ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA pro konání 3. a 4. části SZZK v budově fakulty

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA pro konání 3. a 4. části SZZK v budově fakulty

SZZK 7. – 27. 1. 2021

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 bude možné konat SZZK kontaktní formou za těchto pravidel:

ČÁST I

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. Student, zkoušející a případně veřejnost se smí účastnit pouze při splnění následujících podmínek:
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • student a veřejnost předloží zkušební komisi písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů - viz příloha formát  A4 a příloha formát A5
 2. V položce „Poznámka“ v čestném prohlášení bude moci student (nikoliv veřejnost) uvést, že příznaky, jež lze případně zaměnit s příznaky virového onemocnění, jsou projevem chronického onemocnění (např. alergie, astmatu nebo jiných diagnóz), kterými trpí pravidelně.
 3. Každá z místností bude vybavena tekutým desinfekčním prostředkem.
 4. Zástupce veřejnosti bude do zkušební místnosti vpuštěn po předložení vyplněného a podepsaného čestného prohlášení.
 5. Státní závěrečné zkoušky včetně účasti veřejnosti budou probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, která budou v ČR, resp. v Praze v danou dobu platná.

 

ČÁST II

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

 1. Studijní oddělení vytvoří harmonogram časů jednotlivých studentů přihlášených na termín státní závěrečné zkoušky. Tento harmonogram bude zveřejněn na internetových stránkách fakulty nejpozději do 18:00 hod. předchozího pracovního dne. Studenti se budou dostavovat do budovy 15 minut před uvedeným časem.
 2. Losování komisí (tj. přiřazování skupin studentů k jednotlivým zkušebním komisím losem) se bude konat vždy v 8:00 hod. a 13:00 hod. v učebně č. 303 a bude streamováno na fakultní kanál Youtube. Losování provede proděkanka nebo jí pověřený akademický pracovník fakulty za přítomnosti příslušné studijní referentky, studentů a veřejnosti.
 3. Studenti uvedení v harmonogramu ve skupině jako první se dostaví k losování v učebně č. 303 nejpozději v 8:00 hod., resp. 13:00 hod.
 4. Po losování bude rozpis komisí a studentů doplněn v harmonogramu na webu fakulty a na nástěnkách vedle zkušebních místností.
 5. Studenti další v pořadí se dostaví v čase dle harmonogramu do učebny č. 303. Proděkanka nebo jí pověřený akademický pracovník fakulty ověří totožnost studentů a ti si postupně za dohledu proděkana nebo jím pověřené osoby vylosují své otázky ze všech předmětů a košů příslušné části SZZK. Losování otázek a příprava bude probíhat přímo v učebně č. 303.
 6. První student si losuje své otázky cca 15 minut po losování komisí, tj. v 8:15 hod. pro dopolední zkoušení a 13:15 hod. pro odpolední zkoušení, a bude mít po vylosování otázek alespoň 40 minut na přípravu. Samotné zkoušení komisí začne v dopoledním bloku v 9:00 hod. a v odpoledním bloku ve 14:00 hod.
 7. V učebně č. 303 bude zajištěn po celou dobu dohled z řad doktorandů a budou tam k dispozici seznamy otázek pro jednotlivé předměty SZZK a předepsané právní předpisy.
 8. Člen komise dojde do učebny č. 303 a vyzvedne si studenta prvního v pořadí, jemuž uplynulo 40 minut na přípravu. Časový limit na zkoušení jednoho studenta je 50 minut (včetně porady a vyhlášení výsledku). Jakmile komise ukončí zkoušení studenta, ten zkušební místnost na nezbytnou dobu opustí, aby se komise mohla poradit o výsledném hodnocení. Poté studenta pozve zpět do místnosti a vyhlásí výsledek. Obdobně se bude postupovat i u dalších studentů v pořadí, kteří si rovněž budou losovat otázky v učebně č. 303 a nikoliv u příslušné komise.
 9. Čestná prohlášení podle bodu 1 písm. d) přebírá od zkušební komise a uchovává studijní oddělení po dobu 1 roku, přičemž dodržuje pravidla pro ochranu osobních údajů.
 10. A na závěr malé připomenutí. K tomu, abyste mohli státní zkoušku konat, je třeba, abyste získali 300 kreditů, splnili předmět Diplomový seminář z příslušného tematického okruhu a splnili všechny ostatní studijní povinnosti (tj. absolvovat předměty jedné podskupiny ze skupiny jazykových PVP, získat příslušný počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP). Pouze v takovém případě můžete skládat státní zkoušku. V informačním systému v modulu Termíny zkoušek – přihlašování / Státní závěrečné zkoušky musíte mít u příslušné státní závěrečné zkoušky informaci "Podmínky splněny dne: XX. XX. XXXX." Jakmile se tato informace zobrazí, znamená to, že můžete skládat státní zkoušku.

PŘIHLÁSIT SE V SIS NA VOLNÝ TERMÍN SZZK JE MOŽNÉ NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED PŘÍSLUŠNÝM TERMÍNEM. Odhlásit se z termínu je možné do 10:00 hod. 1 pracovní den před příslušným termínem.