Přihlašování na podzimní termíny státních zkoušek začíná 2. 6. 2021

Přihlašování na podzimní termíny státních zkoušek začíná 2. 6. 2021

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás  informovali, že  přihlašování na zářijové termíny státních zkoušek začne 2.června 2021 ve 20:00 hod. Informace k elektronickému přihlašování jsou strukturovány tak, abyste nalezli odpovědi na otázky, které si můžete případně klást:

Kdo se může na 3. a 4. část státních závěrečných zkoušek přihlásit?

Na termín státní zkoušky se může přihlásit každý student, který má zapsány v informačním systému „státnicové předměty“:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.
Dále označované jako „státnicové předměty“.

Tyto předměty jsou zapisovány automaticky studijním oddělením všem studentům 5. a vyššího ročníku po zahájení akademického roku. Studentům nižších ročníků zapíše „státnicové předměty“ na požádání jejich studijní referentka. Elektronické přihlašování se nevztahuje na studenty studující podle studijních plánů  HPRAVO2 („stará akreditace“)kteří se i nadále musí přihlásit na základě listinného formuláře, a na studenty, kteří mají v době přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium.

Čím je podmíněna možnost skládat státní závěrečnou zkoušku?

Sama skutečnost, že máte zapsány státnicové předměty, ještě neznamená, že můžete skutečně skládat státní závěrečnou zkoušku. Zápis „státnicových předmětů“ Vás opravňuje pouze k tomu, abyste se přihlásili na konkrétní termín státní zkoušky. K přihlášení na termín 3. a 4. části SZK není nutné mít zapsaný Diplomový seminář a 1. a 2. část SZK.

Ale k tomu, abyste mohli státní zkoušku konat, je třeba, abyste získali 300 kreditů, splnili předmět Diplomový seminář z příslušného tematického okruhu a splnili všechny ostatní studijní povinnosti (absolvovali předměty jedné podskupiny ze skupiny jazykových PVP, získali příslušný počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP). Pouze v takovém případě můžete skládat státní zkoušku.

Studenti, kteří splnili všechny své studijní povinnosti a k úspěšnému absolvování studia jim zbývá složit 3. a 4. část státní zkoušky, se považují za studenty se „splněnými studijními povinnostmi“. To se konkrétně projeví v informačním systému tím, že se Vám v modulu Termíny zkoušek - přihlašování/Státní závěrečné zkoušky zobrazí u příslušné státní závěrečné zkoušky informace "Podmínky splněny dne: XX. XX. XXXX." Jakmile se tato informace zobrazí, znamená to, že můžete skládat státní zkoušku.

Kde jsou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních závěrečných zkoušek a kde?

Konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek jsou zveřejněny v informačním systému v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování 2“ (záložka: Státní závěrečné zkoušky) jako termíny zkoušek k předmětu:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.

Kdy bude přihlašování na termíny státních závěrečných zkoušek zahájeno, kdy bude ukončeno a jak bude probíhat?

Elektronické přihlašování k státním závěrečným zkouškám bude zahájeno 2. 6. 2021 ve 20:00. Po ukončení vypisování nových termínů na státní zkoušky (9. 6. 2021 v 16:00) se bude možné přihlašovat jen na uvolněná místa. Nové termíny již přidávány nebudou. Přihlašování bude ukončeno 1 týden před příslušným termínem státní závěrečné zkoušky. Později bude možné se z příslušné části SZK pouze odhlásit. 

Jak se ke státní zkoušce přihlašují studenti, kterým zbývá poslední pokus?

Druhého opravného termínu státní zkoušky se účastní proděkan fakulty nebo jiná osoba pověřená děkanem fakulty (SZŘ UK, čl. 9, odst. 12). Studenti, kterým zbývá poslední pokus na vykonání státní závěrečné zkoušky se přihlašují pouze na termíny, které jsou vypsány pro druhý opravný pokus. Týká se to i studentů, kterým některý pokus propadl a zbývá jim už pouze pokus poslední.

Jak se ke státní zkoušce přihlašují studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním závěrečným zkouškám přerušené studium?

Studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium, se mohou přihlásit od 2. 6. 2021 e-mailovou zprávou zaslanou výlučně na adresu kralova@prf.cuni.cz. Emailová zpráva však musí být odeslána nejpozději do ukončení vypisování termínů t.j. do 9. 6. 2021. Termín státní zkoušky bude všem takto přihlášeným studentům stanoven studijním oddělením a prostřednictvím IS jim bude oznámen po ukončení přihlašování k příslušné části státní zkoušky.

Je možné změnit termín státní závěrečné zkoušky, na který jste se přihlásili?

Změnu termínu konání státní zkoušky může provést pouze elektronicky sám student, a to nejpozději do ukončení přihlašování.  K tomu, aby Vás při obsazování dosud volného termínu někdo v poslední chvíli „nepředběhl", lze využít funkci „změna termínu“, která umožňuje, abyste byli odhlášeni z termínu teprve ve chvíli, kdy jste již přihlášeni na Vámi požadovaný termín.

Dokdy se lze z 3. a 4. části státních závěrečných zkoušek odhlásit?

Odhlášení ze státní zkoušky je možné nejpozději jeden pracovní den před konáním státní závěrečné zkoušky do 10:00 hodin. Jestliže budete konat státní závěrečnou zkoušku například v pondělí, je třeba se odhlásit nejpozději v pátek v 9:59 hodin. Po uplynutí lhůty k odhlášení se student může z konání státní závěrečné zkoušky pouze omluvit  podle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.  

Dokdy nejpozději musíte splnit všechny své studijní povinnosti, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky?

K tomu, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky, je nutné, aby nejpozději jeden pracovní den před konkrétním termínem státní zkoušky do 10:00 bylo v informačním systému evidováno, že jste splnili všechny své studijní povinnosti (k tomu viz: Čím je podmíněna možnost skládat státní zkoušku?). Je nutné, abyste si vy sami kontrolovali, zda je v informačním systému skutečně evidováno splnění všech studijních povinností, které jsou nutné k uzavření vašeho studia a konání státní zkoušky. Pokud nebude v IS nejpozději do 10:00 jeden pracovní den před konáním státní zkoušky evidováno splnění všech studijních povinností, budete z termínu státní zkoušky odhlášeni, i když byla studijní povinnost vykonána, avšak nebyla evidována. Pokud student splňuje podmínky pro konání státní zkoušky a na termín se bez omluvy nedostaví, termín mu propadá.

30. 9. 2021 je poslední den pro konání 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na listopadový termín promocí.

Milé studentky a milí studenti,

přejeme Vám všem, abyste se nejen úspěšně přihlásili ke státním zkouškám, ale zejména abyste je úspěšně složili a absolvovali studium na naší fakultě.

S pozdravem

Marta Chromá
Miroslav Sojka
Stanislav Potěšil
Ivana Králová