Klauzurní práce 2014/2015

Klauzurní práce 2014/2015

I. Rozpis termínů klauzurních prací

 

OBČANSKÉ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

17. 10. 2014

07. 11. 2014

24. 04. 2015

10. 04. 2015

28. 11. 2014

09. 01. 2015

29. 05. 2015

15. 05. 2015

06. 02. 2015

20. 02. 2015

19. 06. 2015

12. 06. 2015

20. 03. 2015

03. 04. 2015

18. 09. 2015

11. 09. 2015

 

Klauzurní práce se konají ve 12:30 v místnostech 100, 101, 300 a 319.

Ve dnech 15.5.2015, 29.5.2015, 12.6.2015, 19.6.2015 se konají v místnostech 100, 120, 300 a 319.

 

II. Přihlašování na klauzurní práce

Na klauzurní práci z občanského práva je třeba se přihlásit nejpozději do čtvrtka před konáním KLP do 8:00 hodin, na klauzurní práci z obchodního práva je třeba se přihlásit nejpozději do úterý před KLP do 23.00 hod.

Před přihlášením na klauzurní práci je třeba si ji zapsat jako předmět, přičemž takový předběžný zápis následně musí být potvrzen studijním oddělením na zápis závazný. Studijní oddělení potvrzuje předběžné zápisy v níže uvedených termínech. V případě nezapsání předmětu alespoň před posledním uvedeným termínem není možné klauzurní práci absolvovat.

Občanské právo

(přihlašování na termín do čtvrtka před KLP do 8:00 hod.)

 

Termín KLP:

28. 11. 2014 18. 11., 20. 11., 24. 11., 25. 11. do 10:00 hod.
  26. 11. do 10:00 hod. a v 16:00 hod.
6. 2. 2015 28. 1., 30. 1., 2. 2., 3. 2. do 10:00 hod., 4. 2. do 10:00 hod. a v 16:00 hod.
20. 3. 2015 9. 3., 11. 3., 16. 3., 17. 3. do 10:00 hod.
  18. 3. do 10:00 hod. a v 16:00 hod.

Obchodní právo

(přihlašování na termín do úterý před KLP do 23:00 hod.)

 

Termín KLP:

9. 1. 2015 19. 12., 5. 1. do 10:00 hod., 6. 1. do 10:00 hod. a v 15:00 hod.
20. 2. 2015 11. 2., 13. 2, 16. 2. do 10:00 hod., 17. 2. do 10:00 hod. a v 15:00 hod.
3. 4. 2015 25. 3., 27. 3., 30. 3. do 10:00 hod., 31. 3. do 10:00 hod. a v 15:00 hod.

Potvrzování předběžně zapsaných KLP pro Správní právo a Trestní právo bude upřesněno na začátku března podle požadavků kateder.

 

 

III. Obecné informace

 

Klauzurní práce je písemná zkouška spočívající v řešení hypotetického příkladu, kterou se ověřují schopnosti studentů aplikovat právní předpisy v konkrétním případě. Klauzurní práce se konají občanského právo hmotného a procesního, obchodního, trestního a správního práva.

Zapisovat si předměty klauzurní práce je možné průběžně, tedy kdykoliv během akademického roku (za předpokladu splnění rekvizit). Jednou zapsaný předmět však již není možné zpětně vyškrtnout, a to ani v případě nevyužití ani jednoho pokusu pro konání klauzurní práce.

Podrobné podmínky pro konání klauzurních prací jsou stanoveny v níže uvedených ustanoveních Pravidel pro organizaci studia na PF UK pro klauzurní práce:

Čl. 16
Klauzurní práce

(1)         Předpokladem konání klauzurní práce je splnění všech studijních povinností stanovených pro ni studijním plánem.

(2)         Klauzurní práce je písemná. Výjimky pro jednotlivé studenty z důvodu jejich závažného zdravotního postižení povoluje děkan.

(3)         Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke klauzurní práci z daného předmětu vyhlásí a zveřejní na příslušný akademický rok vedoucí příslušné katedry do dvou týdnů po zahájení akademického roku.

Čl. 17
Termíny klauzurních prací

(1)         V akademickém roce budou vypsány čtyři termíny pro konání klauzurní práce pro každý předmět. Mezi jednotlivými termíny z téhož předmětu musí uplynout nejméně tři týdny. Ve výjimečných případech, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může děkan rozhodnout o vypsání mimořádného (pátého) termínu konání klauzurní práce v akademickém roce.

(2)         Termíny klauzurních prací stanoví děkan po projednání s vedoucími kateder. Termíny budou obvykle vyhlášeny na pátek. Termíny budou, s výjimkou případného mimořádného (pátého) termínu, zveřejněny před zahájením akademického roku.

Čl. 18
Přihlašování na klauzurní práci

(1)         Student se hlásí na klauzurní práci prostřednictvím Studijního informačního systému; může se přihlásit na kterýkoliv z vypsaných termínů, nejpozději však tři pracovní dny před termínem konání klauzurní práce.

(2)         Student se může z přihlášeného termínu prostřednictvím Studijního informačního systému odhlásit; omluvit se může nejpozději při prezenci (čl. 19 odst. 3). Pokud se tak stane později, bude klasifikován. O výjimce může rozhodnout vedoucí katedry z důvodů hodných zvláštního zřetele.

(3)         Vedoucí kateder mohou z kapacitních důvodů omezit počet studentů, kteří se mohou přihlásit na klauzurní práci. Toto omezení musí být předem nastaveno ve Studijním informačním systému; jednou přihlášenému studentu musí být konání příslušného termínu klauzurní práce umožněno. Při omezení počtu studentů nesmí být kapacita daného termínu nižší než 500 studentů.

Čl. 19
Průběh klauzurní práce

(1)         Organizaci klauzurní práce zajišťují vedoucím katedry pověření zaměstnanci zařazení na příslušné katedře; vedoucí katedry zveřejní v dostatečném předstihu potřebné informace týkající se organizace klauzurní práce.

(2)         Nejpozději v den konání klauzurní práce zveřejní vedoucí katedry rozdělení studentů do jednotlivých místností.

(3)         Při prezenci osoba pověřená vedoucím katedry ověří totožnost studenta.

(4)         Na vypracování klauzurní práce je doba 120 minut.

Čl. 20
Zveřejňování výsledků klasifikace klauzurní práce

Výsledky klasifikace klauzurní práce zveřejní katedra do 14 dnů ode dne jejího konání prostřednictvím Studijního informačního systému. Nejpozději při zveřejnění klasifikace zveřejní katedra zadání a vzorové řešení klauzurní práce na webové stránce fakulty.

Čl. 21
Nahlížení do klauzurních prací

(1)         Student může nahlédnout do své klauzurní práce nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků klasifikace (čl. 20).

(2)         Bližší podmínky nahlížení stanoví vedoucí příslušné katedry.

(3)         Vedoucí katedry nebo osoba jím pověřená bez zbytečného odkladu opraví klasifikaci klauzurní práce ve Studijním informačním systému, dojde-li ke změně jejího hodnocení.

(4)         Po uplynutí termínu pro nahlížení je klasifikace uzavřena.

 

 

Čl. 22
Záznamy do pedagogické dokumentace u klauzurních prací

(1)         Přehled klasifikace klauzurních prací je veden podle jednotlivých termínů na příslušné katedře, a to nejméně po dobu tří let; lhůta začíná běžet začátkem akademického roku následujícího po vykonání klauzurní práce, nebo akademického roku následujícího po uplynutí termínu pro její vykonání.

(2)         Vedoucí katedry stanoví termíny záznamu klasifikace klauzurní práce studentům do jejich výkazu o studiu (indexu) tak, aby záznam mohl být proveden do 30 dnů od zveřejnění výsledků klauzurní práce. Po dobu prázdnin se tato lhůta staví.