Pravidla studia (2019/2020)

 PS-HPRAVO5 19/20 Aktualizováno 6.6.2019

Pravidla studia HPRAVO5 pro ak. rok 2019/2020 

 

Obsah:

I.

Předměty

II.

Kredity

III.

Rekvizity

IV.

Podmínky zápisu do dalšího ročníku

V.

Absolvování studia

VI.

Státní závěrečná zkouška

VII.

Studijní předpisy

VIII.

Povinné předměty

IX.

Povinně volitelné předměty

 

1. Skupina jazykových PVP

 

2. Skupina PVP diplomových seminářů

 

3. Skupina obecných PVP

X. Volitelné předměty

Studijní program právo a právní věda, obor právo, je pětiletý nedělený magisterský studijní program uskutečňovaný v prezenční formě studia. Konkrétní podoba tohoto studijního programu je k dispozici na úřední desce fakulty. Absolvent získává teoretický a praktický základ všech základních oborů českého práva v kontextu mezinárodního a evropského práva, v mezinárodním srovnání a v širších společenskovědních souvislostech. Vzdělání lze uplatnit jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry. V rámci studijního programu se studenti soustředí též na cizí jazyky, zejména na právní terminologii a na zvládnutí moderních technologií. Kromě teoretického vědního základu jednotlivých právních oborů se stále větší důraz klade na využívání výukových metod založených na rozboru konkrétních případů, na aplikaci teoretických poznatků a na spolupráci s právní praxí. 

 

I. Předměty

Předměty jsou rozděleny jako:

·povinné,

·povinně volitelné,

·volitelné.

Povinné předměty je nutné absolvovat všechny.

Povinně volitelné předměty (PVP) jsou rozděleny do skupin, přičemž v rámci každé skupiny je možné vybírat jednu nebo více z několika studijních alternativ. Tyto alternativy spočívají v tom, že z každé skupiny je nutné získat určitý počet kreditů nebo absolvovat určitý počet předmětů.

Volitelné předměty nejsou studijním programem nijak předepsány. Je možné je využít pro získání stanoveného počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku či absolvování studia (k tomu blíže viz oddíly IV a V).

 

Opakování zápisu studijního předmětu vyučovaného na fakultě, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako volitelný bez možnosti opakovaného zápisu, je možné také pouze jedenkrát.

 

II. Kredity

Studijní program je navržen v rámci celoevropského systému kreditů ECTS. Kredity vyjadřují časovou náročnost předmětu, tedy jeho výuky a přípravy na zkoušku, zápočet, klasifikovaný zápočet či klauzurní práci.

Za absolvování každého předmětu je udělen určitý počet kreditů. Za celé studium je třeba získat alespoň 300 kreditů.

Předmětům vyučovaným na této fakultě je zpravidla přidělen následující počet kreditů:

·povinné předměty ukončené zkouškou – 6 kreditů,

·povinné předměty ukončené klasifikovaným zápočtem – 5 kreditů,

·povinné předměty ukončené zápočtem – 4 kredity,

·povinně volitelné a voltelné předměty vyučované v cizím jazyce – 4 kredity,

·povinně volitelné předměty vyučované v češtině – 3 kredity,

·volitelné předměty – odborné praxe – 4 kredity,

·volitelné předměty – SVOČ – 4 kredity,

·volitelné předměty katedry tělesné výchovy – 2 kredity, 

 

·volitelné předměty ostatní – 3 kredity. 

 

III. Rekvizity

V kreditním systému studia nejsou předměty pevně zařazeny do ročníků, zápis předmětu či jeho absolvování však může být omezen prerekvizitami, korekvizitami a neslučitelnostmi. Oproti tomu záměnnostmi může být dána možnost absolvovat místo daného předmětu jiný předmět.

Prerekvizity – zápis předmětu je podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu.

Korekvizity – zápis předmětu je podmíněn současným zápisem jiného předmětu a jeho absolvování je podmíněno předchozím absolvováním tohoto jiného předmětu. Korekvizity jsou dále rozděleny:

·Měkké“ korekvizity – Vykonat zkoušku či jinou studijní povinnost je možné i před absolvováním jiného předmětu, avšak kredity se započítají až současně s absolvováním tohoto jiného předmětu.

·Tvrdé“ korekvizity – Vykonat zkoušku či jinou studijní povinnost a přihlásit se na ni je možné až po absolvování jiného předmětu. Tyto korekvizity jsou v tabulce povinných předmětů níže označeny hvězdičkou.

Neslučitelnosti – zápis či absolvování předmětu může být vyloučen současným zápisem či absolvováním jiného předmětu.

Záměnnosti – absolvování předmětu je považováno za absolvování jiného předmětu.

IV. Podmínky zápisu do dalšího ročníku

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, zejména v Pravidlech pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účinných od 1.10.2017 ve znění novel (dále jen POS). Vzhledem k tomu, že jste zahájili své studium za účinnosti Pravidel pro organizaci studia z roku 2015 (dále jen POS2015), neaplikuje se však na Vás platný a účinný POS v celém rozsahu. Na základě čl. 92 odst. 2 POS pro Vás bude až do ukončení Vašeho studia rozhodný čl. 4 a čl 11 POS 2015, který se právě týká podílu kreditů za volitelné předměty pro zápis do vyššího ročníku, jakož i podílu kreditů za volitelné předměty pro absolvování studia.

A) Podle účinného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:

•  do 2. ročníku 55 kreditů,
•  do 3. ročníku 120 kreditů,
•  do 4. ročníku 170 kreditů,
•  do 5. ročníku 230 kreditů,
•  do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS2015 přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 16 % z doporučeného počtu kreditů (tedy z 60 kreditů za každý absolvovaný ročník). V opačném případě o přiměřenosti poměru kreditů potřebných pro dosažení této hranice rozhodne děkan.

Při zápisu do vyššího ročníku bude děkan postupovat výlučně podle Opatření děkana č. 2/2016, které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku. V souladu s tímto opatřením se za maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, považuje:

ročník
kreditů za všechny VP
kreditů za VP
vyučované pouze na PF
2.
10
10
3.
19
19
4.
29
45
5.
38
60
6. - 10.
48
75

Abyste si mohli ověřit, zdali kredity, které můžete získat za Vámi zapsané předměty, budou stačit k Vašemu zápisu do dalšího ročníku, je pro Vás připravena níže uvedená tabulka: 

 

Přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, tj. nebudou zohledněny při kontrole pro postup do vyššího ročníku, budou se ale započítávat do celkového počtu kreditů.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů a povinně volitelných předmětů, které již byly zapsány opakovaně a jejichž absolvování je podmínkou absolvování studia.

Přestože zápis do vyššího ročníku začíná již 1. června, lze i po zápisu do dalšího ročníku plnit dosud nesplněné studijní povinnosti, a to až do konce zkouškového období akademického roku. Tyto studijní povinnosti budou zapsány stále v rámci dosavadního ročníku, protože zápis do dalšího ročníku je účinný vždy až od dalšího akademického roku.

Další informace, které se týkají otázek, jako jsou:

• Jak se započítávají kredity za povinně volitelné předměty (PVP)?
• Je vůbec nutné k úspěšnému ukončení studia absolvovat nějaký volitelný předmět (VP)?
• Co se stane, když není úspěšně absolvován již jednou závazně zapsaný PVP?
• Jak je to s hranicí 16 %? Znamená to, že VP nad tuto hranici si nemůžu zapisovat, resp. když si je zapíšu a absolvuji je, nebudou se mi za ně počítat kredity?
• Proč jsou z hlediska „kreditů“ výhodnější PVP před VP?

naleznete v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.

Podrobný popis toho, jak prakticky probíhá zápis do dalšího ročníku a podrobné informace s tím související, naleznete v sekci Elektronický zápis do dalšího ročníku.
 

V. Absolvování studia

Pro absolvování studia je nutné kumulativně splnit tyto podmínky:

·získat souhrnně alespoň 300 kreditů,

·absolvovat všechny povinné předměty (čímž dojde k dosažení 228 kreditů),

·absolvovat předměty jedné podskupiny ze skupiny jazykových PVP (čímž dojde k dosažení 9 kreditů),

·absolvovat jeden předmět ze skupiny PVP diplomových seminářů (čímž dojde k dosažení 6 kreditů),

·získat alespoň 27 kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP a

·složit všechny čtyři části státní závěrečné zkoušky.

Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů celkově dojde k dosažení nejméně 270 kreditů.

Zbylých 30 kreditů je možné získat za libovolné předměty, tedy:

a) za absolvování povinně volitelných či volitelných předmětů vyučovaných na této fakultě,

b) za absolvování libovolných předmětů včetně povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů jiných studijních programů a oborů vyučovaných na ostatních fakultách univerzity; ty se považují za volitelné předměty (počet kreditů stanovený příslušnou fakultou za splnění těchto předmětů však zůstává zachován),

c) uznáním předmětů, který byly absolvovány na zahraniční vysoké škole, avšak pouze v rámci studijních pobytů, na které byl student vyslán fakultou, (tj. zejména např. – Erasmus+, nebo meziuniverzitní dohody). Tyto předměty nemusí mít jako svůj ekvivalent předmět vyučovaný na fakultě a považují se za volitelné předměty (počet kreditů ze zahraniční vysoké školy v rámci kreditního systému ECTS však zůstává zachován),

 

V případě studia podle doporučeného studijního plánu studium trvá 5 let. Maximální doba studia je 10 let od zápisu na univerzitu.

VI. Státní závěrečná zkouška

a) Nová akreditace (pro studenty zapsané ke studiu od akademického roku 2010/2011)

Státní závěrečná zkouška se člení na čtyři části:

I. část  - obhajoba diplomové práce

II. část z tematického okruhu, ze kterého se koná obhajoba diplomové práce

III. část soukromoprávní z tematických okruhů občanské právo hmotné, procesní a obchodní právo

IV. část veřejnoprávní z tematických okruhů trestní, správní a ústavní právo

Pořadí skládání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky není závazně stanoveno, s výjimkou II. části, kterou je možné složit nejdříve po prvním (úspěšném či neúspěšném) pokusu složení I. části (obhajoby diplomové práce).

Část I a II se koná zpravidla v jeden den a tyto části je možné je konat po získání 210 kreditů a absolvování příslušného Diplomového semináře I. ze skupiny PVP diplomových seminářů.

Část III a IV je možné konat po získání 300 kreditů a splnění všech ostatních studijních povinností.

 

b) Stará akreditace (pro studenty zapsané ke studiu do akademického roku 2009/2010)

Státní závěrečná zkouška se ve staré akreditaci člení na tři části:

I. část z tematických okruhů České a československé právní dějiny, Římské právo a základy novodobého práva soukromého, Teorie práva, Ústavní právo a státověda

II. část z tematických okruhů Správní právo, Trestní právo

III. část z tematických okruhů Občanské právo, Obchodní právo

Součástí státní závěrečné zkoušky podle staré akreditace je rovněž obhajoba diplomové práce. Tu je možné konat po získání 210 kreditů a absolvování diplomového semináře z příslušného okruhu.

Část II a III podle staré akreditace je možné konat po získání 300 kreditů, absolvování všech povinných předmětů a získání 24 kreditů za povinně volitelné předměty.

VII. Studijní předpisy

Úplné znění studijních předpisů je možné nalézt zde:

·Studijní a zkušební řád UK
http://www.cuni.cz/UK-5256.html

·Pravidla pro organizaci studia na PF UK
http://www.prf.cuni.cz/pravidla-pro-organizaci-studia-1404042432.html

VIII. Povinné předměty

 

předmět

kód

dopor. 
ročník

doporučený semestr

prerekvizity

korekvizity

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

České a československé právní dějiny I

HP0891

1

Z
4 kr.

                     

České a československé právní dějiny II

HP0892

1

 

Zk
6 kr.

                 

HP0891*

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I

HP0401

1

Z
4 kr.

                     

Římské právo a základy novodobého práva soukromého II

HP0402

1

 

Zk
6 kr.

                 

HP0401*

Teorie práva I

HP0681

1

Z
4 kr.

                     

Teorie práva II

HP0682

1

 

Z+Zk
6 kr.

                 

HP0681*

Dějiny práva a státu evropských zemí a USA

HP0071

1

Zk
6 kr.

                     

Státověda

HP1161

1

Zk
6 kr.

                     

Politologie

HP0631

1

Zk
6 kr.

                     

Ústavní právo I

HP1171

1

 

KZ
5 kr.

                   

Ústavní právo II

HP1172

2

   

Z+Zk
6 kr.

               

HP1161* 
HP1171*

Teorie národního hospodářství I

HP0591

1

 

Z
4 kr.

                   

Teorie národního hospodářství II

HP0592

2

   

Z+Zk
6 kr.

               

HP0591*

Mezinárodní právo veřejné I

HP0851

2

   

Z
4 kr.

               

HP1171

Mezinárodní právo veřejné II

HP0852

2

     

Zk
6 kr.

             

HP0851*

Evropské právo I

HP1322

2

   

Z
4 kr.

               

HP1171

Evropské právo II

HP1323

2

     

Zk
6 kr.

             

HP0851*
HP1322*

Občanské právo hmotné I

HP0271

2

   

Z
4 kr.

               

HP0892

Občanské právo hmotné II

HP0272

2

     

Zk
6 kr.

             

HP0271*

Občanské právo hmotné III

HP0273

3

       

Z
4 kr.

           

HP0272

Občanské právo hmotné IV

HP0277

3

         

Zk
6 kr.

         

HP0272* 
HP0273*

Občanské právo procesní I

HP0281

2

     

Z
4 kr.

             

HP0682 
HP1172

Občanské právo procesní II

HP0282

3

       

Z
4 kr.

           

HP0281

Občanské právo procesní III

HP0285

3

         

Zk
6 kr.

         

HP0281* 
HP0282*

Občanské právo hmotné a procesní – KLP

HP1000

4

           

KLP 4 kr.

       

HP0277* 
HP0285*

Obchodní právo I

HP0291

2

     

Z
1 kr.

             

HP0271

Obchodní právo II

HP0292

3

       

Z
4 kr.

           

HP1172 
HP0291

Obchodní právo III

HP0296

3

         

Zk
6 kr.

         

HP0272* 
HP0291*
HP0292*

Obchodní právo - KLP

HP3000

4

           

KLP 4 kr.

       

HP0296*

Pracovní právo I

HP0641

2

     

Z
4 kr.

             

HP0402 
HP0682 
HP1172 
HP1322
HP0271

Pracovní právo II

HP0642

3

       

Zk
6 kr.

           

HP0641*

Trestní právo I

HP0761

3

       

Z
4 kr.

           

HP0402 
HP0892 
HP0682
HP1172 
HP0852
HP0701

Trestní právo II

HP0762

3

         

Z
4 kr.

         

HP0761

Trestní právo III

HP0763

4

           

Z+Zk
6 kr.

       

HP0761* 
HP0762*

Trestní právo IV

HP0765

4

             

KLP
4 kr.

     

HP0763*

Správní právo I

HP0701

3

       

Z
4 kr.

           

HP1322 
HP0272 
HP1172 
HP0682

Správní právo II

HP0702

3

         

Z
4 kr.

         

HP0701

Správní právo III

HP0703

4

           

Zk
 6 kr.

       

HP0702* 
HP0701*

Správní právo IV

HP0805

4

             

KLP
4 kr.

     

HP0703*

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I

HP0261

4

           

Z
 4 kr.

       

HP0292 
HP0852

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II

HP0262

4

             

Zk
6 kr.

     

HP0277* 
HP0261* 
HP1323*

Finanční právo I

HP0131

4

             

Z
4 kr.

     

 

Finanční právo II

HP0132

5

               

Zk
6 kr.

   

HP0131*

Právo sociálního zabezpečení I

HP1151

4

             

Z
4 kr.

     

HP0703

Právo sociálního zabezpečení II

HP1152

5

               

Zk
6 kr.

   

HP1151* 
HP0642*

Právo životního prostředí I

HP0391

4

             

Z
4 kr.

     

 

Právo životního prostředí II

HP0392

5