Detail člověka URL

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

 

Aktuální oblast odborného zájmu

- Odpovědnost za správní delikty
Řízení o správních deliktech
Správní řízení

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1981

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Správní právo a správní věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2013

Odpovědnost za správní delikty

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Správní právo a správní věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1981

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1981/1984

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistentka

1,0

1984/2013

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborná asistentka

1,0

2013/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docentka

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Správní právo (správní trestání, správní řízení)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2005-2011

Kvalitativní a kvantitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 002160804

MŠMT

řešitel

2011

Správní dozor

SVV

Univerzita Karlova

řešitel

2012/dosud

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

Program rozvoje vědních oblastí na Unverzitě Karlově, P 06

Unverzita Karlova

řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1986

UNI Hamburg

Německo

2 týdny

studijní

2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012

UNI Passau

Německo

vždy týden až 10 dní

studijní

2006

UNI Regensburg

Německo

1 týden

studijní

2011

UNI Wien

Rakousko

1 týden

studijní

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1996/1998

Akademický senát

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2011/2013

Knihovní komise

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2006/dosud

Disciplinární komise

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2014/dosud

Proděkanka pro celoživotní vzdělávání

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1991/dosud

Rozkladová komise Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitraCR

člen

2011/dosud

Rozkladová komise ČNB

Česká národní banka

člen

2005/dosud

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu

Ministerstvo vnitra ČR

člen

2011/dosud

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

Ministerstvo vnitra ČR

člen

2004/2006

Legislativní rada vlády

Vláda ČR

člen

2007/dosud

Komise pro reformu správního trestání

Ministerstvo vnitra ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Právo jako zjednocovateĺ Európy – veda a prax

konference

Bratislava/Slovensko

2010

Postavení obviněného v řízení o správních deliktech (vybrané problémy)

Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právněj teórii a praxi

konference

Trnava/Slovensko

2012

Ústavní aspekty správního trestání

Posobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike

konference

Častá-Papiernička/Slovensko

2012

Rozhodování o správních deliktech a plná jurisdikce správních soudů

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

konference

Praha/Česká republika

2011

Osobní aspekty správní odpovědnosti z hlediska zásady rovnosti

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy

konference

Praha/Česká republika

2013

Vztah trestných činů právnické osoby a správních deliktů právnické osoby

Veřejné a soukromé právo a právo evropské

konference

Praha/Česká republika

2014

K právnímu postavení právnických osob

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Veřejné a soukromé právo a právo evropské

Praha/Česká republika

2014

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Němčina

aktivně

Angličtina

pasivně

Ruština

aktivně