Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška

Aktualizováno 04.05.2022 

 

I. Základní informace

Základní informace o jednotlivých částech státní závěrečné zkoušky naleznete ve svém studijním plánu.

 

II. Předpoklady pro konání 1. a 2. části státní zkoušky

Předpoklady pro to, abyste mohli požádat o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky (tj. obhajobě diplomové práce a na ni navazující tzv. oborově zaměřené státní zkoušce), jsou následující:

A)  absolvování příslušného předmětu ze skupiny PVP diplomových seminářů,

B)  získání 210 kreditů (HPRAVO5, HPRAVO2017) / získání 120 kreditů (HPRAVO2020) ,

C)  odevzdání diplomové práce a

D)  podání žádosti o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky. 

Ad A)

Předpokladem pro absolvování příslušného předmětu ze skupiny PVP diplomových seminářů je splnění jeho korekvizit, tj. především úspěšné složení zkoušky, případně i klauzurní práce z oboru, z něhož se bude skládat 1. a 2. část státní závěrečné zkoušky. Oborem se rozumí obor, na který je zaměřeno téma diplomové práce.

Oborová část se koná z těchto vědních oborů: Evropské právo, Finanční právo, Mezinárodní právo, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, Občanské právo hmotné, Občanské právo procesní, Obchodní právo, Pracovní právo, Právní dějiny, Právo a ekonomie, Právo a politika, Právo sociálního zabezpečení, Právo životního prostředí, Římské právo, Správní právo, Teorie práva, Trestní právo nebo Ústavní právo a státověda.

Ad C)     Odevzdání diplomové práce

Odevzdání diplomové práce upravuje jednak čl. 44 Pravidel pro organizaci studia (dále jen POS), ale také opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích (dále jen Opatření). V této souvislosti připomínám, že diplomová práce je odevzdána teprve ve chvíli, kdy je nejprve do informačního systému nahrána elektronická verze diplomové práce a poté je odevzdán příslušný počet exemplářů vytištěné diplomové práce. Teprve poté, co odevzdáte vytištěnou diplomovou práci, ověří sekretářka příslušné katedry, zda jste předtím nahráli do IS elektronickou verzi diplomové práce, a v informačním systému vyznačí termín odevzdání diplomové práce (čl. 21 a 22 Opatření).

Termín odevzdání diplomové práce je velmi důležitý, neboť se od něj odvíjí lhůta, ve které jste oprávněni složit 1. a 2. část státní zkoušky. Tato lhůta činí podle pravidel pro organizaci studia 90 dnů od odevzdání diplomové práce (čl. 34 odst. 1 POS).

Zároveň je však třeba vzít v úvahu i to, od kdy jste splnili předpoklady pro  konání 1. a 2. části státní zkoušky, tj. předpoklady, které plynou z čl. 9 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu UK. V souladu s tímto ustanovením jsou podmínky pro složení 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky splněny v okamžiku, kdy jste absolvovali příslušný předmět ze skupiny PVP diplomových seminářů a zároveň získali 210/120 kreditů. Diplomový seminář je však možné splnit i dříve, než absolvujete  příslušné oborové povinné předměty. Za úspěšně absolvovaný však bude diplomový seminář považován až od okamžiku, kdy budou úspěšně  absolvována poslední jeho korekvizita, tj. poslední oborový povinný předmět. Teprve tímto okamžikem budou připsány kredity za diplomový seminář a teprve od tohoto okamžiku jste podmínky pro konání 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky splnili. Splnění těchto podmínek si můžete ověřit v SIS v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení/Státní závěrečné zkoušky.

Ad D)    Podání žádosti o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky

Na státní zkoušku se přihlásíte automaticky již dnem odevzdání diplomové práce. Zároveň je však třeba, aby byl stanoven termín pro 1. a 2. část státní zkoušky. Ten může a nemusí být totožný zejména  s ohledem na to, zda je totožné oborové zaměření první a druhé části. Pro sjednocení postupu při stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky a  pro složení komisí je třeba, abyste vždy s odevzdáním diplomové práce zároveň odevzdali Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky (dále jen Žádost) na stanoveném formuláři.

Před jeho vyplněním musíte vždy nejprve zvolit správné oborové zaměření  1. a 2. části státní zkoušky. 

Žádost je třeba odevzdat vždy současně s odevzdáním listinné podoby diplomové práce. Do formuláře je pak třeba vyplnit den, kdy je v informačním systému vyznačeno, že jste odevzdal(a) diplomovou práci. Na základě uvedení tohoto termínu se pak ve formuláři automaticky vypočítává uplynutí 90denní lhůty od odevzdání diplomové práce (pokud konec lhůty takto vypočtené dopadne na sobotu, neděli nebo svátek, je konec lhůty nejblíže následující pracovní den). Zároveň je třeba, abyste do formuláře vyplnili i datum splnění podmínek pro obhajobu diplomové práce (tento údaj prosím vždy přebírejte z informačního systému).

Poté, co odevzdáte  žádost o stanovení 1. a 2. části státní zkoušky, ověří sekretářka katedry, na které bude probíhat 1. část státní zkoušky, správnost údajů, které jste uvedli, a postoupí tuto žádost vedoucímu katedry. Ten stanoví termíny a složení komisí pro 1., popřípadě i pro 2. část státní zkoušky. Následně bude žádost postoupena na studijní oddělení, které naposledy ověří a zkontroluje v informačním systému, zdali jste skutečně splnil(a) všechny podmínky k tomu, abyste se mohl(a) podrobit 1. a 2. části státní zkoušky. V případě, že tomu tak je, rozhodne děkan nebo v jeho zastoupení proděkan o složení Vaší komise jak pro 1., tak pro 2. část státní zkoušky. O termínu konání 1. a 2. části státní zkoušky pak budete následně informováni sekretářkou katedry (kateder), kde bude probíhat Vaše státní zkouška.
 

III. Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek

Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek naleznete v harmonogramu akademického roku.

Seznam předsedů a členů komisí pro SZZK