přihlašování na klauzurní práci

(1) Student, který má ve studijním informačním systému zapsán studijní předmět, jehož kontrola studia má formu klauzurní práce, se přihlašuje na klauzurní práci prostřednictvím studijního informačního systému; student se může přihlásit na kterýkoliv z vypsaných termínů, nejpozději však do 13:30 hod. 2 dny před daným termínem konání klauzurní práce.

(2) Student se může z přihlášeného termínu prostřednictvím studijního informačního systému odhlásit nejpozději do 12:00 hod. předchozího dne před konáním klauzurní práce.

(3) Nedostaví-li se student na termín klauzurní práce, na který je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín klauzurní práce propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje vedoucí katedry.

(4) Vedoucí katedry může z kapacitních důvodů omezit počet studentů, kteří se mohou přihlásit na klauzurní práci. Toto omezení musí být předem zveřejněno ve studijním informačním systému; jednou přihlášenému studentu musí být konání příslušného termínu klauzurní práce umožněno. Při omezení počtu studentů nesmí být kapacita daného termínu nižší než 500 studentů.

Čl. 21

Průběh klauzurní práce

(1) Organizaci klauzurní práce zajišťují vedoucím katedry pověření zaměstnanci zařazení na příslušné katedře; vedoucí katedry zveřejní v dostatečném předstihu potřebné informace týkající se organizace klauzurní práce.

(2) Nejpozději v den konání klauzurní práce zveřejní vedoucí katedry rozdělení studentů do jednotlivých místností.

(3) Při prezenci osoba pověřená vedoucím katedry ověří totožnost studenta.

(4) Na vypracování klauzurní práce má student 120 minut.

Čl. 22

Zpřístupnění zadání a vzorového řešení klauzurní práce

Nejpozději při zpřístupnění výsledků klauzurní práce zveřejní katedra zadání a vzorové řešení klauzurní práce ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Čl. 23

Záznamy do pedagogické dokumentace u klauzurních prací

Přehled klasifikace klauzurních prací je veden podle jednotlivých termínů na příslušné katedře, a to nejméně po dobu 10 let; lhůta začíná běžet začátkem akademického roku následujícího po vykonání klauzurní práce, nebo akademického roku následujícího po uplynutí termínu pro její vykonání.

Čl. 24

Nahlížení do písemných prací

(1) Student může za účelem konzultace řešení svého písemného zápočtu, písemného klasifikovaného zápočtu, klauzurní práce, písemné zkoušky nebo písemné části kombinované - 8 - zkoušky (dále jen „písemná práce“) nahlédnout do této písemné práce nejpozději do 14 dnů od zpřístupnění jejího výsledku.

(2) Bližší podmínky nahlížení stanoví v případě klauzurní práce vedoucí příslušné katedry, v ostatních případech garant předmětu.

(3) Student může nejpozději do 14 dnů od zpřístupnění výsledků písemné práce konzultovat řešení své písemné práce a její hodnocení s učitelem, který tuto práci hodnotil. Tento učitel může provést změnu hodnocení písemné práce. V takovém případě nejpozději do konce akademického roku opraví klasifikaci písemné práce ve studijním informačním systému.

(4) Po uplynutí 14 dnů od zpřístupnění výsledků písemné práce je klasifikace uzavřena.

(5) Klauzurní práce, u nichž byla klasifikace uzavřena, se zakládají do spisu studenta. 

Čl. 27

Komisionální konání zkoušek a komisionální hodnocení písemných zkoušek a klauzurních prací

(1) Na žádost studenta, na návrh zkoušejícího nebo z podnětu vedoucího katedry se koná ústní zkouška nebo ústní část kombinované zkoušky z povinného předmětu před nejméně dvoučlennou komisí, jejíž členy určí vedoucí katedry. Písemná žádost studenta musí být doručena na sekretariát příslušné katedry nejpozději 2 pracovní dny před konáním zkoušky, u níž o komisionální přezkoušení student žádá.

(2) Druhý opravný termín ústní zkoušky z povinného předmětu konaný v daném akademickém roce se vždy koná před komisí, a to bez ohledu na to, zda jde o první či opakovaný zápis předmětu studentem.

(3) Písemnou zkoušku a klauzurní práci vypracovanou v druhém opravném termínu v daném akademickém roce hodnotí komise, jejíž členy určí vedoucí katedry.