Specializační moduly

Specializační moduly

Obsah:

I. Pravidla přiznávání specializačních modulů

II. Kdy a jak se specializační modul nahrává do Informačního systému?

III. Jak se budou specializační moduly zobrazovat na dodatku k diplomu?

IV. Seznam modulů

 

Studijní program poskytuje univerzální kvalifikaci v rámci svého jediného oboru právo, v jehož rámci je však možné se v průběhu studia rozhodnout pro určitou specializaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou sdruženy do specializačních modulů. Specializační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze kterých se skládají. Absolvované specializační moduly jsou uvedeny na dodatku k diplomu. 

 

 I. Pravidla přiznávání specializačních modulů 

1. Modul se přizná v roce dosažení modulových předmětů podle podmínek stanovených v dotyčném roce.
2. Modul je přiznán v okamžiku, kdy jsou splněny minimální požadavky pro jeho splnění (nejmenší možný počet předmětů)
3. Modul se nahrává do informačního systému dle harmonogramu akademického roku (vždy 1 týden po skončení zkouškového období – pro studenty, kteří pokračují dále ve studiu).
4. Při splnění modulu v akad. roce, kdy bylo studium absolvováno, je třeba o zápis modulu požádat emailem na adrese studijní@prf.cuni.cz nejpozději do 5 dní od absolvování studia.
5. Modul, který byl již přiznán, se před ukončením studia aktualizuje tak, že se doplňují předměty, které byly dodatečně splněny
6. Specializační moduly lze přiznat pouze studentům studujícím podle nové akreditace (studující podle studijního plánu HPRAVO5 a HPRAVO2017), tj. nelze je přiznat studentům kteří studují studijní program podle staré akreditace (tj. podle studijního plánu HPRAVO2).

 II. Kdy a jak se specializační modul nahrává do Informačního systému? 

Vzhledem k tomu, že pro splnění modulu není rozhodné, kdy jej někdo začal plnit, nýbrž to, kdy jej skutečně splnil, jsou vždy směrodatné podmínky pro splnění modulů v době, kdy se modul přiznává. Konkrétně to např. znamená, že se v akademickém roce 2018/2019, bude přiznání modulu řídit skladbou modulů tak, jak byly vyhlášeny na webu pro tento akademický rok. Jestliže tak budou splněny podmínky modulu v roce 2018/2019, bude modul s výhradou je-li součástí modulu  předmětů SVOČ, který je popsán níže, zapsán automaticky. Obdobně to bude platit i v dalších akademických letech. Nahrávání specializačních modulů se uskuteční v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku.

V případě, že usilujete o splnění Specializačního modulu „Evropské právo“, přičemž jste splnili některé z předmětů, které se zabývají Evropským právem, nejsou však výslovně uvedeny v demonstrativním výčtu, který je uveden u modulu Evorpského práva, tj. :

„Tvoří jej předměty ……… a předměty z jiných modulů, které se explicitně věnují převážně evropské dimenzi – např. Sociální politika v evropských zemích, Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Právo životního prostředí EU, Evropské mezinárodní právo soukromé, Evropské veřejné právo I. a II., SVOČ“ je třeba, aby o přiznání modulu rozhodl jeho garant. Za tímto účelem je třeba vyplnit zvláštní žádost, kterou naleznete pod tímto odkazem spolu se vzorem.

 

 III. Jak se budou specializační moduly zobrazovat na dodatku k diplomu?

Nahrání konkrétního specializačního modulu se prakticky projeví vždy tak, že Vám do informačního systému bude závazně zapsán předmět s názvem „Specializační modul: xxx“

Tyto moduly se pak budou následně zobrazovat na dodatku Vašeho diplomu následujícím způsobem:

- Bude vybrán modulový předmět, který bude v tabulce předmětů zvýrazněn, aby sloužil jako nadpis skupiny
- pod ním budou vytištěny splněné předměty z modulu, a sice v pořadí, jak jste tyto předměty splnili
- pokud bude některý předmět spadat pod více modulových předmětů, bude vypsán pouze u prvního z nich
- takto budou vypsány postupně všechny modulové předměty

Pokud zbydou nějaké „nezařazené“ předměty, budou vypsány opět v pořadí dle plnění na konci seznamu předmětů.

 

 IV. Pro akademický rok 2019/2020 a 2020/2021jsou vyhlášeny tyto moduly: 

 

Právněteoretický a právněfilozofický (garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.)

Tvoří jej předměty: Právní filozofie, Teorie interpretace práva, Logika pro právníky, Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů*, Právní informační systémy, Čtení k právnímu a politickému myšlení, Teorie právnických osob, Tvorba a interpretace zákonů - teorie a praxe, Právo a právní praxe, Vědecký seminář z teorie práva, SVOČ: Právní teorie a právní filozofie

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat vědecký seminář a 3 další předměty ze seznamu.

Právněhistorický (garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Dějiny právnického stavu a právnických profesí, Vývoj československého práva v letech 1948-1989, Vybrané kapitoly z  amerických právních dějin, Vybrané kapitoly z německých právních dějin, Vývoj anglického práva, Právní systémy Dálného východu, Dějiny daní a poplatků, Úloha kodifikací v právních dějinách, Kořeny evropské integrace, Právní dějiny Univerzity Karlovy, Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky, Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie, Historické kořeny menšinové problematiky, Právní systémy zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky*, SVOČ: Právní historie, vědecké semináře katedry právních dějina a ústavu právních dějin mimo vědecké semináře z církevního, konfesního a římského práva

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu, z toho alespoň jeden z těchto 2 předmětů: Dějiny právnického stavu a právnických profesí a Vývoj československého práva v letech 1948-1989.

Církevní právo (garanti: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák LL.M., Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Církevní právo, Právní dějiny církví, Manželské a procesní právo církevní, Správní a majetkové právo církevní, Konfesní právo, Vědecký seminář z církevního a konfesního práva, SVOČ: Církevní právo, Vědecký seminář - Právo a Bible

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat tyto předměty: Církevní právo, Právní dějiny církví, Manželské a procesní právo církevní, Správní a majetkové právo církevní, Konfesní právo.

Ústavněprávní (garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.)

Tvoří jej předměty: Vývoj československého ústavního a politického systému, Ochrana občanských a lidských práv, Právo a bezpečnost státu, Ústavní systémy, Ústavní soudnictví, Volební právo a volební systémy, Proměny státnosti v procesu europeizace, stáž v Parlamentu, vědecké semináře katedry, SVOČ: Ústavní právo

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Právo a ekonomie (garant: doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Právo a ekonomie v legislativní a soudní praxi, Law and Economics: Legislative and Judicial Applications, Ekonomická analýza práva obchodních korporací, Economics of Power, Wealth, and Poverty, Ekonomie veřejného sektoru, Úvod do společenskovědní metodologie pro právníky, Empirical Legal Studies, Ekonomická analýza hospodářské soutěže, Hospodářská politika, Dějiny ekonomického myšlení, Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi, Soutěžní právo EU, SVOČ: Právo a ekonomie

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy (garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, Diplomatické právo, protokol a společenská eti­keta, Mezinárodní právo trestní, Postavení mezinárodního práva v srovnávací perspektivě, Právní režimy mezinárodních prostorů, Mezinárodní vztahy po roce 1945*, Mezinárodní řešení sporů, Právo mezinárodních organizací, Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení, Právo mezinárodních smluv, Základy mezinárodního ekonomického práva, Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva, Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva I., Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního práva II., FDI moot court, Jessup (moot court), Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR I. a navazující II.,   SVOČ: Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Právních dovedností (garant: JUDr. Michal Urban, Ph.D.)

Tvoří jej předměty:
Profesní etika v právní teorii a praxi, Mediální příprava pro právníky, Komunikační a presentační dovednosti, Právní psaní, Rozhodčí řízení, Mediace a další alternativní metody řešení sporů, Letní škola mediace, Letní škola - Základy business mediace, Mediation as International Disputes Resolution, Negotiation as Dispute Resolution, Právo a cestovní ruch, Sportovní právo I., Odborná praxe - praxe ve sportovních asociacích, Teorie a praxe simulovaných soudů, Mooting skills (Moot court a dovednosti s ním spojené), Letní praxe I. a II., Odborná praxe - návštěvy soudních jednání, Odborná praxe - praxe na soudech I. (civilní úsek), Odborná praxe - praxe na soudech II. (trestní úsek), Odborná praxe - praxe na soudech III. (obchodní úsek), Odborná praxe - praxe na soudech IV. (Vrchní soud v Praze), Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství, Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze či Magistrátu HMP, Odborná praxe - praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK, Odborná praxe - praxe v Kanceláři ombudsmana pro zdraví I. a II., Odborná praxe - praxe v elektronické právní poradně, Právo a právní praxe I. a II., Ochrana lidských práv v teorii i praxi I. a II., Teorie a praxe antidiskriminačního práva I. a II., Odborná praxe - praxe na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odborná praxe – praxe v oblasti zdravotnického práva, Úvod do simulovaných soudů v kontextu lidských práv, Odborná praxe – praxe v oblasti ochrany lidských práv, Odborná praxe – praxe na Ministerstvu obrany, Odborná praxe - praxe na soudech V. (správní úsek), Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law), Odborná praxe - praxe na středních školách I., II. a III. (Street Law), SVOČ: Právní dovednosti.

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 6 předmětů ze seznamu.

Autorské právo a práva průmyslová (garant: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Mediální právo, Právo duševního vlastnictví I. a II., SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat všechny povinně volitelné předměty a napsat SVOČ z oboru Autorské právo a práva průmyslová.

Evropské právo (garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Europeizace trestního práva, Ústavní právo EU, Harmonizace práva v EU, Soutěžní právo EU, Evropské právo procesní, Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti, Comparative constitutional law in relation to EU law, Central and Eastern European Moot Court Competition, European Law moot Court Competition, Mooting Skills – příprava na moot courts v evropském právu, SVOČ: Evropské právo a předměty z jiných modulů, které se explicitně věnují převážně evropské dimenzi – např. Sociální politika v evropských zemích, Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Evropské mezinárodní právo soukromé, Evropské veřejné právo I. a II.

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu, z nichž minimálně 2 předměty jsou garantované katedrou evropského práva.

Pracovní právo (garant: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Pracovní právo v aplikační praxi, Pracovní právo v aplikační praxi – soukromoprávní aspekty*, Pracovní právo v aplikační praxi – veřejnoprávní aspekty*, Politika zaměstnanosti a personální řízení, Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání, Pracovněprávní spory – případové studie, Moot court - pracovní právo, Ochrana osobních údajů se zaměřením zejména na pracovněprávní vztahy, Specifické otázky kolektivního pracovního práva, SVOČ: Pracovní právo

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu nebo 3 předměty a SVOČ.

Právo sociálního zabezpečení (garantka: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.)

Tvoří jej předměty: Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Sociální politika v evropských zemích, Sociální právo EU, Sociální zabezpečení v evropských zemích, Rodinná politika, SVOČ: Právo sociálního zabezpečení

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu nebo 3 předměty a SVOČ.

Občanské právo hmotné (garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.)

Tvoří jej předměty: Bytové právo, Katastr nemovitostí, Právní ochrana dítěte, Ochrana přirozených práv člověka, Ochrana spotřebitele, vědecké semináře, SVOČ: Občanské právo hmotné

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 3 předměty ze seznamu nebo 2 předměty a SVOČ.

Občanské právo procesní (garantka: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Právnická povolání v justici, Insolvenční právo, Soudní rozhodnutí ve věcech civilních, Nesporná řízení v právní praxi a teorii, Odborná praxe - praxe na soudech I., SVOČ: Občanské právo procesní, vědecké semináře

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 3 předměty ze seznamu nebo 2 předměty a SVOČ.

Obchodněprávní (garantka: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.)

Tvoří jej předměty: Právo cenných papírů, Soutěžní právo, Obchodně právní praktikum, Obchodní právo v případových studiích, Bankovní obchody, Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance), Důsledky úpadku obchodní korporace na její správu, Veřejné zakázky, Odborná praxe - praxe na soudech III., Soutěžní právo a liberalizace síťových sektorů v Evropě, Práce s obchodní judikaturou, Evropské mezinárodní právo soukromé, International Commercial Arbitration Moot, Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I, Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods II, Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě, Mezinárodní mediální právo, Fúze a akvizice, Právo ochrany hospodářské soutěže, Startupy a venture kapitálové transakce, Právo proti nekalé soutěži, SVOČ: Mezinárodní právo soukromé a SVOČ: Obchodní právo

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu, nebo 3 předměty ze seznamu a SVOČ

Trestní právo, kriminologie, kriminalistika (garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.)

Tvoří jej předměty: Rozhodnutí ve věcech trestních, Domácí násilí, Odborná praxe – praxe na soudech II, Odborná praxe – praxe na státním zastupitelství, Kriminalistika, Kriminologie I. a II., Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Soudní psychologie, Soudní lékařství, Soudní psychiatrie a soudní sexuologie, Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost, Europeizace trestního práva, Vědecký seminář z trestního práva, SVOČ: Trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Správní právo (garantka: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.)

Tvoří jej předměty: Veřejná správa – činnost a organizace (správní věda), Správní soudnictví v evropských zemích, Legislativní funkce vlády a veřejné správy, Policejní právo, Jaderné právo, Právo na informace, Rozhodovací procesy ve stavebním právu, Správní trestání, Veřejnoprávní úprava podnikání, Migrační právo, Regulace telekomunikací*, Organizace a činnost územní samosprávy, Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht, International Administrative Law, Právní meze hazardních her, Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze či Magistrátu HMP, Odborná praxe - praxe na soudech V. (správní úsek), SVOČ: Správní právo

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Finanční právo fiskální – rozpočtové právo a daňové právo (garantka: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.)

Tvoří jej předměty: Rozpočtové právo, Daňové právo procesní, Finanční věda a daňová teorie, Dějiny daní a poplatků, Finanční hospodaření samosprávných územních celků, Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy, Účetnictví pro právníky, Účetní právo, Akviziční financování v praxi, SVOČ: Finanční právo fiskální – rozpočtové právo a daňové právo, Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA*, Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků*

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat předměty Rozpočtové právo, Daňové právo procesní a Finanční věda a daňová teorie a dále nejméně jeden další předmět ze seznamu.

Finanční právo nefiskální – bankovní právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu (garantka: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.)

Tvoří jej předměty: Bankovní právo, Pojišťovací právo, Finanční věda a daňová teorie, Vybrané otázky kapitálového trhu, Bankovní obchody, Právo cenných papírů, Účetnictví pro právníky, Účetní právo, Akviziční financování v praxi, SVOČ: Finanční právo nefiskální – bankovní právo, pojišťovací právo a právo finančního trhu

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat předměty Bankovní právo, Pojišťovací právo a Finanční věda a daňová teorie a dále nejméně jeden další předmět ze seznamu.

Právo a ekologie (garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Mezinárodní právo životního prostředí, Právo životního prostředí Evropské unie, Zemědělské právo, Pozemkové právo, Praktikum z pozemkového práva, Horní, energetické a atomové právo, Mořské a vodní právo, Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí, Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí, SVOČ: Právo a ekologie

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Zdravotnické právo (garant: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Zdravotnické právo I. a II., Zdravotnické právo – případové studie, Odborná praxe - praxe v Kanceláři ombudsmana pro zdraví I, Odborná praxe - praxe v Kanceláři ombudsmana pro zdraví II, vědecký seminář, SVOČ: Zdravotnické právo

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat všechny 3 povinně volitelné předměty.

Lawyering Skills (garantka: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Essentials of Legal Writing, LW-Basics of commercial transactions, Presentation Skills for Lawyers I., Anatomy of Business Transaction - negotiation skills, Translating Czech civil law into English, Translating Czech criminal law into English, Translating Czech Company law into English, Legal Reasoning: First Amendment case law, Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context, Equity and Trust 

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu. 

Právo ve společenskovědním kontextu (garant: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: Diskriminace a právo, Gender a právo*, Mediální příprava pro právníky, Politický kontext soudní moci I., Politický kontext soudní moci II., Právo a film, Právo a literatura, Právo v kontextu, Právo v kontextu I.*, Právo v kontextu II.*, Profesní etika v právní teorii a praxi, Proměny české společnosti od listopadu 1989, Psychologický seminář, Psychologie pro právníky, Sociální psychologie, Sociologické teorie společnosti*, Sociologický seminář*, Sociologie pro právníky, Sociologie vědění a jazyk práva*, Společnost a právo v muslimských zemích, Srovnávání v právu, Proměny české společnosti od listopadu 1989 do dneška II., Komunální politika: teorie a praxe, Sociologie a aktuální problémy práva a politologie, Vědecký seminář katedry politologie a sociologie, Vědecký seminář Přechody k demokracii, Vědecký seminář Ústava mezi právem a politikou, Vybrané otázky politického myšlení, Právo a umění, Čtení sociologických textů, Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století – Montesquieu, Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století - B. Constant, A. de Tocqueville, SVOČ: Politologie a sociologie 

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu, přičemž jeden z těchto předmětů musí být Psychologie pro právníky či Sociologie pro právníky. 

Finance a podnikání (garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová CSc.)

Tvoří jej předměty: Podnikové a manažerské finance, Ekonomika a řízení podniku, Ekonomická analýza práva obchodních korporací, Kapitálové trhy a burzy, Regulace finančních trhů, Financial markets regulation in light of financial crisis, Etika v podnikání, Ekonomická analýza hospodářské soutěže, 
Účetnictví pro právníky, SVOČ: Finance a podnikání.

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu. 

Legislativní (garant: JUDr. Ing. Josef Staša CSc.)

Tvoří jej předměty: 
(Skupina A) Legislativní technika, Legislativní funkce vlády a veřejné správy, Tvorba a interpretace zákonů - teorie a praxe 
(Skupina B) Evropská dimenze legislativního procesu, Harmonizace práva v EU
(Skupina C) Kritické úvahy o legislativě, Parlament ČR : teorie a praxe,  Odborná praxe - praxe na legislativních útvarech

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat dva předměty ze skupiny (A), jeden předmět ze skupiny (B) a jeden předmět ze skupiny (C) 

Lidskoprávní (garant: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. )

Tvoří jej předměty: 
(Skupina A) Case-Law of the European Court of Human Rights (dříve Ochrana lidských práv v postkomunistických zemích s přihlédnutím k judikatuře ESLP), Evropská ochrana lidských práv, Mezinárodněprávní ochrana lidských práv, Mezinárodní humanitární právo, Mezinárodní právo trestní

(Skupina B) Lidskoprávní moot court, Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR I., Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR II., SVOČ: Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat alespoň tři předměty ze skupiny (A) a alespoň jeden předmět ze skupiny (B).

Migrační právo (garantka: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.)

Tvoří jej předměty: 
Teoretické: Azylové a uprchlické právo (dříve Teorie a praxe azylu a uprchlictví), Migrační právo, Migrace a sociální právo, Právní ochrana národnostních menšin, Historické kořeny menšinové problematiky
Praktické: Odborná praxe-praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů, Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na migrační právo, Odborná praxe – praxe v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Odborná praxe-praxe na Ministerstvu vnitra ČR I, Odborná praxe-praxe na Ministerstvu vnitra ČR II 
Dovednostní: Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva, Simulovaná rada Evropské unie, Simulace v oblasti uprchlického a migračního práva.
Vědecké: SVOČ: Migrační právo

Pro absolvování modulu je nutno splnit:
1. z předmětů teoretických: Azylové a uprchlické právo a Migrační právo, dále pak
2. alespoň jeden z předmětů Migrace a sociální právo, Právní ochrana národnostních menšin a Historické kořeny menšinové problematiky, dále
3. alespoň dva z prakticky orientovaných předmětů (odborné praxe), a 
4. jeden z dovednostních, anebo jeden z vědeckých

Římskoprávní (garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.)

Tvoří jej předměty: Kořeny římského práva, Římské právo - exegeze, Recepce římského práva, Římskoprávní základy věcných práv, SVOČ: Římské právo, SVOČ: Právní historie*, vědecké semináře katedry z římského práva

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Grundlagen des deutschen Rechts (garant: Dr. iur. Martin Paus M.A.)

Tvoří jej předměty:
(Skupina A) Grundlagen des deutschen Rechts I, Grundlagen des deutschen Rechts II, Grundlagen des deutschen Rechts III, Grundlagen des deutschen Rechts IV
(Skupina B) Fallkolloquium Europarecht I., Der deutsche Zivilprozess I., Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag, Aktuelle Rechtsprobleme im Vergleich: Deutschland - Tschechien

Pro absolvování modulu je nutno absolvovat alespoň čtyři předměty ze seznamu, z toho alespoň dva předměty ze skupiny (A)

Právo ICT (garant: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.)

Tvoří jej předměty:
Právo informačních a komunikačních technologií I, Právo informačních a komunikačních technologií II, Právo nových technologií, Odborná praxe – praxe v oblasti práva ICT, Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnost, Právo elektronických komunikací

Pro absolvování modulu je třeba absolvovat předměty Právo informačních a komunikačních technologií I, Právo informačních a komunikačních technologií II a další dva předměty ze seznamu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  * Předměty označené hvězdičkou jsou součástí modulu, pokud je student splnil v ak. roce 2018/19 a dříve.