Blended Intensive Programmes Erasmus+ (BIP)

Blended Intensive Programmes Erasmus+ (BIP)

Sdílený intenzivní program Erasmus+ je založen na inovativních způsobech výuky a kombinaci prezenčních aktivit s virtuálními.

 

Pro koho je BIP určen?

Projektovou žádost o BIP může podat se souhlasem vedoucího svého akademického pracoviště (katedry, ústavu či centra) akademický či vědecký pracovník na PF UK

BIP je určen jak pro studenty ve všech stupních studia, tak pro zaměstnance PF UK.  Na realizaci se v roli pedagogických i školících pracovníků mohou podílet i odborníci mimo akademickou sféru přizvaných ke spolupráci ze strany PF UK. 

 

Za jakých podmínek?

 • BIP musí naplnit kapacitu pro 15–20 účastníků, primárně studentů (striktní podmínka). Do této kapacity se nepočítají zaměstnanci z realizačního týmu, ani domácí účastníci (studenti a vyučující z pořádající univerzity). V projektu uvedený počet účastníků musí být dodržen (nelze jej v průběhu projektu snížit např. ze 20 na 15)! 
 • BIP musí kombinovat virtuální výuku s prezenčními aktivitami, a to v celkovém trvání 5-30 dní[1]. Aktivity se mohou odehrávat kdekoliv v zemi přijímací univerzity, důraz je kladen na týmovou spolupráci, multidisciplinární a multinacionální přístup. Hlavní část programu musí tvořit výuka či školení - BIP je ideální např. pro letní školy, praktickou výuku, společné projekty či intenzivní kurzy v menším počtu studentů.
 • Program musí mít minimální dotaci za 3 ECTS kredity.
 • Do programu musí být zapojeny min. tři držitelé ECHE (vysoké školy) ze tří programových zemí zapojených v rámci Erasmus+ (jde o státy EU a dále pak Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Srbsko a do 31.5.2023 i Velká Británie).
 • Na vlastní náklady se mohou zapojit i tzv. partnerské (nikoliv programové) země programu Erasmus+ (tj. všechny ostatní země, od června 2023 i Velká Británie).

 

Kdo a jak BIP financuje?

Prostředky jsou primárně alokovány z rozpočtu programu Erasmus+. Na každého zahraničního účastníka může pouze pořádající univerzita požádat o příspěvek ve výši 400€ z fondu Organizace mobilit RUK. Tyto prostředky lze použít na organizaci programu, odměny pro lektory a administrátory BIP, pronájem prostor, vybavení., konání exkurzí, na materiální náklady spojené s výukou, překlady, tlumočení či přípravné cesty.

Cestovní a pobytové náklady zahraničním účastníkům zajišťují jejich vysílající univerzity z tamějších fondů pro program Erasmus+ (jako krátkodobou učitelskou či studentskou mobilitu).

 

Do kdy musí BIP proběhnout?

Předpokládá se, že BIP by měl plně proběhnout a být zcela vyúčtován nejpozději do konce listopadu 2023 (bude upřesněno).

 

Jak o BIP požádat?

V rámci této výzvy jsou podávány pouze projekty, které by měla PF UK realizovat jako tzv. pořádající univerzita (případná účast v programech, které pořádají zahraniční univerzity, výběrovému řízení nepodléhá, žádáme však všechny pracovníky PF UK, kteří by se jich účastnili, aby o tom informovali s dostatečným předstihem zahraniční oddělení PF UK).

Projektové žádosti o BIP je nutno podat na předepsaném formuláři spolu se všemi přílohami nejpozději do 13.12.2022, a to na Zahraniční oddělení PF UK emailem Mgr. Kateřině Lorencové (lorencka@prf.cuni.cz).

Přílohy žádosti:

 1. předběžný přehled předpokládaných nákladů na realizaci BIP a jejich struktura (osobní náklady, exkurze, pronájmy, materiál atd.) v mezích výše příspěvku z prostředků Erasmus+;
 2. souhlas vedoucího pracoviště (katedry, centra, ústavu) s projektovou žádostí o BIP;
 3. souhlas partnerských univerzit, které by se měly do BIP zapojit, s podporou projektu a zapojením se za stanovených podmínek, tj. zejména ze svých Erasmus+ prostředků hradit cestovní náklady svých studentů/zaměstnanců (zpravidla by měl tento souhlas udělit koordinátor programu Erasmus+ na zahraniční univerzitě/fakultě).

 

Hodnocení projektů

Projekty budou hodnoceny komisí, jejíž předsedkyní bude proděkanka pro zahraniční vztahy PF UK doc. Magdalena Pfeiffer. Hodnocení bude probíhat na základě těchto kritérií:

 1. obsahová náplň navrhovaných projektových aktivit,
 2. vzájemná provázanost a propojení virtuálních a prezenčních aktivit, finanční záměr a časový harmonogram programu,
 3. způsob a míra zapojení zahraničních partnerů do projektu.

(v každé kategorii max. 25 bodů) 

Hodnocení projektů bude ukončeno nejpozději do 15.12.2022. Nejlépe hodnocené projekty budou postoupeny na RUK, kde následně proběhne schvalovací proces (výsledky by měly být za RUK oznámeny v lednu 2023).

 

 

 

[1] Tzn. část programu musí proběhnout online a část formou fyzické mobility. Fyzická mobilita musí trvat alespoň 5 dní..

Uložit událost do kalendáře