Blended Intensive Programmes Erasmus+ (BIP)

Blended Intensive Programmes Erasmus+ (BIP)

Uveřejňujeme reminder nabídky Blended Intensive Programmes Erasmus+ uveřejněné již 30.3.2022:

 

Představujeme úplnou novinku v systému aktivit v rámci programu Erasmus+. Sdílený intenzivní program je založen na inovativních způsobech výuky a kombinaci prezenčních aktivit s virtuálními.

 

Pro koho je BIP určen?

Projektovou žádost o BIP může podat se souhlasem vedoucího svého akademického pracoviště (katedry, ústavu či centra) akademický či vědecký pracovník na PF UK

BIP je určen jak pro studenty ve všech stupních studia, tak pro zaměstnance PF UK.  Na realizaci se v roli pedagogických i školících pracovníků mohou podílet i odborníci mimo akademickou sféru přizvaných ke spolupráci ze strany PF UK. 

 

Za jakých podmínek?

 • BIP musí naplnit kapacitu pro 15–20 účastníků (striktní podmínka). Do této kapacity se nepočítají zaměstnanci z realizačního týmu, ani domácí účastníci (studenti a vyučující z pořádající univerzity).  
 • BIP musí kombinovat virtuální výuku s prezenčními aktivitami, a to v celkovém trvání 5-30 dní[1]. Aktivity se mohou odehrávat kdekoliv v zemi přijímací univerzity, důraz je kladen na týmovou spolupráci, multidisciplinární a multinacionální přístup. Hlavní část programu musí tvořit výuka či školení - BIP je ideální např. pro letní školy, praktickou výuku, společné projekty či intenzivní kurzy v menším počtu studentů.
 • Program musí mít minimální dotaci za 3 ECTS kredity.
 • Do programu musí být zapojeny min. tři držitelé ECHE (vysoké školy) ze tří programových zemí zapojených v rámci Erasmus+ (jde o státy EU a dále pak Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Srbsko a do 31.5.2023 i Velká Británie).
 • Na vlastní náklady se mohou zapojit i tzv. partnerské (nikoliv programové) země programu Erasmus+ .

 

Kdo a jak BIP financuje?

Prostředky jsou primárně alokovány z rozpočtu programu Erasmus+. Na každého zahraničního účastníka může pouze pořádající univerzita požádat o příspěvek ve výši 400€ z fondu Organizace mobilit RUK. Tyto prostředky lze použít na organizaci programu, odměny pro lektory a administrátory BIP, pronájem prostor, vybavení., konání exkurzí, na materiální náklady spojené s výukou, překlady, tlumočení či přípravné cesty.

Cestovní a pobytové náklady zahraničním účastníkům zajišťují jejich vysílající univerzity z tamějších fondů pro program Erasmus+ (jako krátkodobou učitelskou či studentskou mobilitu).

 

Do kdy musí BIP proběhnout?

BIP by měl plně proběhnout a být zcela vyúčtován nejpozději do konce října 2023.

 

Jak o BIP požádat?

Evropská kancelář RUK vyzvala k otevření fakultních výběrových řízení a počítá se předběžně, že PF UK bude moci uskutečnit cca. 2 projekty BIP za uvedené období do konce října 2023.

V rámci této výzvy jsou podávány pouze projekty, které by měla PF UK realizovat jako tzv. pořádající univerzita (případná účast v programech, které pořádají zahraniční univerzity výběrovému řízení nepodléhá, žádáme však všechny pracovníky PF UK, kteří by se jich účastnili, aby o tom informovali s dostatečným předstihem zahraniční oddělení PF UK).

Nejpozději do 12. 4.2022 je třeba deklarovat zájem o organizaci BIP zahraničnímu oddělení PF UK, a to emailem Mgr. Kateřině Lorencové (lorencka@prf.cuni.cz), projektové žádosti o BIP je pak nutno podat na předepsaném formuláři (v angličtině nebo češtině) spolu se všemi přílohami nejpozději do 20.5.2022, a to opět na zahraniční oddělení PF UK emailem Mgr. Kateřině Lorencové (lorencka@prf.cuni.cz).

Přílohy žádosti:

 1. předběžný přehled předpokládaných nákladů na realizaci BIP a jejich struktura (osobní náklady, exkurze, pronájmy, materiál atd.) v mezích výše příspěvku z prostředků Erasmus+;
 2. souhlas vedoucího pracoviště (katedry, centra, ústavu) s projektovou žádostí o BIP;
 3. souhlas partnerských univerzit, které by se měly do BIP zapojit, s podporou projektu a zapojením se za stanovených podmínek, tj. zejména ze svých Erasmus+ prostředků hradit cestovní náklady svých studentů/zaměstnanců (zpravidla by měl tento souhlas udělit koordinátor programu Erasmus+ na zahraniční univerzitě/fakultě).

 

Hodnocení projektů

Projekty budou hodnoceny komisí, jejíž předsedkyní bude proděkanka pro zahraniční vztahy PF UK doc. Magdalena Pfeiffer. Hodnocení bude probíhat na základě těchto kritérií:

 1. obsahová náplň navrhovaných projektových aktivit,
 2. vzájemná provázanost a propojení virtuálních a prezenčních aktivit, finanční záměr a časový harmonogram programu,
 3. způsob a míra zapojení zahraničních partnerů do projektu.

(v každé kategorii max. 25 bodů) 

Hodnocení projektů bude ukončeno nejpozději do 31.5.2022. Nejlépe hodnocené projekty budou postoupeny na RUK, kde následně proběhne schvalovací proces.

 

 

 

[1] Tzn. část programu musí proběhnout online a část formou fyzické mobility. Fyzická mobilita musí trvat alespoň 5 dní..