Pravidla studia (pro ak. rok 2019/2020) - HPRAVO2017

Pravidla studia (pro ak. rok 2019/2020) - HPRAVO2017

Obsah:

I.

Předměty

II.

Kredity

III.

Rekvizity

IV.

Podmínky zápisu do dalšího ročníku

V.

Absolvování studia

VI.

Státní závěrečná zkouška

VII.

Studijní předpisy

VIII.

Povinné předměty

IX.

Povinně volitelné předměty

 

1. Skupina jazykových PVP

 

2. Skupina PVP diplomových seminářů

 

3. Skupina obecných PVP

X.

Volitelné předměty

Studijní program právo a právní věda, obor právo, je pětiletý nedělený magisterský studijní program uskutečňovaný v prezenční formě studia. Konkrétní podoba tohoto studijního programu je k dispozici na úřední desce fakulty. Absolvent získává teoretický a praktický základ všech základních oborů českého práva v kontextu mezinárodního a evropského práva, v mezinárodním srovnání a v širších společenskovědních souvislostech. Vzdělání lze uplatnit jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry. V rámci studijního programu se studenti soustředí též na cizí jazyky, zejména na právní terminologii, a na zvládnutí moderních technologií. Kromě teoretického vědního základu jednotlivých právních oborů se stále větší důraz klade na využívání výukových metod založených na rozboru konkrétních případů, na aplikaci teoretických poznatků a na spolupráci s právní praxí. 

 

I. Předměty

Předměty jsou rozděleny jako:

·         povinné,

·         povinně volitelné,

·         volitelné.

Povinné předměty je nutné během studia absolvovat všechny.

Povinně volitelné předměty (PVP) jsou rozděleny do skupin, přičemž v rámci každé skupiny je možné vybírat jednu nebo více z několika studijních alternativ. Tyto alternativy spočívají v tom, že z každé skupiny je nutné získat určitý počet kreditů nebo absolvovat určitý počet předmětů.

Volitelné předměty nejsou studijním programem nijak předepsány. Je možné je využít pro získání stanoveného počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku či absolvování studia (k tomu blíže viz oddíly IV a V).

Každý povinný předmět je nutné absolvovat v ročníku, ve kterém byl předmět zapsán poprvé, nebo v ročníku bezprostředně následujícím. Nesplnění této podmínky má za následek ukončení studia. Povinně volitelné předměty (tj. i předměty ze skupiny jazykových PVP a předměty ze skupiny PVP diplomových seminářů) si lze opakovaně zapsat také pouze jedenkrát, jejich zápis však není nutný v bezprostředně následujícím akademickém roce. 

Opakování zápisu studijního předmětu vyučovaného na fakultě, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako volitelný bez možnosti opakovaného zápisu, je možné také pouze jedenkrát.

V okamžiku, kdy jsou povinné, povinně volitelné, nebo volitelné předměty závazně zapsány, nelze již jejich zápis zrušit, kromě případů, kdy nelze předmět absolvovat z důvodů na straně fakulty.

II. Kredity

Studijní program je navržen v rámci celoevropského systému kreditů ECTS. Kredity vyjadřují časovou náročnost předmětu, tedy jeho výuky a přípravy na zkoušku, zápočet, klasifikovaný zápočet či klauzurní práci.

Za absolvování každého předmětu je udělen určitý počet kreditů. Za celé studium je třeba získat minimálně 300 kreditů.

Předmětům vyučovaným na této fakultě je zpravidla přidělen následující počet kreditů:

·         povinné předměty ukončené zkouškou – 6 kreditů,

·         povinné předměty ukončené klasifikovaným zápočtem – 5 kreditů,

·         povinné předměty ukončené zápočtem – 4 kredity,

·         povinně volitelné a volitelné předměty vyučované v cizím jazyce – 4 kredity,

·         povinně volitelné předměty vyučované v češtině – 3 kredity,

·         volitelné předměty – odborné praxe – 4 kredity,

·         volitelné předměty – SVOČ – 4 kredity,

·         volitelné předměty katedry tělesné výchovy – 2 kredity, 

·         volitelné předměty ostatní – 3 kredity. 

 

III. Rekvizity

V kreditním systému studia nejsou předměty pevně zařazeny do ročníků, zápis předmětu či jeho absolvování však může být omezen prerekvizitami, korekvizitami a neslučitelnostmi. Oproti tomu záměnnostmi může být dána možnost absolvovat místo daného předmětu jiný předmět.

Prerekvizity – zápis předmětu je podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu.

Korekvizity – zápis předmětu je podmíněn současným zápisem jiného předmětu a jeho absolvování je podmíněno předchozím absolvováním tohoto jiného předmětu. Korekvizity jsou dále rozděleny:

· „Měkké“ korekvizity – Vykonat zkoušku či jinou studijní povinnost je možné i před absolvováním jiného předmětu, avšak kredity se započítají až současně s absolvováním tohoto jiného předmětu.

· „Tvrdé“ korekvizity – Vykonat zkoušku či jinou studijní povinnost a přihlásit se na ni je možné až po absolvování jiného předmětu. Tyto korekvizity jsou v tabulce povinných předmětů níže označeny hvězdičkou.

Neslučitelnosti – zápis či absolvování předmětu může být vyloučen současným zápisem či absolvováním jiného předmětu.

Záměnnosti – absolvováním předmětu je považováno za absolvovaný jiný předmět.

IV. Podmínky pro zápis do dalšího ročníku

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech - zejména v Pravidlech pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účinných od 1.10.2017, ve znění novel (dále jen POS), tj. především v čl. 3 a čl. 4.

A) Podle účinného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:

•  do 2. ročníku 55 kreditů,
•  do 3. ročníku 120 kreditů,
•  do 4. ročníku 170 kreditů,
•  do 5. ročníku 230 kreditů,
•  do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 10 kreditů pro zápis so druhého až pátého ročníku a 15 kreditů pro zápis do šestého a vyššího ročníku.

V této souvislosti je důležité, že přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku (nebudou zohledněny při kontrole pro postup do vyššího ročníku), budou se započítávat do celkového počtu kreditů.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů a povinně volitelných předmětů, které již byly zapsány opakovaně a jejichž absolvování je podmínkou absolvování studia.

Přestože zápis do vyššího ročníku začíná již 1. června, lze i po zápisu do dalšího ročníku plnit dosud nesplněné studijní povinnosti, a to až do konce zkouškového období příslušného akademického roku. Tyto studijní povinnosti budou zapsány stále v rámci dosavadního ročníku, protože zápis do dalšího ročníku je účinný vždy až od následujícího akademického roku.

Další informace, které se týkají otázek, jako jsou

• Jak se započítávají kredity za povinně volitelné předměty (PVP)?
• Je vůbec nutné k úspěšnému ukončení studia absolvovat nějaký volitelný předmět (VP)?
• Co se stane, když není úspěšně absolvován již jednou závazně zapsaný PVP?
• Proč jsou z hlediska „kreditů“ výhodnější PVP před VP?

naleznete v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.

Podrobný popis toho, jak prakticky probíhá zápis do dalšího ročníku, a podrobné informace s tím související naleznete v sekci Elektronický zápis do dalšího ročníku.
 

V. Absolvování studia

Pro absolvování studia je nutné kumulativně splnit tyto podmínky:získat souhrnně alespoň 300 kreditů,

· absolvovat všechny povinné předměty (čímž dojde k dosažení 228 kreditů),

· absolvovat předměty jedné podskupiny ze skupiny jazykových PVP (čímž dojde k dosažení 12 kreditů),

· absolvovat jeden předmět ze skupiny PVP diplomových seminářů (čímž dojde k dosažení 6 kreditů),

· získat alespoň 39 kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP a

· složit všechny čtyři části státní závěrečné zkoušky.

 

Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů celkově dojde k dosažení nejméně 285 kreditů.

Zbylých 15 kreditů je možné získat za libovolné předměty, tedy:

a) za absolvování povinně volitelných či volitelných předmětů vyučovaných na této fakultě,

b) za absolvování libovolných předmětů včetně povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů jiných studijních programů a oborů vyučovaných na ostatních fakultách univerzity; ty se považují za volitelné předměty (počet kreditů stanovený příslušnou fakultou za splnění těchto předmětů však zůstává zachován),

c) uznáním předmětů, který byly absolvovány na zahraniční vysoké škole, avšak pouze v rámci studijních pobytů, na které byl student vyslán fakultou, (tj. zejména např. – Erasmus+, nebo meziuniverzitní dohody). Tyto předměty nemusí mít jako svůj ekvivalent předmět vyučovaný na fakultě a považují se za volitelné předměty (počet kreditů ze zahraniční vysoké školy v rámci kreditního systému ECTS však zůstává zachován),

V případě studia podle doporučeného studijního plánu studium trvá 5 let. Maximální doba studia je 10 let od zápisu ke studiu na univerzitě.

VI. Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř částí:

I. část - obhajoba diplomové práce

II. část z tematického okruhu, ze kterého se koná obhajoba diplomové práce

III. část soukromoprávní z tematických okruhů občanské právo hmotné, procesní a obchodní právo

IV. část veřejnoprávní z tematických okruhů trestní, správní a ústavní právo

Pořadí skládání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky není závazně stanoveno, s výjimkou II. části, kterou je možné složit nejdříve po prvním (úspěšném či neúspěšném) pokusu složení I. části (obhajoby diplomové práce).

Část I a II se koná zpravidla v jeden den a tyto části je možné konat po získání 210 kreditů a absolvování příslušného (tematicky souvisejícícho) Diplomového semináře I ze skupiny PVP diplomových seminářů.

Část III a IV je možné konat po získání 300 kreditů a splnění všech ostatních studijních povinností.

 

VII. Studijní předpisy

Úplné znění studijních předpisů je možné nalézt zde:

·         Studijní a zkušební řád UK
http://www.cuni.cz/UK-146.html#14

·         Pravidla pro organizaci studia na PF UK
http://www.prf.cuni.cz/pravidla-pro-organizaci-studia-1404042432.html

VIII. Povinné předměty

 

předmět

kód

dopor. 
ročník

doporučený semestr

prerekvizity

korekvizity

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

České a československé právní dějiny I

HP0891

1

Z
4 kr.

                     

České a československé právní dějiny II

HP0892

1

 

Zk
6 kr.

                 

HP0891*

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I

HP0401

1

Z
4 kr.

                     

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

HP0402

1

 

Zk
6 kr.

                 

HP0401*

Teorie práva I

HP0681

1

Z
4 kr.

                     

Teorie práva II

HP0682

1

 

Z+Zk
6 kr.

                 

HP0681*

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

HP0071

1

Zk
6 kr.

                     

Státověda

HP1161

1

Zk
6 kr.

                     

Politologie

HP0631

1

Zk
6 kr.

                     

Ústavní právo I

HP1171

1

 

KZ
5 kr.

                   

Ústavní právo II

HP1172

2

   

Z+Zk
6 kr.

               

HP1161* 
HP1171*

Teorie národního hospodářství I

HP0591

1

 

Z
4 kr.

                   

Teorie národního hospodářství II

HP0592

2

   

Z+Zk
6 kr.

               

HP0591*

Mezinárodní právo veřejné I

HP0851

2

   

Z
4 kr.

               

HP1171

Mezinárodní právo veřejné II

HP0852

2

     

Zk
6 kr.

             

HP0851*

Evropské právo I

HP1322

2

   

Z
4 kr.

               

HP1171

Evropské právo II

HP1323

2

     

Zk
6 kr.

             

HP0851*
HP1322*

Občanské právo hmotné I

HP0271

2

   

Z
4 kr.

               

HP0892

Občanské právo hmotné II

HP0272

2

     

Zk
6 kr.

             

HP0271*

Občanské právo hmotné III

HP0273

3

       

Z
4 kr.

           

HP0272

Občanské právo hmotné IV

HP0277

3

         

Zk
6 kr.

         

HP0272* 
HP0273*

Občanské právo procesní I

HP0281

2

     

Z
4 kr.

             

HP0682 
HP1172

Občanské právo procesní II

HP0282

3

       

Z
4 kr.

           

HP0281

Občanské právo procesní III

HP0285

3

         

Zk
6 kr.

         

HP0281* 
HP0282*

Občanské právo hmotné a procesní – KLP

HP1000

4

           

KLP 4 kr.

       

HP0277* 
HP0285*

Obchodní právo I

HP0291

2

     

Z
1 kr.

             

HP0271

Obchodní právo II

HP0292

3

       

Z
4 kr.

           

HP1172 
HP0291

Obchodní právo III

HP0296

3

         

Zk
6 kr.

         

HP0272* 
HP0291*
HP0292*

Obchodní právo - KLP

HP3000

4

           

KLP 4 kr.

       

HP0296*

Pracovní právo I

HP0641

2

     

Z
4 kr.

             

HP0402 
HP0682 
HP1172 
HP1322
HP0271

Pracovní právo II

HP0642

3

       

Zk
6 kr.

           

HP0641*

Trestní právo I

HP0761

3

       

Z
4 kr.

           

HP0402 
HP0892 
HP0682
HP1172 
HP0852
HP0701

Trestní právo II

HP0762

3

         

Z
4 kr.

         

HP0761

Trestní právo III

HP0763

4

           

Z+Zk
6 kr.

       

HP0761* 
HP0762*

Trestní právo IV

HP0765

4

             

KLP
4 kr.

     

HP0763*

Správní právo I

HP0701

3

       

Z
4 kr.

           

HP1322 
HP0272 
HP1172 
HP0682

Správní právo II

HP0702

3

         

Z
4 kr.

         

HP0701

Správní právo III

HP0703

4

           

Zk
 6 kr.

       

HP0702* 
HP0701*

Správní právo IV

HP0805

4

             

KLP
4 kr.

     

HP0703*

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I

HP0261

4

           

Z
 4 kr.

       

HP0292 
HP0852

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II

HP0262

4

             

Zk
6 kr.

     

HP0277* 
HP0261* 
HP1323*

Finanční právo I

HP0131

4

             

Z
4 kr.

     

 

Finanční právo II

HP0132

5

               

Zk
6 kr.

   

HP0131*

Právo sociálního zabezpečení I

HP1151

4

             

Z
4 kr.

     

HP0701

Právo sociálního zabezpečení II

HP1152

5

               

Zk
6 kr.

   

HP1151* 
HP0642*

Právo životního prostředí I

HP0391

4

             

Z
4 kr.

     

 

Právo životního prostředí II

HP0392

5

               

Zk
6 kr.

   

HP0391* 

*) Takto označené („tvrdé“) korekvizity je nutné absolvovat před přihlášením na zkoušku nebo klauzurní práci.

 

 

IX. Povinně volitelné předměty

1. Skupina jazykových PVP

Ze skupiny jazykových PVP je nutné absolvovat všechny předměty z jedné podskupiny. Není možné absolvovat předměty z více podskupin.

předmět

kód

dopor. 
ročník

doporučený semestr

korekvizity

neslučitelnosti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Podskupina: Právnická angličtina

Právnická angličtina I

HP0311

2

 

 

KZ
2 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

HP0151

HP0981

HP1371

HP1381

HP0181

Právnická angličtina II

HP0312

2

 

 

 

KZ
3 kr.

 

 

 

 

 

 

HP0311

 

Právnická angličtina III

HP0316

3

 

 

 

 

KZ
3kr.

 

 

 

 

 

HP0311

HP0312

 HV0313

Právnická angličtina IV

HP0317

3

 

 

 

 

 

Zk
4kr.

 

 

 

 

HP0311

HP0312

HP0316

 HP0315

Podskupina: Právnická francouzština

Právnická francouzština I

HP0151

2

 

 

KZ
2 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

HP0311

HP0981

HP1371

HP1381

HP0181

Právnická francouzština II

HP0152

2

 

 

 

KZ
3 kr.

 

 

 

 

 

 

HP0151

 

Právnická francouzština III

HP0156

3

 

 

 

 

KZ
3kr.

 

 

 

 

 

HP0151

HP0152

 HV0153

Právnická francouzština IV

HP0157

3

 

 

 

 

 

Zk
4kr.

 

 

 

 

HP0151

HP0152

HP0156

 HP0155

Podskupina: Právnická němčina

Právnická němčina I

HP0981

2

 

 

KZ
2 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

HP0311

HP0151

HP1371

HP1381

HP0181

Právnická němčina II

HP0982

2

 

 

 

KZ
3 kr.

 

 

 

 

 

 

HP0981

 

Právnická němčina III

HP0986

3

 

 

 

 

KZ
3kr.

 

 

 

 

 

HP0981

HP0982

 HV0983

Právnická němčina IV

HP0987

3

 

 

 

 

 

Zk
4kr.

 

 

 

 

HP0981

HP0982

HP0986

 HP0985

Podskupina: Právnická španělština

Právnická španělština I

HP1371

2

 

 

KZ
2 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

HP0311

HP0151

HP0981

HP1381

HP0181

Právnická španělština II

HP1372

2

 

 

 

KZ
3 kr.

 

 

 

 

 

 

HP1371

 

Právnická španělština III

HP1396

3

 

 

 

 

KZ
3kr.

 

 

 

 

 

HP1371

HP1372

 HV1373

Právnická španělština IV

HP1397

3

 

 

 

 

 

Zk
4kr.

 

 

 

 

HP1371

HP1372

HP1396

 HP1395

Podskupina: Právnická ruština

Právnická ruština I

HP1381

2

 

 

KZ
2 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

HP0311

HP0151

HP0981

HP1371

HP0181

Právnická ruština II

HP1382

2

 

 

 

KZ
3 kr.

 

 

 

 

 

 

HP1381

 

Právnická ruština III

HP1386

3

 

 

 

 

KZ
3kr.

 

 

 

 

 

HP1381

HP1382

 HV1383

Právnická ruština IV

HP1387

3

 

 

 

 

 

Zk
4kr.

 

 

 

 

HP1381

HP1382

HP1386

 HP1385

Podskupina: Právnická italština

Právnická italština I

HP0181

2

 

 

KZ
2 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

HP0311

HP0151

HP0981

HP1371

HP1381

Právnická italština II

HP0182

2

 

 

 

KZ
3 kr.

 

 

 

 

 

 

HP0181

 

Právnická italština III

HP0186

3

 

 

 

 

KZ
3kr.

 

 

 

 

 

HP0181

HP0182

 HV0183

Právnická italština IV

HP0187

3

 

 

 

 

 

Zk
4kr.

 

 

 

 

HP0181

HP0182

HP0186

 HP0185

V případě zájmu o studium dalších jazyků je možné vybírat předměty ze skupiny obecných PVP nebo volitelné předměty.

 

2. Skupina PVP diplomových seminářů

Ze skupiny PVP diplomových seminářů je nutné absolvovat jeden předmět. Není možné absolvovat více předmětů ze skupiny.

předmět

kód

dopor.
 ročník

doporučený semestr

prerekvizity

korekvizity

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie práva

HP0002

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0681
HP0682

Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie

HP0003

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0631
HP0681
HP0682

Diplomový seminář I. z tematického okruhu právní dějiny

HP0004

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0891
HP0892
HP0071

Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo hmotné

HP0005

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0271
HP0272
HP0273
HP0277
HP1000

Diplomový seminář I. z tematického okruhu trestní právo

HP0006

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0761
HP0762
HP0763
HP0765

Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo

HP0007

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0291
HP0292
HP0296

HP3000

Diplomový seminář I. z tematického okruhu římské právo

HP0008

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0401
HP0402

Diplomový seminář I. z tematického okruhu ústavní právo

HP0009

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP1161
HP1171
HP1172

Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda

HP0035

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP1161
HP1171
HP1172

Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (obchodní právo)

HP0010

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0591
HP0592
HP0291
HP0292
HP0296
HP3000

Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie národního hospodářství (finanční právo)

HP0034

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0591
HP0592
HP0131
HP0132

Diplomový seminář I. z tematického okruhu správní právo

HP0012

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0701
HP0702
HP0703
HP0805

Diplomový seminář I. z tematického okruhu finanční právo

HP0013

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0131
HP0132

Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí

HP0014

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0391
HP0392

Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné

HP0015

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0851
HP0852

Diplomový seminář I. z tematického okruhu evropské právo

HP0016

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP1322
HP1323

Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo sociálního zabezpečení

HP0017

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP1151
HP1152

Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo procesní

HP0018

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0281
HP0282
HP0285
HP1000

Diplomový seminář I. z tematického okruhu pracovní právo

HP0020

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0641
HP0642

Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

HP0030

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kv
6 kr.

 

 

HP0261
HP0262

 

3. Skupina obecných PVP

Ze skupiny obecných PVP je nutné získat alespoň 39 kreditů.

Seznam obecných PVP je uveden v Informačním systému Studium a v příloze studijního plánu pro ak. rok 2019/2020

 

X. Volitelné předměty

 
Seznam volitelných předmětů je rovněž uveden Informačním systému Studium 

Odborné praxe

V rámci studia mohou studenti vykonat jednu nebo více odborných praxí jakožto doplnění teoretické výuky. Oblasti odborných praxí byly vytvořeny tak, aby kopírovaly nejčastější právnická povolání. Za vykonání odborné praxe student obdrží 4 kredity (v několika případech - krátkodobé praxe - 2 kredity; např. Letní praxe). 

Více informací o odborných praxích viz Detail jednotlivých odborných praxí v Informačním systému (is.cuni.cz).

Tělesná výchova

Fakulta v rámci výuky nabízí široký rozsah sportovních aktivit, které probíhají po celý semestr zpravidla jednou týdně, a to přímo v budově fakulty, ve Sportovním centru UK v Hostivaři či v dalších objektech. Jednotlivé disciplíny je možné si zobrazit ve Studijním informačním systému zvolením možnosti Rozvrhu předmětů Tělesná výchova I. (zimní semestr) a Tělesná výchova II. (letní semestr).

Rovněž jsou organizovány několikadenní zimní a letní tělovýchovné kurzy. Ty jsou vyhlašovány na elektronické nástěnce.

Předmět Tělesná výchova je očíslován „I“ a „III“ pro zimní semestr a „II“ a „IV“ pro letní semestr. V případě opětovného zápisu tělesné výchovy ve shodném semestru dalšího ročníku je třeba zvolit Tělesná výchova III, respektive Tělesná výchova IV.

Předmět Tělesná výchova je možné z kapacitních důvodů absolvovat pouze jednou za semestr a celkem čtyřikrát za celé studium (dvakrát v zimním a dvakrát v letním semestru). Za celé studium je tak možné za tento předmět získat nejvýše 8 kreditů.

Studenti, kteří již získali 8 kreditů za všechny „Tělesné výchovy“ nebo si chtějí v jednom semestru zapsat další předmět „Tělesná výchova“ mohou v případě volné kapacity v kurzech využít zápisu do předmětu Zájmová tělesná výchova I a II.

Zápis do předmětu Zájmová tělesná výchova I a II bude zahájen s časovou prodlevou dle harmonogramu zápisu předmětů.

Předměty Tělovýchovný kurz - letní a Tělovýchovný kurz - zimní se oproti tomu nezapisují v období zápisu, ale zpětně až po jejich absolvování, a to přímo katedrou.

Kurzy je možné absolvovat vícekrát za semestr. Počet kreditů, které je možné během studia získat za jejich absolvování, není omezen.