Platforma "Nenech to být" v otázkách a odpovědích

Platforma "Nenech to být" v otázkách a odpovědích

Jak podat podnět? 

Chcete podat podnět? Kliknětezde. Po přesměrování vyberte kategorii „Moje organizace“ a zadejte přístupový kód (PFombudsman). Po zadání kódu vstoupíte do formuláře pro Právnickou fakultu UK a můžete popsat, s čím přicházíte. Váš podnět bude řešen co nejdříve. 

Po vstupu do platformy: 

 • Zvolte “Moje organizace” a zadejte přístupový kód.  
 • Zvolte, komu chcete poslat podnět. 
 • Do textového pole co nejsrozumitelněji a nejdetailněji popište, co je podstatou Vašeho podnětu. Lze vkládat i textové či obrazové přílohy. 
 • Vyberte, zda podnět odešlete pod svým jménem, nebo anonymně.  
 • Odešlete podnět. Systém vygeneruje číselný klíč, který si lze opsat či stáhnout. Pro další řešení podnětu je nezbytné, abyste si číselný klíč uložili. Umožňuje Vám totiž vrátit se k podnětu, sledovat, kdy s ním někdo pracoval, doplnit informace i komunikovat skrze zprávy s osobou, která podnět vyřizuje. Pokud si klíč zapomenete uložit, je alternativně možné podat nový podnět s vysvětlením a v komunikaci pokračovat tam. 

 

Kdo může podat podnět? 

Podnět může podat kdokoli z fakulty (zaměstnanci, vyučující, vědečtí pracovníci i studující).  

 

Čeho se podnět může týkat? 

Podnět se může týkat jakékoli věci související s naší fakultou, kterou autor podnětu považuje za důležitou. Hlavním cílem platformy je řešit stížnosti na nevhodné nebo neetické chování členů akademické obce a zaměstnanců. 

 

Komu podnět adresovat?  

Podnět může směřovat k jednomu z následujících adresátů  

 • děkan,
 • proděkanka pro magisterské studium, 
 • zástupkyně akademických pracovníků v akademickém senátu,
 • zástupkyně studentů v akademickém senátu.     

Je na každém podateli, na koho z výše uvedených osob se obrátí. Doporučujeme vycházet z toho, jaké oblasti se podnět týká, můžete se však obrátit i na toho, v koho máte největší důvěru. Uvedené nastavení je dočasné do chvíle, než bude vytvořena a naplněna pozice ombudsmana PF UK, který bude v budoucnu podněty řešit.  

 

Jak bude podnět vyřízen?  

Způsob vyřízení podnětu bude stanoven podle toho, co je jeho obsahem.  

Podněty konkrétní povahy, týkající se např. jednání konkrétní osoby, budou prověřeny a bude naší snahou najít řešení situace. V součinnosti všech zainteresovaných stran je možné dále postupovat například rozhovorem s osobou, proti níž podnět směřuje, či mediací (vždy ale po předchozím souhlasu autora podnětu s postupem). 

Úkolem systému není vést vyšetřování ani provádět dokazování v rozsahu běžném např. pro soudní řízení. V rámci vyřizování podnětu ale bude nezbytné zjistit stanovisko všech zúčastněných osob a ověřit okolnosti, které oznamovatel považoval za závažné.  

Podněty obecné povahy, týkající se např. pracovního prostředí na fakultě, budou prověřeny do takové míry, do jaké je to možné s ohledem na jejich obecnost, a mohou posloužit pro přijímání systémových opatření. 

V obou případech tak budou činěny kroky směřující k vyřešení situace.  

 

Kdo bude mít přístup k obsahu podnětu?  

Systém NNTB spravuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy a provozovatel systému nemá k datům přístup.  

K podnětu má přístup pouze osoba, jíž je podnět adresován. Se souhlasem toho, kdo podnět podal, může být obsah podnětu za účelem jeho řešení sdělen dalším osobám (např. děkanovi, pokud je podnět směřován člence akademického senátu a vyžaduje přijetí dalších opatření). 

 

Je možno podat podnět anonymně? 

Snažíme se vytvořit prostředí, v němž se nikdo nebude muset obávat podat podnět svým jménem. Rozumíme tomu, že v některých případech podatel nebude chtít sdělit své jméno, a akceptujeme i podněty podané anonymně. V některých případech nicméně anonymní forma podnětu může zkomplikovat nebo i znemožnit jeho prověření. Vyhrazujeme si také právo ověřovacími otázkami zkontrolovat, zda tazatel skutečně pochází z naší akademické obce.  

   

  Co se děje po podání podnětu? 

  Adresát podnětu obdrží e-mail s upozorněním na nový podnět. Co nejdříve začne podnět řešit, komunikovat s Vámi a postupovat podle povahy podnětu. Každý z adresátů je vázán mlčenlivostí, všechny podněty jsou archivovány a jejich množství i povaha jsou pravidelně vyhodnocovány. 

   

  Principy práce s podněty: 

  • Důvěra. Cílem je nastavit systém, v němž se lidé nebojí napsat o svých problémech. 
  • Otevřenost. S podnětem může přijít kdokoliv. Podněty jsou přijímány neanonymní i anonymní (podle rozhodnutí autora podnětu). 
  • Rychlost. Naší snahou bude řešit podněty v nejkratších možných lhůtách a průběžně podatele informovat o vývoji.  
  • Diskrétnost. Celý systém funguje na zásadě přísné mlčenlivosti, která neplatí jen tehdy, je-li to s podatelem výslovně odsouhlaseno.  
  • Presumpce neviny. Ctíme zásadu presumpce neviny, což ale neznamená, že se nesnažíme zjistit, co se ve skutečnosti událo. Uděláme vše proto, abychom podnět řádně vyřešili.