Program CŽV 2022-2023

Program CŽV 2022-2023

Splnili jste podmínky? Vyplňte prosím Žádost o přijetí bez NSZ 

 

Podmínky Programu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) pro rok 2022/2023

A. Podání přihlášky a podmínky zařazení do programu

1. Do Programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na fakultě pro akademický rok 2022/2023, který

 1. podal přihlášku do magisterského studijního programu,
 2. podrobil se Národním srovnávacím zkouškám organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „NSZ“) v období od prosince 2021 do května 2022 a dosáhl nenulového počtu bodů z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a nenulového počtu bodů z testu Základů společenských věd (ZSV),
 3. a zároveň doloží doklad o ukončeném středním vzdělání (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu),[1] nebude-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání.[2] Bylo-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání,[3] bude účastník celoživotního vzdělávání následně z programu vyloučen, jestliže ve stanovené lhůtě splnění podmínky dosažení středního vzdělání neprokáže.

2. Přihláška do programu CŽV se podává pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na is.cuni.cz/studium/prijimacky/ (na: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8366). Samotné podání přihlášky není zpoplatněno. Přihlášku lze podat v období od 27. června do 23. srpna 2022. Doporučuje se případným zájemcům podat přihlášku do programu CŽV i v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na fakultě do magisterského studijního programu, aniž by čekali na rozhodnutí rektora v odvolacím řízení.

3. Podání přihlášky automaticky nezaručuje zařazení do programu. Program je kapacitně omezen a o zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků dosažených v příjímacím řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2022/2023 (body z NSZ včetně případných bonifikací). Nárok na zařazení získají uchazeči, kteří si podají přihlášku do programu CŽV, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení do magisterského studia pro akademický rok 2022/2023. Sdělení o vzniku nároku na zařazení do programu CŽV (spolu s informací o zápisu do programu CŽV) obdrží úspěšní uchazeči 29. srpna 2022 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV. Sdělení o nezařazení do programu CŽV obdrží uchazeči nejpozději v druhé polovině září 2022 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV.

4. Program je realizován za úplatu. Na základě sdělení o vzniku nároku na zařazení do programu CŽV zaplatí účastník za tento program fakultě částku ve výši 49 000 Kč. Úplata podle odstavce 1 je splatná převodem na bankovní účet fakulty č. 000086-8986130237, kód banky: 0100, Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IBAN: CZ5601000000868986130237, SWIFT: KOMBCZPPXXX, variabilní symbol 105, specifický symbol: rodné číslo (bez lomítek) účastníka CŽV, do poznámky pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení účastníka CŽV. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do 8. září 2022.[4] Po zahájení programu se úplata za program ani její část nevrací. Bylo-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání[5] a účastník podmínku splnění dosažení středního vzdělání do stanovené doby nesplní, úplata za program se vrací.

 

B. Účast na programu a jeho náplň

1. Na účastníky programu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy univerzity a fakulty (zejména Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na fakultě). Postup ve věcech práv a povinností účastníka CŽV probíhá výlučně na fakultě. Podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách „[v]zdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta“ (stát nehradí zdravotní ani sociální pojistné, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník programu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.).

2. Obsah programu tvoří předměty uvedené v doporučeném studijním plánu pro 1. ročník magisterského studijního programu Právo a právní věda (M0421A220006), studijní plán HPRAVO2020. Absolvováním těchto předmětů získají účastníci CŽV 60 kreditů. Zapíší si tyto předměty:

Zimní semestr

 • Úvod do studia práva (HPOP0000),
 • Státověda (HPOP0044),
 • Vývoj velkých právních systémů (HPOP0050),
 • Teorie práva I (HPOP0051),
 • Římské právo a základy novodobého práva soukromého I (HPOP0053),
 • Historické základy českého práva I (HPOP0055),
 • Politologie (HPOP0063),
 • jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty I, např. Právnická angličtina I (HJPV00#1).

Letní semestr:

 • Občanské právo hmotné I (HPOP0001)
 • Ústavní právo I (HPOP0041),
 • Teorie práva II (HPOP0052),
 • Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HPOP0054),
 • Historické základy českého práva II (HPOP0056),
 • jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty II (stejný cizí jazyk jako v zimním semestru), např. Právnická angličtina II (HJPV00#2).

Zimní nebo letní semestr:

 • jeden předmět ze skupiny Obecných povinně volitelných předmětů (HOPV-),
 • jeden předmět ze skupiny Povinně volitelných předmětů společenskovědního základu (HSPV-),
 • jeden předmět ze skupiny Dovednostních povinně volitelných předmětů (HDPV-).

3. Účastníci CŽV si mohou zapisovat i další předměty vyučované na fakultě, přičemž výsledná klasifikace kontrol studia těchto předmětů (a to včetně hodnocení „neprospěl“) se jim bude započítávat do studijního průměru, jehož dosažení představuje jednu z podmínek přijetí do magisterského studijního programu bez nutnosti absolvování NSZ (viz bod C.2). Nekonání kontroly studia z takového zapsaného předmětu nemá pro splnění podmínek podle bodu C.2 žádné důsledky.

Z předmětů vyučovaných na fakultě by si přitom měli účastníci CŽV vybírat především z předmětů doporučených pro první ročník magisterského studia či obecně předmětů nevyžadujících předešlé absolvování žádného předmětu vyššího ročníku. Doporučuje se tak volit PVP a VP zejména z nabídky Katedry právních dějin, Katedry jazyků, Katedry politologie a sociologie, příp. Katedry teorie práva a právních učení a Katedry tělesné výchovy.

Účastníci CŽV si nemohou zapsat povinně volitelné předměty odborných právních praxí.

Zapsání dalších předmětů nic nemění na povinnosti absolvovat předměty podle bodu B.2.

4. Účastníci CŽV absolvují předměty podle bodu B.2 a 3 spolu se studenty magisterského studijního programu, tedy prezenční formou.

5. Uznávání kontrol studia předmětů vykonaných v předchozím programu CŽV nebo v předchozím studiu magisterského studijního programu na fakultě se v rámci programu CŽV řídí aktuálně platným opatřením děkana o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání.

6. Účastníci CŽV jsou oprávněni využívat zařízení a informační technologie fakulty (dále jen „zařízení“) výlučně k účelu absolvování programu CŽV. Účastníci CŽV jsou povinni při užívání zařízení fakulty dodržovat pravidla stanovená pro provoz tohoto zařízení, požární předpisy a předpisy a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. S těmito zásadami a pravidly budou účastníci CŽV seznámeni. Účastníci CŽV jsou povinni nahradit škodu, kterou způsobí na zařízení fakulty a v jejích prostorách v důsledku nedodržení výše uvedených zásad a pravidel při své činnosti na tomto zařízení, stejně tak jako škodu na ostatním majetku Univerzity Karlovy a fakulty.

7. Účast na programu je časově omezena do 30. června 2023. Po tomto datu už není možné skládat kontroly studia. Účast na programu může být účastníkovi ukončena předčasně z důvodu využívání zařízení fakulty účastníkem CŽV k jiným účelům než k absolvování programu CŽV nebo z důvodu hrubého znevážení dobrého jména fakulty a univerzity, zejména tím, že se dopustí podvodného jednání v souvislosti se studiem. V takovém případě se účastníkovi CŽV úplata ani její část nevrací. 

8. O absolvování programu celoživotního vzdělávání se vydává absolventům programu osvědčení, pokud absolvovali nadpoloviční většinu předmětů podle B.2. (tj. minimálně 9). V dodatku k osvědčení je uveden přehled vykonaných kontrol studia studijních předmětů spolu s dosaženými výsledky.  

 

C. Možnost přijetí do řádného magisterského studia

1. Tento program CŽV je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda. Zařazení do programu CŽV však nezakládá automaticky nárok na přijetí do tohoto magisterského studijního programu. Účastníci programu CŽV usilující o přijetí do tohoto magisterského studijního programu Právo a právní věda na fakultě pro akademický rok 2023/2024 se musí podrobit přijímacímu řízení tak, že podají elektronickou přihlášku ke studiu nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené fakultou v podmínkách přijímacího řízení.

2. Absolventi programu CŽV, kteří

 • řádně splní všechny kontroly studia studijních předmětů uvedených v bodu B.2 Podmínek programu do 30. 6. 2023,
 • dosáhnou šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a
 • podají ve lhůtě stanovené fakultou přihlášku ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2023/2024,

budou přijati do tohoto magisterského programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ do 1. ročníku řádného studia. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Po rozhodnutí děkana fakulty o přijetí ke studiu do 1. ročníku bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ budou úspěšným absolventům programu CŽV – na základě jejich žádosti o uznání kontrol studia předmětů a rozhodnutí o uznání kontrol studia předmětů – uznány kontroly studia předmětů tvořících náplň programu CŽV, a to včetně získaných kreditů, díky čemuž bude těmto absolventům umožněn zápis do 2. ročníku magisterského studijního programu.

Po přijetí ke studiu mohou být studentům – absolventům programu uznány i kontroly studia předmětů vyučovaných na fakultě a absolvovaných nad rámec předmětů stanovených v bodě B.2 včetně získaných kreditů (podle § 60 odst. 2 maximálně do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, tj. nanejvýš 180 kreditů).

O uznání kontrol studia studijních předmětů bude možné žádat na formulářích podle aktuálně platného opatření děkana o uznávání splnění kontrol studia předmětů.

 


[1] Doklad o ukončeném středním vzdělání se doručuje fakultě pouze jednou, tj. pokud už byl doručen v rámci přijímacího řízení do magisterského programu, není potřeba doručovat znovu. Doklad je možné buď zaslat poštou na adresu Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nebo doručit osobně do podatelny fakulty (nutné ověřit její úřední hodiny na https://www.prf.cuni.cz/fakulta/kontakt), příp. prostřednictvím datové schránky, jejímž vlastníkem je uchazeč jako fyzická osoba – identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4.

[2] Srov. § 95b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 495/2020 Sb.:

Vysoká škola nebo fakulta může společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu rozhodnout o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia, pokud

 1. je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona ztížena možnost uchazečů prokázat splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 a
 2. ministerstvo, popřípadě Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vůči příslušné státní vysoké škole toto svým rozhodnutím umožní.

(2) Neprokáže-li uchazeč ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, rozhodne vysoká škola nebo fakulta o tom, že přijetí ke studiu a zápis do studia pozbývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přijetí; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Tato doba se studentovi započítává do doby studia.

[3] Analogicky podle § 95b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 495/2020 Sb.

[4] Úplata je v případě vdaných/ženatých zájemců o program celoživotního vzdělávání hrazena výlučně z vlastních zdrojů účastníka CŽV, nebo z prostředků společného jmění manželů a manžel souhlasí s takovýmto použitím.

[5] Analogicky podle § 95b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 495/2020 Sb.