Uchazeči se speciálními potřebami

Uchazeči se speciálními potřebami

Univerzita Karlova poskytuje uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami podporu v podobě modifikace přijímacího řízení.

Speciálními potřebami se rozumí individuální charakteristiky znevýhodňující člověka při přijímacím řízení, které vyplývají zejména ze zrakového, sluchového, pohybového či kombinovaného postižení, specifických poruch učení, chronického onemocnění či oslabení, z psychických poruch či narušené komunikační schopnosti.

Modifikace přijímacího řízení podle čl. 5 Opatření rektora č. 23/2017
V případě, že uchazeč do 31. 3. 2022 současně s přihláškou ke studiu podá v rámci přijímacího řízení žádost o modifikaci přijímacího řízení z důvodů svých speciálních potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 Opatření rektora č. 23/2017), může děkan povolit žadateli, aby prokázal splnění podmínek pro přijetí ke studiu ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek (OSP a ZSV).

Maximální počet bodů, jehož je možné při ústní zkoušce dosáhnout, je 200. Ústní zkouška se koná v obsahovém rámci vymezeném publikacemi vydávanými společností www.scio.cz, s.r.o., a to Cvičebnice OSP a Cvičebnice ZSV.

Dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (ŘPŘ UK) se žádost o modifikaci přijímacího řízení přijímá a sdělení, která ji vyřizují, se doručují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Dle čl. 14a pokud se písemnost podle ŘPŘ UK doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, za den doručení se považuje první den následující po zpřístupnění písemnosti v elektronickém informačním systému univerzity. Informace o zpřístupnění se zašle uchazeči na jeho elektronickou adresu.

Termín ověření podmínek ústní formou je pro tyto uchazeče stanoven na 27. května 2022, náhradní termín 24. června 2022.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace uskutečňovaného na Právnické fakultě UK pro akademický rok 2022/2023 naleznete ZDE

K doplňujícím dotazům je k dispozici kontaktní osoba PF UK: JUDr. Lucie Široká – sirokal@prf.cuni.cz