Uznávání splnění kontrol studia předmětů

Uznávání splnění kontrol studia předmětů

Účastníci kurzu CŽV mohou žádat o uznání kontrol studia předmětů absolvovaných v minulých Kurzech CŽV nebo v předchozím studiu na PF UK.

Uznávání předmětů v rámci Kurzu CŽV se řídí Opatřením děkana č. 21/2020 o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání; předměty z minulé akreditace, jejichž kontroly studia mohou být uznány, stanovuje příloha č. 1 Opatření děkana č. 20/2020 o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v magisterském studijním předmětu Právo a právní věda.

Postup v případě žádosti o uznání kontrol studia studijního předmětu: Při žádosti o uznání jednoho předmětu použijte Formulář č. 1. Při žádosti o uznání více povinných předmětů použijte prosím Formulář č. 2 - splněné předměty HPOP-. Pokud žádáte o uznání více povinně volitelných či volitelných předmětů, užijte rovněž formulář č. 1 – pro každý předmět vytvořte samostatnou žádost.

Formuláře naleznete rovněž na webu fakulty v sekci Studium / Studijní oddělení / Dokumenty studijního oddělení (https://www.prf.cuni.cz/studijni-oddeleni/dokumenty-studijniho-oddeleni) v části Magisterské studium – formuláře pro uznávání kontrol studia předmětů.

Formulář vyplňte na PC, a pokud ho budete odevzdávat v listinné podobě, vytiskněte ho a podepsaný odevzdejte na podatelně PF UK (místnost č. 37, vstupní hala vpravo; žádost tam můžete poslat i poštou). Žádost můžete podat rovněž v elektronické podobě datovou schránkou nebo jiným způsobem, se kterým zákon spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Při užití formuláře č. 2 zašlete rovněž žádost ve formátu XLSX studijní referentce pro CŽV.

Po posouzení žádosti obdržíte sdělení o uznání či neuznání kontroly studia předmětu a kontrola studia předmětu – bude-li Vám uznána – Vám bude zapsána do Studijního informačního systému.