Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

 

Parametry autorských příspěvků

 

Příspěvky nabízené redakci by se měly týkat aktuálních problémů právní vědy i praxe, a to jak v rámci právního řádu České republiky, tak i na evropské, resp. mezinárodní úrovni. Jelikož se Jurisprudence snaží dlouhodobě dostát parametrům odborných časopisů světové úrovně, je kladen důraz především na kvalitu příspěvků, zejména pak pokud jde o statě a odborné články. Základními kriterii hodnocení kvality příspěvků zařazovaných do rubrik Stať a Články jsou:

1. Původnost. Příspěvek by měl přinášet nový pohled na zkoumanou problematiku a měl by obsahovat původní myšlenky, které obohacují či posouvají dosavadní odborný diskurs k tématu. Neměl by být ani jinde (byť z části) publikován.

2. Úroveň zpracování tématu. Text příspěvku musí přesně odpovídat jeho názvu. Téma by mělo být zpracováno do hloubky a uceleně. Nejsou proto vhodné příspěvky k „vybraným problémům“, nebo „některým otázkám“. Vhodnější je tedy užší vymezení tématu.

3. Zohlednění dosavadního odborného diskursu. Autor by měl navazovat na dosud publikovanou literaturu (články i monografie) k danému tématu a měl by zohlednit argumentaci jiných autorů (v textu, nebo v citacích).

4. Srozumitelnost a přesvědčivost. Příspěvek by měl mít jasnou logiku výkladu a autorova argumentace by měla být přesvědčivá v kontextu probíhajícího odborného diskursu k tématu.

5. Literární styl. Text příspěvku by měl mít literární formu typickou pro odborné příspěvky, tzn. souvislého výkladu. Nelze akceptovat příspěvky ve formě osnovy (memoranda), kde výklad je prezentován ve stručných bodech.

6. Zohlednění literatury. Autor musí v rámci návaznosti na probíhající odborný diskurs důsledně citovat zásadní díla vztahující se k tématu příspěvku.

7. Zohlednění judikatury. Autory by měl zohlednit nejvýznamnější judikáty, týkající se tématu příspěvku.

8. Citační potenciál. Téma i jeho zpracování by mělo obsahovat myšlenky, na které mohou navazovat další autoři, a to jak v ČR, tak případně i v zahraničí.

9. Zahraniční literatura a judikatura. Zejména u statí by měl autor zohlednit také zahraniční zdroje, tj. literaturu i judikaturu. Zvláště podstatné je to v případě tématu s mezinárodním přesahem.

10. Komparativní pohled. U statí by měl autor, pokud je to s ohledem na téma příspěvku možné, uvést srovnání alespoň s vybranými zeměmi zejména EU.

U příspěvků zařazovaných do rubrik Komentáře judikatury a Diskuse se při hodnocení příspěvků klade důraz jen na kriteria 1–5.

Bližší informace pro autory o požadovaných parametrech příspěvků zařazovaných do jednotlivých rubrik, stejně jako o požadavcích na technické parametry, naleznete na internetových stránkách časopisu www.jurisprudence.cz.

 

 

Recenzní řízení

 

V rámci hodnocení kvality došlých příspěvků budou všechny texty, plánované k zařazení do rubrik Statě a Články předmětem recenzního řízení, a to dvěma anonymními recenzenty mimo pracoviště autora. Došlé příspěvky posuzuje v první fázi šéfredaktor. V případě, že příspěvek splňuje formální požadavky (včetně kvalitativních kriterií), postoupí jej k recenznímu řízení. V opačném případě požádá autora příspěvku o úpravu. Šéfredaktor může došlý příspěvek zcela odmítnout i bez recenzního řízení. Po skončení recenzního řízení podá šéfredaktor autorovi zprávu ohledně stanoviska k publikaci příspěvku, případně ohledně jeho přepracování.

 

Zasílání autorských příspěvků

 

Své příspěvky prosím zasílejte výhradně prostřednictvím formuláře. Povinnými náležitostmi jsou:

 

  • abstrakt v českém jazyce (rozsah 1200 až 1500 znaků vč. mezer), 
  • abstrakt v anglickém jazyce, vč. přeloženého názvu příspěvku (téhož rozsahu),
  • klíčová slova v českém a anglickém jazyce (3–6),
  • informaci o autorovi, konkrétně: hlavní pracoviště (fakulta), katedra, pracovní pozice (doktorand, asistent, docent apod.), korespondenční email pro čtenáře; v případě doktorandů nutno připojit údaj, zda jde o interní nebo externí doktorské studium, v případě externího je nutno uvést též pracoviště autora, u interních doktorandů je nutné specifikovat katedru

 

Abstrakt musí jasně definovat vytyčený problém a jeho kontext, hlavní cíle příspěvku a výsledný závěr nebo zjištění.

 

Texty příspěvků musejí být formátovány (včetně poznámkového aparátu a citací) podle požadavků redakce, blíže viz www.jurisprudence.cz.

Autoři, kteří jsou studenty doktorského studia, by měli v emailu se zaslaným příspěvkem uvést jméno lektora příspěvku, případně připojit jeho dobrozdání k publikaci. Lektorem musí být někdo z docentů nebo profesorů daného oboru. Nemusí být nutně ze stejného pracoviště.

 

Jurisprudence je registrována pod ISSN 1802-3843.