Program CŽV 2022-2023

Program CŽV 2022-2023

Program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Tento dvousemestrální zájmový program celoživotního vzdělávání je určen pro neúspěšné uchazeče, kteří si podali přihlášku do magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a jeho náplň odpovídá studijním předmětům doporučeným pro první ročník tohoto studijního programu. O zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty podle výsledků přijímacího řízení do magisterského studia. Program je realizován za úplatu. Účastníci programu celoživotního vzdělávání nemají status studenta vysoké školy. Úspěšní absolventi programu mají možnost žádat o přijetí do řádného studia s prominutím nutnosti znovu absolvovat Národní srovnávací zkoušky a následně požádat o uznání splnění kontrol studia předmětů absolvovaných v rámci programu celoživotního vzdělávání. Bližší informace o programu celoživotního vzdělávání jsou průběžně zveřejňovány ve veřejné části internetových stránek fakulty.   

Podmínky Programu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) pro rok 2022/2023

A. Podání přihlášky a podmínky zařazení do programu

     1. Do Programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na fakultě pro akademický rok 2022/2023, který

a)      podal přihlášku do magisterského studijního programu,

b)      podrobil se Národním srovnávacím zkouškám organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „NSZ“) v období od prosince 2021 do května 2022 a dosáhl nenulového počtu bodů z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a nenulového počtu bodů z testu Základů společenských věd (ZSV),

c)      a zároveň doloží doklad o ukončeném středním vzdělání (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu),[1] nebude-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání.[2]

 2. Přihláška do programu CŽV se podává pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na is.cuni.cz/studium/prijimacky/ (bude později dostupné přímo prostřednictvím odkazu níže). Samotné podání přihlášky není zpoplatněno. Termín pro podání přihlášky bude upřesněn později. Doporučuje se případným zájemcům podat přihlášku do programu CŽV i v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na fakultě do magisterského studijního programu, aniž by čekali na rozhodnutí rektora v odvolacím řízení.

3. Podání přihlášky automaticky nezaručuje zařazení do programu. Program je kapacitně omezen a o zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků dosažených v příjímacím řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2022/2023 (body z NSZ včetně případných bonifikací). Nárok na zařazení získají uchazeči, kteří si podají přihlášku do programu CŽV, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení do magisterského studia pro akademický rok 2022/2023. Sdělení o zařazení do programu CŽV (spolu s informací o zápisu do programu CŽV) obdrží úspěšní uchazeči (termín bude upřesněn později) na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV. Sdělení o nezařazení do programu CŽV obdrží uchazeči nejpozději v druhé polovině září 2022 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV.

4. Program je realizován za úplatu. Na základě sdělení o zařazení do programu CŽV zaplatí účastník za tento program fakultě částku ve výši 49 000 Kč. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději (termín bude upřesněn později). O uskutečnění programu celoživotního vzdělávání je s účastníkem uzavřena smlouva. Podpis smlouvy a uhrazení uvedené částky tak představuje další podmínky pro zařazení do programu.

B. Účast na programu a jeho náplň

1. Na účastníky programu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy univerzity a fakulty. Podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách „[v]zdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta“ (stát nehradí zdravotní ani sociální pojistné, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník programu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.).

2. Obsah programu tvoří předměty uvedené v doporučeném studijním plánu pro 1. ročník magisterského studijního programu Právo a právní věda (M0421A220006), studijní plán HPRAVO2020. Účastníci CŽV si zapíší tyto předměty:

Zimní semestr:

 • Úvod do studia práva (HPOP0000),
 • Státověda (HPOP0044),
 • Vývoj velkých právních systémů (HPOP0050),
 • Teorie práva I (HPOP0051),
 • Římské právo a základy novodobého práva soukromého I (HPOP0053),
 • Historické základy českého práva I (HPOP0055),
 • Politologie (HPOP0063),
 • jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty I, např. Právnická angličtina I (HJPV00#1).

Letní semestr:

 • Občanské právo hmotné I (HPOP0001)
 • Ústavní právo I (HPOP0041),
 • Teorie práva II (HPOP0052),
 • Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HPOP0054),
 • Historické základy českého práva II (HPOP0056),
 • jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty II (stejný cizí jazyk jako v zimním semestru), např. Právnická angličtina II (HJPV00#2).

Zimní nebo letní semestr:

 • jeden předmět ze skupiny Obecných povinně volitelných předmětů (HOPV-),
 • jeden předmět ze skupiny Povinně volitelných předmětů společenskovědního základu (HSPV-),
 • jeden předmět ze skupiny Dovednostních povinně volitelných předmětů (HDPV-).

3. Účastníci CŽV si mohou zapisovat i další předměty vyučované na fakultě, přičemž výsledná klasifikace kontrol studia těchto předmětů (a to včetně hodnocení „neprospěl“) se jim bude započítávat do studijního průměru, jehož dosažení představuje jednu z podmínek přijetí do magisterského studijního programu bez nutnosti absolvování NSZ (viz bod C.2). Nekonání kontroly studia z takového zapsaného předmětu nemá pro splnění podmínek podle bodu C.2 žádné důsledky. 

Z předmětů vyučovaných na fakultě by si přitom měli účastníci CŽV vybírat především z předmětů doporučených pro první ročník magisterského studia.

Účastníci CŽV si nemohou zapsat povinně volitelné předměty odborných právních praxí. Zapsání dalších předmětů nic nemění na povinnosti absolvovat předměty podle bodu B.2.

4. Účastník CŽV absolvuje předměty podle bodu B.2 a 3 spolu se studenty magisterského studijního programu.

5. Uznávání kontrol studia předmětů vykonaných v předchozím programu CŽV nebo v předchozím studiu magisterského studijního programu na fakultě se v rámci programu CŽV řídí opatřením děkana o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání.[3]

6. O absolvování programu celoživotního vzdělávání se vydává účastníku programu osvědčení, pokud absolvoval nadpoloviční většinu předmětů podle B.2. (tj. minimálně 9). V dodatku k osvědčení je uveden přehled vykonaných kontrol studia studijních předmětů spolu s dosaženými výsledky.  

C. Možnost přijetí do řádného magisterského studia

1. Zařazení do programu CŽV nezakládá automaticky nárok na přijetí do prezenčního studia magisterského studijního programu Právo a právní věda. Účastníci programu usilující o přijetí do tohoto magisterského studijního programu na fakultě pro akademický rok 2023/2024 se musí podrobit přijímacímu řízení tak, že podají elektronickou přihlášku ke studiu nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené fakultou v podmínkách přijímacího řízení.

2. Absolvent programu CŽV, který

 • řádně splní všechny kontroly studia studijních předmětů uvedených v bodu B.2 Podmínek programu do 30. 6. 2023,
 • dosáhne šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a
 • podá ve lhůtě stanovené fakultou přihlášku ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2023/2024,
 • bude přijat do tohoto magisterského programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ do 1. ročníku řádného studia. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Po rozhodnutí děkana fakulty o přijetí ke studiu do 1. ročníku bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ budou úspěšným absolventům programu CŽV – na základě jejich žádosti o uznání kontrol studia předmětů a rozhodnutí o uznání kontrol studia předmětů – uznány kontroly studia předmětů tvořících náplň programu CŽV a stanovených smlouvou, a to včetně získaných kreditů, díky čemuž bude těmto absolventům umožněn zápis do 2. ročníku magisterského studijního programu.

Po přijetí ke studiu mohou být absolventovi programu uznány i kontroly studia předmětů vyučovaných na fakultě a absolvovaných nad rámec smlouvy o uskutečnění programu CŽV (viz bod B.3) včetně získaných kreditů (podle § 60 odst. 2 maximálně do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, tj. nanejvýš 180 kreditů).

O uznání kontrol studia studijních předmětů bude možné žádat na formulářích podle aktuálně platného opatření děkana o uznávání splnění kontrol studia předmětů.


[1] Doklad o ukončeném středním vzdělání se doručuje fakultě pouze jednou, tj. pokud už byl doručen v rámci přijímacího řízení do magisterského programu, není potřeba doručovat znovu. Doklad je možné buď zaslat poštou na adresu Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nebo doručit osobně do podatelny fakulty (nutné ověřit její úřední hodiny na https://www.prf.cuni.cz/fakulta/kontakt), příp. prostřednictvím datové schránky, jejímž vlastníkem je uchazeč jako fyzická osoba – identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4.

[2] Srov. § 95b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 495/2020 Sb.:

Vysoká škola nebo fakulta může společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu rozhodnout o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia, pokud

a)       je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona ztížena možnost uchazečů prokázat splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 a

b)       ministerstvo, popřípadě Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vůči příslušné státní vysoké škole toto svým rozhodnutím umožní.

(2) Neprokáže-li uchazeč ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, rozhodne vysoká škola nebo fakulta o tom, že přijetí ke studiu a zápis do studia pozbývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přijetí; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Tato doba se studentovi započítává do doby studia.

[3] Opatření děkana č. 21/2020, o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání.