Doktorské studium

Doktorské studium

Doktorské studium (Ph.D.)

Právní úprava: Zákon o vysokých školách (zákon č.111/1998 Sb.), Statut Univerzity Karlovy, Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy, Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“ je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Studium probíhá především formou konzultací se školitelem, popř. s dalšími akademickými pracovníky fakulty. Student se účastní nabízených přednášek, kolokvií, seminářů a konferencí pořádaných katedrami (ústavy) či fakultou. Studovat lze ve formě kombinované nebo prezenční.

Studium se koná v těchto oborech (podle akreditace MŠMT):

 • Právní dějiny a římské právo
 • Obchodní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • Teorie, filozofie a sociologie práva
 • Evropské právo
 • Trestní právo, kriminologie a kriminalistika
 • Ústavní právo a státověda
 • Finanční právo a finanční věda
 • Mezinárodní právo
 • Občanské právo (včetně civilního procesu, rodinného práva a práv k nehmotným statkům)
 • Správní právo a správní věda
 • Právo životního prostředí

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. Návrh ISP sestaví student po dohodě se svým školitelem ve studijním informačním systému v termínu daném harmonogramem akademického roku. Prostřednictvím studijního informačního systému postoupí tento návrh školiteli.

Pokud školitel s návrhem ISP vysloví souhlas, předá jej prostřednictví studijního informačního systému ke schválení oborové radě. Oborová rada na svém zasedání posoudí návrh ISP, který jí byl předán. Pokud oborová rada vysloví s návrhem ISP souhlas, zaznamená pověřená osoba tuto skutečnost prostřednictvím studijního informačního systému, včetně hodnocení návrhu ISP oborovou radou.

Hodnocení a kontrola plnění ISP studenta probíhá každoročně v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku pro doktorské studium. Student vytvoří a předá svému školiteli ve studijním informačním systému (SIS) návrh hodnocení průběhu studia, který školitel předá v SISu oborové radě. Oborová rada projedná návrh hodnocení průběhu studia a schválí na základě něj hodnocení průběhu studia.

Obligatorní součástí schváleného ISP každého studenta jsou tyto zkoušky, obhajoba disertační práce a publikace:

 • Obecné základy právní vědy (zkoušky probíhají v termínech listopad, červen)
 • Zkoušky ze dvou světových jazyků – volba výběru náleží studentovi. Zkoušky se konají z těchto jazyků: anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Termíny zkoušek se stanovují průběžně.
 • Státní doktorská zkouška (zkoušky probíhají v termínech říjen, leden, červen)
 • Obhajoba disertační práce
 • Publikace – student studující v kombinované formě studia uvede minimálně jeden zamýšlený publikační výstup, student studující v prezenční formě studia uvede minimálně dva (rok plnění záleží na studentovi).

Konkrétní lhůty pro složení těchto zkoušek si stanoví student v ISP, nejpozději však do konce třetího roku studia.

Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit až po splnění zkoušky z obecných základů právní vědy a dvou světových jazyků. Lhůtu pro její složení určí školitel v ISP. Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce odevzdá student přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zprávu školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem.

Podobu disertační práce určují Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Název disertační práce se při odevzdání nesmí odchylovat od názvu práce zadané v ISP studenta. Schválený název disertační práce se vkládá do studentského informačního systému.

V ISP se dále uvádí, jak bude student provádět vědecko-výzkumnou a publikační činnost pod vedením školitele, způsob jeho zapojení do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti katedry a zda v průběhu studia uskuteční studijní pobyt v zahraničí.

Studium v doktorském studijním programu se ukončuje úspěšnou obhajobou disertační práce.

Standardní doba doktorského studia je 3 roky; po tuto dobu lze studovat v prezenčním studiu.  Maximální doba doktorského studia v kombinované formě činí 8 let.

Nejkratší doba možného přerušení studia je jeden semestr (šest měsíců). Po dobu přerušení nemá dotyčný práva a povinnosti studenta. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia. Studium lze přerušit z důvodu rodičovství, kdy se doba přerušení studia v tomto případě do maximální doby studia nezapočítává.

Absolventům studia je udělen titul Ph.D.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky nejpozději do 30. dubna.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny na vývěsce studijního oddělení nebo na webových stránkách fakulty.

Další informace podává studijní oddělení Právnické fakulty, referentka pro doktorské studium.

Aktuality