Uchazeči se speciálními potřebami

Uchazeči se speciálními potřebami

Modifikace přijímacího řízení podle čl. 5 Opatření rektora č. 23/2017

V případě, že uchazeč do 31. 3. 2021 současně s přihláškou ke studiu podá v rámci přijímacího řízení žádost o modifikaci přijímacího řízení z důvodů svých speciálních potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 Opatření rektora č. 23/2017), může děkan na základě této individuální žádosti povolit žadateli, aby prokázal splnění podmínek pro přijetí ke studiu ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek (OSP a ZSV).

Maximální počet bodů, jehož je možné při ústní zkoušce dosáhnout, je 200. Ústní zkouška se koná v obsahovém rámci vymezeném publikacemi vydávanými společností www.Scio.cz, s.r.o., a to Cvičebnice OSP a Cvičebnice ZSV.

Dle čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (ŘPŘ UK) se žádost o modifikaci přijímacího řízení přijímá a sdělení, která ji vyřizují, doručují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Dle čl. 14a pokud se písemnost podle ŘPŘ UK doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, za den doručení se považuje první den následující po zpřístupnění písemnosti v elektronickém informačním systému univerzity. Informace o zpřístupnění se zašle uchazeči na jeho elektronickou adresu.

Termín ověření podmínek ústní formou je pro tyto uchazeče stanoven na 28. května 2021 (pátek), náhradní termín na pátek 25. června 2021.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU  do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace uskutečňovaného na Právnické fakultě UK pro akademický rok 2021/2022 naleznete zde.