Zápis předmětů

Zápis předmětů

I. Obecné informace

Na začátku každého semestru je třeba vytvořit si rozvrh zápisem předmětů. Období zápisu předmětů pro letní semestr akademické roku 2020/2021 začíná 08. 02. 2021 a trvá do 07. 03. 2021 (blíže viz harmonogram akademického roku). Zápis předmětů je realizován prostřednictvím Studijního informačního systému, modulu Zápis předmětů a rozvrhu. Tím se u předmětu provede předběžný zápis. Podmínkou zápisu předmětů pro studenty druhého a vyššího ročníku je však předchozí zápis do ročníku a zároveň také účast v anketě hodnocení výuky studenty. Po splnění těchto podmínek je zápis možný až do skončení zápisu předmětů.

Po skončení období zápisu jsou tyto zápisy hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se zápis změní na závazný zápis, který je již trvalý. Závazně zapsané předměty již není možné vymazat, pokud se nejedná o výjimky podle čl. 5 odst. 6 a 7 POS. Jinak se toto pravidlo se vztahuje jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Jakýkoli zapsaný předmět tak bude natrvalo evidován ve studijním informačním systému bez ohledu na to, zda bude nebo nebude splněn.

Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Pravidla studia). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat. Nerespektování rekvizit vede k blokování kapacity těchto předmětů pro ty studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Z těchto důvodů je studijním oddělením před a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) prováděn výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami.

V případě volitelných předmětů vyučovaných na fakultě je respektování rekvizit doporučeno, není však podmínkou zápisu a absolvování předmětu (viz čl. 7 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK). Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů  pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů. 

V rámci prostupnosti studia na Univerzitě Karlově má student možnost zapsat si jako volitelný předmět, také předmět, vyučovaný na jiné fakultě. 

Ve lhůtě jednoho měsíce po skončení řádného zápisu předmětů je možné se na předmět dodatečně zapisovat prostřednictvím sekretariátu katedry, která zajišťuje výuku příslušného předmětu. Bližší podmínky pro dodatečný zápis stanoví vedoucí katedry.

Po uplynutí jednoho měsíce od skončení řádného zápisu předmětů je možné se mimořádně dodatečně zapsat na předmět pouze na základě písemně žádosti proděkance pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK“, která je dostupná v dokumentech studijního oddělení. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba ji doručit do podatelny. Následně o ní rozhodne proděkanka pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

V případě, že nejsou splněny rekvizity stanovené pro zápis povinného předmětu nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného na této fakultě, je zápis takového předmětu možný pouze na základě písemné žádosti proděkance pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o prominutí rekvizit a zápis předmětu vyučovaného na PF UK“, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba ji vyzvednout a doručit na studijní oddělení. Následně o ní rozhodne proděkanka pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

V případě, že bude na základě „žádosti o prominutí rekvizit pro zápis a zápis předmětu vyučovaného na PF UK“ prominuta tzv. „tvrdá korekvizita“, bude sice předmět zapsán studijním oddělením, informační systém však neumožňuje standardní přihlášení prostřednictvím informačního systému na zkoušku. V takovém případě je nutné podat na formuláři „Žádost o stanovení termínu zkoušky“. Tuto žádost musí nejprve potvrdit studijní referentka. V návaznosti na to je třeba tuto žádost podat prostřednictvím příslušného sekretariátu vedoucímu katedry, který stanoví den a hodinu zkoušky a zároveň také zkoušejícího. Podotýkám však, že i v případě úspěšného vykonání zkoušky, Vám budou kredity započteny teprve v okamžiku, kdy vykonáte předepsané rekvizity. Pokud nesplňujete korekvizitu pro konání zkoušky u předmětu, u kterého jste nežádali o prominutí rekvizit pro zápis, je třeba nejprve podat Žádost o prominutí rekvizit pro konání zkoušky.

V případě, že nejsou splněny rekvizity stanovené pro zápis předmětu na jiné fakultě UK, je zápis takového předmětu možný pouze na základě písemné žádosti proděkance pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK“, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba ji vyzvednout a doručit na podatelnu. Následně o ní rozhodne proděkanka pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

Některé předměty není možné zapisovat prostřednictvím Studijního informačního systému, ale pouze na základě motivačního dopisu. Tato podmínka je uvedena ve Studijním informačním systému u příslušného předmětu v poznámce (včetně informace, na koho se s motivačním dopisem obrátit).

Opakovaný zápis předmětu, který je studijním programem stanoven jako povinný,  a který nebyl splněn v předchozím akademickém roce, není třeba provádět prostřednictvím Studijního informačního systému. Tyto předměty (ať už se jedná o předměty vyučované v letním, nebo zimním semestru) se zapíší automaticky po skončení období zápisů, nejpozději do konce října příslušného roku. To platí i v případě pokračování studia po přerušení. V případě studijního plánu HPRAVO2020 nelze opakovat zápis povinných předmětů Teorie práva II, Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, Ústavní právo I, Občanské právo hmotné I a Úvod do studia práva.

Povinně volitelné předměty (tj. i předměty ze skupiny jazykových PVP a předměty ze skupiny PVP diplomových seminářů) si lze opakovaně zapsat také pouze jedenkrát, jejich zápis však není nutný v bezprostředně následujícím akademickém roce. Z těchto důvodů neprovádí studijní oddělení automatický zápis žádných povinně volitelných předmětů (tj. ani předmětů ze skupiny jazykových PVP) v případě, že předmět není absolvován poté, co byl poprvé zapsán. Studenti, kteří si chtějí předmět ze skupiny jazykových PVP opakovaně zapsat (a zároveň již nechtějí v letním semestru znovu absolvovat výuku), však mohou požádat o opakovaný zápis tohoto předmětu již v zimním semestru na základě písemné žádosti, kterou podají svojí studijní referentce. Žádost musí být vyplněna na formuláři, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení. O tento zápis mohou požádat pouze studenti, kteří měli předmět již jednou zapsán.

Klauzurní práce a diplomové semináře

Klauzurní práce a diplomové semináře je možné si zapisovat v průběhu celého akademického roku. K přihlášení se na zkoušku nebo klauzurní práci je však třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením, tedy změnu z předběžného zápisu na závazný zápis. Při zápisu diplomových seminářů je třeba zapsat i příslušné části státních zkoušek. Kódy SZK naleznete v seznamu rekvizit u diplomového semináře. Studijní oddělení provádí potvrzení zápisu KLP a diplomových seminářů jednou týdně v termínech potvrzení zápisu klauzurních prací, v případě že se daném týdnu KLP nepotvrzují provede studijní oddělení potvrzení zápisu ve čtvrtek dopoledne.

Upozornění: Klauzurní práce mají stanoveny tvrdou korekvizitu vůči příslušným zkouškám. Nelze se tedy přihlásit na termín KLP bez absolvování ústních zkoušek. Je tedy nutné velmi pečlivě zvážit, zda je již vhodné předmět příslušné KLP zapsat, jelikož po jeho potvrzení studijním oddělením již žádným způsobem není možné zápis zrušit! Vzhledem k tomu, že předměty KLP lze zapisovat v průběhu celého akademického roku, důrazně doporučujeme je zapisovat až po splnění ústních zkoušek. V opačném případě může dojít k „vyčerpání“ všech tří pokusů KLP, aniž by bylo možné se kteréhokoliv z nich zúčastnit. Navíc v případě, že by se stejná situace opakovala o rok později, kdy je podle studijních předpisů již nutné KLP absolvovat, došlo by k ukončení studia z důvodu nesplnění studijních požadavků.

Podrobnosti přihlašování se na klauzurní práce jsou uvedeny v samostatné sekci.

Upozornění: Pro účast na jarním termínu III. a IV. části státní závěrečné zkoušky je důrazně doporučeno získat 300 kreditů nejpozději v zimním semestru. Vzhledem k začátku zkouškového období a termínům zkoušek a zápočtů, které se většinou konají až po termínu, dokdy je nutné splnit předpoklady pro připuštění ke státní zkoušce, není většinou možné absolvovat předměty zapsané v letním semestru v dostatečném předstihu před konáním jarního termínu. V případě tělesné výchovy je vyloučeno absolvovat předmět dříve než v zápočtovém týdnu.

II. Videonávod

Videonávod zápisu předmětů naleznete v sekci Fakulta > Informační služby > Informační systém UK > Zápis předmětů s rozvrhem.

III. Technický popis internetového zápisu předmětů

Internetový zápis je určen pro studenty magisterského studijního programu.

Aplikace internetového zápisu je součástí Informačního systému UK (dále jen IS), odkaz stránky IS je uveden na hlavní www stránce PF UK. Pro přístup do centrálního IS musí mít každý uživatel vyzvednut průkaz studenta Univerzity Karlovy, bližší informace jsou k dispozici na adrese http://www.cuni.cz/UK-1444.html.

Návod k zápisu předmětů spolu s rozvrhem je k dispozici na adrese https://www.prf.cuni.cz/fakultait-sluzbyinformacni-system-uk/zapis-predmetu-s-rozvrhem

Dále musí mít každý uživatel aktivován uživatelský účet Centrální autentizační služby (dále jen CAS) na adrese https://cas.cuni.cz/.

Uživatelský účet v CAS je založen automaticky, uživatel si musí pro aktivaci nastavit uživatelské heslo. Jednou možností je (např. při vyzvednutí průkazu) ve Výdejním centru průkazů požádat o vydání aktivačního klíče k CAS, pomocí kterého lze nastavit uživatelské heslo. Alternativou je aktivace (nebo změna v případě ztráty či zapomenutí hesla) na základě osobních údajů. Po zadání vybraných osobních úda­jů může uživatel změnit/nastavit přístupové heslo.

Bez průkazu a aktivovaného uživatelského účtu CAS nebude studentovi umožněno se do centrálního IS přihlásit.

Podrobnější informace o CAS student nalezne na adrese https://cas.cuni.cz/.

Za úkony provedené pod svým uživatelským jménem a heslem nese uživatel plnou odpovědnost.

IS, resp. aplikace internetového zápisu, se ovládá prostřednictvím webového prohlížeče, který je součástí programového vybavení počítačů. Přístup na stránky IS není omezen na fakultní počítačovou síť, ale je dostupný i z externích míst (z domova, při studijním pobytu na jiné univerzitě či v zahraničí apod.). Přenos dat probíhá výhradně po zašifrovaném kanále, čímž je zajištěna ochrana dat během přenosu.

Zápis předmětů bude probíhat tak, že se studentovi po přihlášení do IS (zadáním uživatelského jména a hesla) a zvolení příslušného modulu zobrazí seznam předmětů a seminářů, ze kterých si může v aktuálním semestru vybrat. Spuštění zápisu předmětů probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, který je v předstihu zveřejněn v novinkách na webových stránkách fakulty. Po naplnění předem stanovené kapacity nebude nadále zápis na takový předmět či seminář možný (pokud se některý z přihlášených studentů neodhlásí). Takto zapsané předměty jsou označeny jako předběžně zapsané a to do ukončení zápisu. Poté jsou předměty převedeny na povinně zapsané a student již nemá možnost provádět jakékoliv změny v zápisu předmětů. 

K nápovědě pro práci s modulem se dostanete po stisknutí otazníku v pravém horním rohu záhlaví. Student ukončí práci s IS odhlášením.

Aktuality