Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty

 
AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY
Rok Číslo Název Garant Druh projektu
2017  260358   Kritická analýza pramenů práva se zřetelem na problémy jejich interpretace a retroaktivitu.  Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  SVV projekt
2017  260359   Právní aspekty vlivu institucionálních proměn na princip dělby moci na národní, mezinárodní a nadnárodní úrovni.  JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.  SVV projekt
2017  260360   Finance a informační technologie jako hybatelé právní regulace v zemích Evropské unie a jejich trestněprávní aspekty.  Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.  SVV projekt
2017  260361   Právní vědomí: pojem, formování, účinky se zvláštním zřetelem k působení Listiny základních práv Evropské unie na právní vědomí v České republice.  JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.  SVV projekt
2017  260362   Principy soukromého práva – jejich vyjádření v úpravě obchodního práva, mezinárodního práva soukromého a medicínského práva a jejich interpretační role při nalézání práva v případě sporu.  JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.  SVV projekt
2017  260363   Aktuální problémy ústavního práva  JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.  SVV konference
2017  260364   „Sdílená ekonomika – sdílený právní problém“  Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  SVV konference
2017  260365   Europeizace a globalizace veřejného práva z pohledu adaptací na změny klimatu  Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.  SVV konference
         
         
    Ukončené projekty    
2016 260245 Finance a informační technologie z perspektivy recentní legislativy Evropské unie Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. SVV projekt
2016 260246 Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu, v mezinárodním právu soukromém a v oblasti zdravotních služeb JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. SVV projekt
2016 260247 Aktuální otázky civilního a trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. SVV projekt
2016 260248 Hranice, cizinci a integrace Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. SVV projekt
2016 260249 Soudci jako političtí aktéři v ČR a EU a základní unijní hodnoty JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. SVV projekt
2016 260250 Vývojové trendy ústavního práva JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. SVV konference
2016 260251 Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v České republice JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. SVV konference
2016 260252 Půda, voda a krajina – adaptace na klimatické změny z pohledu práva Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc SVV konference
2016 260253 Služební vztahy a výkon závislé práce Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. SVV konference
2015 260132 Historické zdroje velkých kodifikací Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. SVV projekt
2015 260133 Mezinárodní právo a státní území Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. SVV projekt
2015 260134 Milníky v činnosti Ústavního soudu – okolnosti, kauzy, osobnosti JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. SVV projekt
2015 260135 Paradigmatické proměny práva a jejich vliv na ochranu subjektivních práv Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. SVV projekt
2015 260136 Perspektivy vývoje finančního práva v České republice a Evropské unii Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc SVV projekt
2015 260137 Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. SVV projekt
2015 260138 Dokazování v trestním řízení Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. SVV projekt
2015 260139 Teorie ústavy a lidských práv JUDr. PhDr. Marek Antoš, PhD.,LL.M. SVV konference
2015 260140 Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. SVV konference
2015 260142 Atypická zaměstnávání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. SVV konference
2015 260143 Trust ve srovnávací perspektivě Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. SVV konference
2014 260004 Rekodifikace obchodního práva a mezinárodního práva soukromého v evropském kontextu. Prof. JUDr. Monika Pauknerova,CSc.,DSc. SVV projekt
 2014  260405  Proměny recentního práva z hlediska intertemporality.  Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.  SVV projekt
 2014  260006  Tendence právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou.  Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.  SVV projekt
 2014  260007  Správa cizího majetku a svěřenský fond.  Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.  SVV projekt
 2014  260008  Organizovaný zločin- trestněprávní a kriminologické aspekty.  Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.  SVV projekt
 2014  260009  Recepce jako fenomén právního vývoje kontinentální Evropy.  Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  SVV projekt
 2014  260010  Návrh právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti se změnou dodavatele.  Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.  SVV projekt
 2014  260011  Zbytečně zatěžující transpozice směrnic EU v ČR  Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M.  SVV projekt
 2014  260012  Rekodifikace právního řádku, justice a správy v 50. letech 20. století  Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.  SVV projekt
 2014  260013  Odpověd mezinárodního práva na mezinárodní zločiny  Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.  SVV projekt
 2014  260014  Význam osobnosti v právu a politice.  Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.  SVV konference
 2014  260015  

Soukromoprávní nástroje ochrany

životního prostředí.

 Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.  SVV konference
 2014  260016  Aktuální otázky ústavního práva: rovnost a diskriminace, politický systém.  JUDr. PhDr. Marek Antoš,Ph.D., LL.M.  SVV konference
 2014  260017  Profesionální sport a pracovní právo  Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  SVV konference