Ostatní

Ostatní

Krátkodobá mobilita doktorandů mimo program Erasmus+

PF UK každoročně nabízí možnosti finanční podpory krátkodobých studijních a výzkumných pobytů doktorandů v zemích, které se nepodílí na programu Erasmus+ (na univerzitách v těchto zemích nebo na institucích, které nejsou vysokými školami). Podpora je poskytována z prostředků tzv. Fondu internacionalizace Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (PPSŘ), popř. ze Stipendijního fondu PF UK.

Jedná se o studijní a výzkumné pobyty v délce trvání cca. 2 - 6 týdnů, které nemohou být podpořeny z jiných finančních zdrojů, eventuálně jen zčásti (např. na základě meziuniverzitních či mezifakultních dohod, DAAD, Aktion Österreich, Fulbright, programy Domu zahraniční spolupráce, Cooperatio). Výše přiznaného stipendia je max. 30.000,- Kč na každý celý měsíc cesty. Stipendium je přiznáváno s ohledem na předpokládané reálné náklady daného zahraničního pobytu a s ohledem celkový objem dostupných stipendijních finančních prostředků. Stipendijní podpora představuje pouze příspěvek na úhradu nákladů pobytu v zahraničí a je třeba počítat s tím, že nemusí pokrýt veškeré náklady spojené se zahraničním výzkumným pobytem.

 

Jak na to

Zahraniční oddělení PF UK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé mobility doktorandů mimo program Erasmus+ zpravidla na jaře každého roku (příp. doplňková výzva na podzim, jsou-li k dispozici další finanční prostředky). O vypsání výběrového řízení informuje Zahraniční oddělení v Aktualitách na stránkách Zahraničí na webu PF UK či na FB Zahraničního oddělení PF UK.

Příslib přijetí hostující univerzity/instituce si zajišťuje student sám.

Přihláška se podává prostřednictvím formuláře Žádost o přiznání účelového stipendia, s následujícími přílohami:

 • životopis;
 • motivační dopis s předběžným studijním plánem v rámci zahraničního pobytu, uvedením cílového zahraničního pracoviště a předběžné délky pobytu, uvedením přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, a vždy též s informací o aktuální rozpracovanosti disertační práce;
 • předběžný příslib přijetí z odborného pracoviště zahraniční univerzity/instituce či její knihovny (může být i v jiném jazyce, postačí emailem);
 • doporučení školitele na PF UK;
 • doložení jazykové způsobilosti (podle jazyka zahraniční mobility: certifikátem, popř. složením zkoušky z příslušného jazyka v doktorském studijním programu na PF UK, popř. absolvováním alespoň semestrálního pobytu na zahraniční univerzitě, probíhala-li výuka v tomto jazyce).

V rámci výběrového řízení se uchazeči hodnotí na základě podaných písemných podkladů s tím, že se nevylučuje ani možnost ústního pohovoru před komisí, na který bude doktorand případně pozván. Žádosti o tuto formu zahraniční mobility se hodnotí na základě těchto kritérií:

 • přínos mobility pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu;
 • přínos pro další působení doktoranda na fakultě a/nebo jeho uplatnění v praxi;
 • plnění studijních povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu.

 

Po návratu

Po návratu ze zahraničního studijního či výzkumného pobytu je doktorand povinen ve lhůtě 10 dnů odevzdat podrobnou písemnou zprávu o průběhu a výsledcích výzkumného pobytu. Způsob vynaložení stipendijních prostředků se nevyúčtovává.

TIP

Po návratu nezapomeňte svůj zahraniční studijní či výzkumný pobyt zanést do evidence doktorandských aktivit v SIS.

MOBILITA DOKTORANDŮ MIMO VYHLAŠOVANÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Doktorandi PF UK mohou vycestovat do zahraničí i na individuálně připravené studijní či výzkumné pobyty, pro něž nejsou vypsána výběrová řízení. Je však třeba, aby si doktorand předem zajistil financování plánovaného zahraničního pobytu, a to primárně z prostředků projektů nebo grantů, do nichž je zapojen (např. GAUK, COOPERATIO, SVV).

 

Doktorand má rovněž možnost podat si žádost o přiznání účelového stipendia na individuálně připravovanou zahraniční výzkumnou cestu v souladu s čl. 8 písm. d) Pravidel pro přiznávání stipendií PF UK. Žádost se podává na předepsaném formuláři na zahraničním oddělení PF UK. 

K žádosti o finanční podporu je třeba doložit:

 • motivační dopis s předběžným studijním plánem v rámci zahraničního pobytu, uvedením cílového zahraničního pracoviště a předběžné délky pobytu, uvedením přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, a vždy též s informací o aktuální rozpracovanosti disertační práce;
 • předběžný příslib přijetí z odborného pracoviště zahraniční univerzity/instituce či její knihovny (může být i v jiném jazyce, postačí emailem);
 • doporučení školitele na PF UK;
 • doložení jazykové způsobilosti (podle jazyka zahraniční mobility: certifikátem, popř. složením zkoušky z příslušného jazyka v doktorském studijním programu na PF UK, popř. absolvováním alespoň semestrálního pobytu na zahraniční univerzitě, probíhala-li výuka v tomto jazyce).
TIP

Po návratu nezapomeňte svůj zahraniční studijní či výzkumný pobyt zanést do evidence doktorandských aktivit v SIS.

NABÍDKA DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Dům zahraniční spolupráce je příspěvkovou organizací MŠMT a spravuje skrze tzv. Akademickou informační agenturu (AIA) řadu dalších mobilitních programů a nabídek.

Nabídka výjezdů zahrnuje celou řadu zemí světa a obsahově se může jednat o stipendijní podporu semestrálních či ročních studijních pobytů, letní školy, jazykové kurzy atp. 

Přehled všech nabídek včetně bližších podmínek naleznete v Katalogu stipendijních nabídek, popř. ve Vyhledávači na stránkách AIA.

NABÍDKA STÁŽÍ U SOUDNÍHO DVORA EU

Soudní dvůr Evropské unie nabízí absolventům (nejen) právnických fakult každý rok omezený počet placených stáží v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie a v útvarech Soudního dvora.

Stáže v kabinetech členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie mají minimální délku tři měsíce a maximální délku pět měsíců. Začínají v průběhu obou níže uvedených období vždy prvního a šestnáctého dne každého měsíce. Stáže v útvarech Soudního dvora trvají pět měsíců a začínají první den prvního měsíce každého z níže uvedených období.

Stáže v útvarech Soudního dvora probíhají především na ředitelstvích pro právní překlady, Ředitelství pro výzkum a dokumentaci, Ředitelství pro komunikace, Ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu a na Ředitelství tlumočnické služby.

Existují dvě období stáží:

– od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba podat vždy od 1. července do 15. září),

– od 16. září do konce února v případě stáží v kabinetech a od 1. října do konce února v případě stáží v útvarech (přihlášku je třeba podat vždy od 1. února do 15. dubna).

Stipendium činí 1 405 eur měsíčně.

Podrobné informace o této možnosti naleznete v informační brožuře SDEU zde.